Read me 22 - page 10

10
Morning dishes
เรื่
อง : รุ
จรวี
นาเอก
อาหารเช้
ดี
ยั
งไง?
สมอง
สมองเป็
นอวั
ยวะของร่
างกายที่
ใช้
พลั
งงานมากที่
สุ
ด และไม่
สามารถกั
กเก็
พลั
งงานได้
เหมื
อนอวั
ยวะอื่
นๆ ดั
งนั้
นพลั
งงาน
จากการรั
บประทานอาหารเช้
านั้
นเป็
นสิ่
ส�
ำคั
ญต่
อระบบสมอง น�้
ำตาลกลู
โคสจาก
สารอาหารประเภทคาร์
โบไฮเดรตจะเป็
พลั
งงานท�
ำให้
สมองนั้
น สามารถท�
ำงานได้
อย่
างมี
ประสิ
ทธิ
ภาพมากที่
สุ
ด ท�
ำให้
อารมณ์
แจ่
มใส และยั
งลดความเสี่
ยงจากโรคสมอง
เสื่
อมได้
อี
กด้
วย
ตั
บอ่
อน
การรั
บประทานอาหารเช้
เป็
นประจ�
ำทุ
กวั
น จะช่
วยลดภาวะ
ฮอร์
โมนอิ
นซู
ลิ
นไม่
ปกติ
เป็
นภาวะ
ที่
ฮอร์
โมนอิ
ซู
ลิ
นซึ่
งถู
กสร้
างจาก
ตั
บอ่
อน ที่
มี
หน้
าที่
ล�
ำเลี
ยงกลู
โคส
ไปเลี้
ยงส่
วนต่
างๆ ของร่
างกายไม่
สามารถท�
ำงานได้
ท�
ำให้
ปริ
มาณ
น�้
ำตาลในเลื
อดสู
งขึ้
น ซึ่
งเป็
นสาเหตุ
ของโรคเบาหวาน
ระบบขั
บถ่
าย
อาหารเช้
านั้
นให้
พลั
งงานส�
ำคั
ญแก่
ร่
างกายเป็
นมื้
แรกของวั
น หากไม่
รั
บประทาน
อาหารเช้
าจะท�
ำให้
ร่
างกายนั้
นไป
ดู
ดสารอาหารและน�้
ำจากอุ
จจาระ
ในทวารหนั
ก ท�
ำให้
อุ
จจาระแข็
และขั
บถ่
ายไม่
สะดวก กลายเป็
โรคท้
องผู
กได้
ห ล า ย ค น อ า จ จ ะ
เคยชิ
นกั
บพฤติ
กรรมการกิ
นที
ละเลยความสำ�คั
ญของอาหาร
เช้
า ด้
วยวิ
ถี
ชี
วิ
ตที
รี
บเร่
งหรื
อาจด้
วยความไม่
ใส่
ใจ บ่
อย
ครั
ง ‘อาหารมื
อแรกของวั
น’
ก็
ถู
กรวบรั
ดกลายไปเป็
นมื
อาหารยามเที
ยง หรื
อเย็
สำ
�หรั
บบางคน ทั
งที
ความ
เป็
นจริ
งอาหารเช้
ามี
ประโยชน์
ต่
อร่
างกายของเราเป็
นอย่
าง
มาก ถ้
าอยากรู
ว่
ามื
ออาหาร
ที
ถู
กทอดทิ
งอย่
างมื
อเช้
ามี
ประโยชน์
ต่
อร่
างกายของเรา
อย่
างไร ไปดู
กั
นและบางครั
คุ
ณอาจหั
นมาสนใจมั
นมาก
ขึ
นเป็
นแน่
หั
วใจและหลอดเลื
อด
ในตอนเช้
นั้
นปริ
มาณน�้
ำตาลในเลื
อดจะลด
ต�่
ำลงเพราะถู
กน�
ำไปใช้
เป็
นพลั
งงาน
ใน ยามที่
เราหลั
บ ท�
ำให้
เลื
อดมี
ความ
เข้
มข้
นสู
งขึ้
น เลื
อดจึ
งไปเลี้
ยงอวั
ยวะ
ได้
ยากและอาจเกิ
ดการอุ
ดตั
รอบเอว
การไม่
รั
บประทาน
อาหารเช้
านั้
นจะส่
งผลให้
การ
น�้
ำตาลในเลื
อดลดลง ส่
งผล
ให้
สมองหลั่
งสาร นิ
วโรเพป
ไทด์
วาย ซึ่
งท�
ำให้
เกิ
ดภาวะหิ
ตลอดเวลา ท�
ำให้
เราต้
องการ
รั
บประทานอาหารที่
พลั
งงาน
และไขมั
นมากขึ้
น เกิ
ดเป็
นโรค
อ้
วนและน�้
ำหนั
กที่
มากขึ้
ตั
การรั
บประทานอาหารเช้
านั้
นจะไปกระตุ
ให้
ตั
บปล่
อยน�้
ำดี
ออกมาละลายคอเรสตอรอล
ในถุ
งน�้
ำดี
ซึ่
งเป็
นหากคอเรสตอรอลสะสมใน
ปริ
มาณมากจะกลายเป็
นโรคนิ่
วได้
กระเพาะ
การรั
บประทานอาหาร
เช้
าจะทำ
�ให้
กระเพาะนั้
นแข็
งแรง
และสามารถทำ
�งานได้
ตามปกติ
ลดความเสี่
ยงจากการเป็
นโรค
กระเพาะ
หั
ว เ ข่
ลดอาการปวดหั
เข่
า เนื่
องจากอาการปวดเข่
สามารถบ่
งบอกได้
ถึ
งสภาพ
ของความผิ
ดปกติ
ในร่
างกาย
อย่
างเช่
น กระเพาะ หรื
อการ
บริ
โภคที่
ไม่
ถู
กต้
อง
ใบหน้
าและผิ
วหนั
การรั
ประทานอาหารเช้
าจะท�
ำให้
หั
วใจสามารถสู
บฉี
ดเลื
อดและ
ออกซิ
เจนไปเลี้
ยงอวั
ยวะ และ
เนื้
อเยื่
อได้
ดี
ท�
ำให้
ใบหน้
าและ
ผิ
วหนั
งยั
งเยาว์
วั
ย ไม่
แก่
ไม่
เหี่
ยวเร็
ว ไม่
หมองคล�้
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...50
Powered by FlippingBook