Read me 22 - page 11

11
อั
นดั
บที่
2 ปาท่
องโก๋
และน้
ำ�เต้
าหู้
รองจ่
าฝู
งของเราได้
แก่
ปาท่
องโก๋
กั
บกั
บน�้
ำเต้
าหู้
ทางเลื
อกที่
ไม่
หนั
กท้
องเกิ
นไปส�
ำหรั
บมื้
อเช้
า แต่
ก็
ยั
งเรี
ยกได้
ว่
ามี
อะไรให้
รองท้
องอยู
บ้
าง ปาท่
องโก๋
รสชาติ
หวานนิ
ดๆ แป้
งนุ่
มๆ กั
บ น�้
ำเต้
าหู้
1 ถุ
งอุ่
นๆ ที่
เป็
นแหล่
งของโปรตี
น ทั้
งยั
งพบว่
าในน�้
ำเต้
าหู้
มี
สารอาหารที่
ครบถ้
วน
มี
วิ
ตามิ
นอี
และวิ
ตามิ
นบี
6 อี
กด้
วย นี่
ถ้
าเป็
นเช้
าวั
นที่
อากาศเย็
นลม
พั
ดหนาวๆ เมนู
ง่
ายเมนู
นี้
คงกลายเป็
นเมนู
ชั้
นเลิ
ศที่
ราคาไม่
เกิ
น 20
บาท (ปาท่
องโก๋
1 ตั
วให้
พลั
งงาน 88 กิ
โลแคลอรี่
, น�้
ำเต้
าหู้
1 ถุ
งให้
พลั
งงาน 70 กิ
โลแคลอรี่
)
อั
นดั
บที่
3 โจ๊
กหมู
+ไข่
ลวก
โจ๊
กเจ้
าเด็
ดเขาว่
าวั
นว่
าต้
อง ‘โจ๊
กสามย่
าน’ แต่
เอาเข้
าจริ
งไม่
ว่
าจะเป็
นร้
านไหนก็
กิ
นง่
าย อร่
อยและสะดวกทั้
งนั้
น ว่
าด้
วยเรื่
องของ
คุ
ณค่
าทางโภชนาการที่
ได้
รั
บ ทั้
งคาร์
โบไฮเดรตจากข้
าว โปรตี
นจาก
หมู
และไข่
ต้
องทำ
�ให้
เช้
าของคุ
ณ เป็
นเช้
าที่
มั่
นใจว่
าจะไม่
มี
อาการท้
อง
ร้
องประท้
วงตอน 11 โมงแน่
นอน (โจ๊
กหมู
+ตั
บ+ไข่
ลวก ให้
พลั
งงาน
230 กิ
โลแคลอรี่
)
อั
นดั
บที่
4 กาแฟดำ�กั
บขนมปั
งปิ้
เมนู
ฮิ
ตของบรรดาพระเอกหนุ่
มนั
กธุ
รกิ
จในละคร และในโลก
แห่
งความเป็
นจริ
ง เมนู
นี
ก็
ฮิ
ตติ
ดโผเข้
ามาเป็
นอั
นดั
บที
4 แม้
ว่
ากาแฟดำ
ไม่
จะไม่
ได้
ให้
พลั
งงานมากมาย แต่
ก็
พอจะช่
วยให้
ท้
องโล่
งๆ ยามเช้
ได้
พออุ่
นอยู่
บ้
าง เมื่
อทานคู่
กั
นกั
บขนมปั
งปิ้
งกรอบๆ ก็
น่
าจะทำ
�ให้
การ
ทำ
�งานในช่
วงเช้
าของคุ
ณ ไม่
ใช่
ช่
วงเวลาแห่
งความทรมานง่
วงงุ
นมาก
อย่
างเช่
นวั
นก่
อนๆ (เมนู
นี้
ให้
พลั
งงานไม่
เกิ
น 100 กิ
โลแคลอรี่
)
เรื
อง : พิ
มพ์
พร คงแก้
ภาพ : วิ
ชญ์
พล พลพิ
ทั
กษ์
ชั
อาหารเช้
ามื้
อง่
ายๆ
ในวั
นอั
นยุ่
งยาก
“ไม่
ทั
นแล้
ว ไม่
ทั
นแล้
ว ค่
อยกิ
นมื
อเที
ยงที
เดี
ยวเลยแล้
วกั
น” !
ถ้
าในทุ
กเช้
าคุ
ณมี
ความคิ
ดนี้
ปิ๊
งขึ้
นในหั
ว นั่
นเป็
นความคิ
ดที่
ผิ
มหั
นต์
เพราะจากข้
อมู
ลด้
านหน้
า ก็
ทำ
�ให้
เรารู้
ได้
อย่
างชั
ดเจนได้
ว่
อาหารเช้
าเป็
นมื้
อที่
สำ
�คั
ญที่
สุ
ดของแต่
ละวั
น เพราะเป็
นมื้
ออาหาร
แห่
งพลั
ง และสุ
ขภาพร่
างกายก็
เรี
ยกร้
องให้
เราได้
ทานอาหารเช้
าเช่
กั
น เราจึ
งของร่
วมคั
ดค้
านการงดมื้
อเช้
า! คุ
ณไม่
จำ
�เป็
นต้
องหาเมนู
ยากลำ
�บากพิ
ถี
พิ
ถั
นมากมาย เพี
ยงแค่
หามื้
อเช้
าง่
ายๆ ซื้
อตามรถเข็
ก็
สามารถเติ
มพลั
งให้
การดำ
�เนิ
นชี
วิ
ตของเราได้
แล้
ว แค่
ลองตื่
นเช้
าขึ้
ประมาณ40 นาที
เพื่
อที่
จะไปถึ
งที่
เรี
ยน ที่
ทำ
�งาน หรื
อย่
านชุ
มชนใกล้
บ้
านเร็
วขึ้
นหน่
อย แล้
วลองหาซื้
อของกิ
นง่
ายๆ มารั
บประทาน เชื่
อเถอะ
ว่
าวั
นนั้
นจะเป็
นวั
นที่
ร่
างกายคุ
ณพร้
อมกั
บการใช้
ชี
วิ
ตเพิ่
มขึ้
นอี
กเป็
กอง สุ
ขภาพและจิ
ตใจก็
จะแข็
งแรงขึ้
นอี
กเยอะเชี
ยว
ถ้
าคุ
ณเริ่
มมี
ความคิ
ดอยากจะลองปรั
บเปลี่
ยนวิ
ถี
ชี
วิ
ตให้
เป็
หนึ่
งคนที่
ได้
ทานอาหารเช้
าในทุ
กวั
น แต่
หั
วยั
งตื๊
อ ไม่
มี
ไอเดี
ยว่
าเช้
านี้
จะเริ่
มลิ้
มรสอาหารง่
ายๆ จากรถเข็
นเมนู
ไหนก่
อนดี
เรามี
ผลสำ
�รวจ 4
อั
นดั
บอาหารเช้
ายอดนิ
ยมประจำ
�วั
นจั
นทร์
ถึ
งศุ
กร์
ไปดู
กั
นเลยดี
กว่
ว่
าเมนู
ไหนจะเข้
าชาร์
ต Read Me Poll ของเราบ้
าง
อั
นดั
บที่
1 ข้
าวเหนี
ยวหมู
ทอด-ข้
าวเหนี
ยวหมู
ปิ้
แชมป์
เป็
นของข้
าวเหนี
ยวหมู
ทอด-ข้
าวเหนี
ยวหมู
ปิ้
ง อาหารที่
ซื้
ง่
าย มี
สารอาหารทั้
ง คาร์
โบไฮเดรตจากข้
าวเหนี
ยว ที่
อิ่
มท้
องและให้
พลั
งงานสู
ง แน่
นอนว่
าเช้
านั้
นคุ
ณจะมี
แรงต่
อสู้
ฟาดฟั
นกั
บการเรี
ยน
และการทำ
�งานในภาคเช้
าได้
อย่
างสบาย บวกกั
บหมู
ทอดหรื
อหมู
ปิ้
กลิ่
นหอมๆ ซั
ก 2-3 ไม้
รั
บรอง มื้
อเช้
าง่
ายๆ ของคุ
ณมื้
อนี้
จะเป็
นเช้
าที่
เต็
มไปด้
วยพลั
งแน่
นอน (หมู
ปิ้
งไม่
ติ
ดมั
น 5 ไม้
+ข้
าวเหนี
ยวให้
พลั
งงาน
400 กิ
โลแคลอรี่
)
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...50
Powered by FlippingBook