Read me 22 - page 12

12
กว่
าจะผ่
าน5วั
นอั
นเหนื่
อยยากมาได้
พอถึ
งเช้
าวั
นเสาร์
ทั้
งที
เรา
น่
าจะใช้
วั
นพั
กผ่
อนของเราให้
เต็
มที่
นอกจากจะออกไปผ่
อนคลายท�
กิ
จกรรมในวั
นหยุ
ดทั้
ง ดู
หนั
งตอนสาย นั่
งอ่
านหนั
งสื
อในร้
านกาแฟยาม
บ่
าย ทานมื้
อเย็
นร่
วมกั
บครอบครั
ว แต่
มั
นคงจะดี
กว่
าเดิ
ม ถ้
าเราลองตื่
เช้
าขึ้
นอี
กสั
กหน่
อย เพื่
อใช้
วั
นหยุ
ดให้
คุ้
มค่
ายิ่
งขึ้
นไปอี
ก ลองออกไปหา
อาหารเช้
ามื้
อพิ
ถี
พิ
ถั
นทานพร้
อมกั
บคนที่
เรารั
ก บางที
นี่
อาจจะเป็
นอี
ทางที่
เติ
มเต็
มชี
วิ
ตดี
ๆ ให้
คุ
ณก็
เป็
นได้
ไม่
พู
ดพร�่
ำท�
ำเพลงแล้
วดี
กว่
า เราจะขอพาคุ
ณผู
อ่
านไปพบกั
บ ‘4
อั
นดั
บ’ เมนู
อาหารเช้
ายอดนิ
ยมประจ�
ำวั
นหยุ
ดพั
กผ่
อน มาเช็
คกั
นดู
ดี
กว่
า ว่
า Read Me Poll ของเรา จะโดนใจคุ
ณบ้
างไหม
อั
นดั
บที่
1 American Breakfast
แม้
จะดู
เป็
นเมนู
ง่
ายๆ แต่
พอเอาเข้
าจริ
ง กลั
บเป็
นเมนู
ที่
ต้
องใช้
เวลาท�
ำไม่
น้
อย จึ
งเหมาะกั
บการท�
ำและทานในวั
นหยุ
ดมากกว่
า ใน
จานประกอบด้
วย ไข่
ดาวหรื
อไข่
คน ไส้
กรอกทอด เบคอนทอด และกิ
พร้
อมขนมปั
งปิ
งแผ่
นกรอบสั
กแผ่
นสองแผ่
นเพื่
อตั
ดรสชาติ
ไม่
ให้
เลี่
ยน
จนเกิ
นไป ยิ่
งถ้
าจานนี้
ได้
ทานกั
บน�้
ำส้
มคั้
น หรื
อ นมสดสั
กแก้
ว ก็
ยิ่
งจะ
เพิ่
มให้
คุ
ณสั
มผั
ส ถึ
งวั
นพั
กผ่
อนที่
สดชื่
นของคุ
ณได้
อย่
างแน่
นอน อาหาร
เช้
าจานนี้
นอกจากจะเสิ
ร์
ฟความอร่
อยให้
คุ
ณแล้
ว ยั
งให้
พลั
งงานและ
โภชนาการกั
บร่
างกายคุ
ณอย่
างครบถ้
วนด้
วย (ให้
พลั
งงานประมาณ
750 กิ
โลแคลอรี่
)
อั
นดั
บที่
2 ไข่
กระทะ
เป็
นอี
กเมนู
ที่
ไม่
ว่
าใครก็
คงชอบ จึ
งท�
ำให้
เข้
ามาอยู
ในผลส�
ำรวจ
เมนู
อาหารเช้
ายอดนิ
ยมของเราได้
อย่
างไม่
ยากเย็
น ด้
วยเหตุ
ผลที่
ว่
เป็
นเมนู
สวยๆ ที่
ไม่
ได้
สวยแค่
หน้
าตาอาหาร เพราะรสชาติ
ก็
ยั
งดี
ไม่
แพ้
หน้
าตาด้
วย ‘ไข่
กระทะ’ มี
ส่
วนผสมของไข่
ไก่
2 ฟอง หมู
สั
บ และ กุ
นเชี
ยง
แล้
วนำ
�ส่
วนผสมทั้
งหมดลงไปปรุ
งในกระทะใบจิ๋
ว เมื่
อได้
ลองชิ
มดู
แล้
แน่
นอนว่
าต้
องอร่
อยกว่
าไข่
เจี
ยว ไข่
ดาวธรรมดาที่
ได้
ทานกั
นเป็
นประจำ
และยิ่
งเคี้
ยวแล้
วจะยิ่
งได้
รสชาติ
กรุ
บๆ หวานๆ ของกุ
นเชี
ยง จนอยากจะ
กิ
นอี
กสั
กกระทะหนึ่
งแน่
(ให้
พลั
งงาน 430 กิ
โลแคลอรี่
)
อั
นดั
บที่
3 ข้
าวต้
มกุ้
ความละเมี
ยดของอาหารเช้
าในวั
นหยุ
ด ไม่
ได้
หมายความว่
าจะ
เป็
นอาหารที่
ปรุ
งยาก ใช้
เวลาปรุ
งนานอย่
างเดี
ยวเสี
ยเมื่
อไหร่
เพราะ
อั
นดั
บ 3 ของเรานี่
เป็
นของอาหารทานง่
ายๆ ดู
ขั้
นตอนไม่
วุ่
นวาย แต่
จะทำ
�ให้
อร่
อยก็
อาจจะยากไม่
น้
อย ไม่
ว่
าใครถ้
าได้
ทานข้
าวต้
มกุ้
งกลิ่
หอม รสชาติ
อร่
อยๆ มี
ควั
นลอยกรุ่
นอุ่
นยามเช้
า เราขอคอนเฟิ
ร์
มว่
าจะ
ต้
องเป็
นอี
กทางที่
จะให้
เป็
นอี
กหนึ่
งเช้
าที่
สมบู
รณ์
แบบของคุ
ณแน่
และ
ถ้
าเสิ
ร์
ฟพร้
อมกั
บโกโก้
ร้
อนสั
กแก้
วแล้
วล่
ะก็
จะให้
เอาอะไรมาแลกก็
คง
ไม่
ยอม (ให้
พลั
งงาน 230 กิ
โลแคลอรี่
)
อั
นดั
บที่
4 Croisant Breakfast
ลอยลำ
�เข้
ามาเป็
น 1 ใน 4 ของโพลได้
อย่
างน่
าประหลาดใจสำ
�หรั
เมนู
นี้
แต่
เมื่
อเราลงไปสำ
�รวจแล้
วก็
พบว่
า เรานิ
ยมทานครั
วซองกั
มากกว่
าที่
คิ
ด ก็
ด้
วยเนื้
อแป้
งที่
หนานุ่
ม หวานมั
นกำ
�ลั
งดี
ทานพร้
อมกั
ผั
กสลั
ด แฮมต้
ม และไข่
ดาวหรื
อไข่
คน ก็
คงทำ
�ให้
เป็
นเมนู
เพิ่
มพลั
งให้
คุ
ณอิ่
มท้
องไปยั
นบ่
ายได้
เลยที
เดี
ยว (ให้
พลั
งงาน 650 กิ
โลแคลอรี
)
ถ้
าเช้
าวั
นหยุ
ดนี้
คุ
ณมี
ไอเดี
ยอยากทานอาหารเช้
าดี
ๆ สั
กมื้
อแต่
ไม่
รู้
จะไปทานที่
ไหนดี
เราขอแนะนำ
�ให้
ลองไปลิ้
มชิ
มรสอาหารเช้
าที่
ร้
าน
‘Folklift Cafe’ ที่
โรงแรม The Warehouse Bangkok รั
บรองว่
าคุ
ณจะ
ได้
พบ เมนู
ทั้
ง 4 อั
นดั
บที่
ติ
ดโพล และบางเมนู
ที่
ถู
กใจอย่
างแน่
นอน
อาหารเช้
ามื้
อละเมี
ยด
กั
บวั
นหยุ
ดอั
นรื่
นรมย์
เรื่
อง : พิ
มพ์
พร คงแก้
ภาพ : วิ
ชญ์
พล พลพิ
ทั
กษ์
ชั
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...50
Powered by FlippingBook