Read me 22 - page 13

13
รู
หรื
อไม่
ว่
าการนอนดึ
กนั้
นมี
ผลเสี
ยทั้
งทางสุ
ขภาพกาย และสุ
ขภาพ
ใจ จะท�
ำให้
คุ
ณมี
อาการเบลอๆ มึ
นๆ ขี้
หลงขี้
ลื
ม พู
ดจาไม่
ค่
อยรู
เรื่
อง
ร่
างกายผิ
วพรรณไม่
สดใส อ่
อนเพลี
ย ไม่
มี
แรง การนอนดึ
กจะท�
ำให้
คุ
ณอ้
วนขึ้
นด้
วย! นอกจากนี้
การนอนดึ
กนั้
นมี
โทษที่
มองไม่
เห็
นอี
กมาก
ทั้
งเรื่
องระบบทางเดิ
นอาหาร การย่
อยอาหารผิ
ดปกติ
ระบบทางเดิ
หายใจ หายใจไม่
ออก ปอดท�
ำงานไม่
สะดวก และระบบภู
มิ
คุ้
มกั
น การ
นอนดึ
กส่
งผลต่
อความแข็
งแรงของเม็
ดเลื
อดขาว และกลไกการตอบ
สนองภู
มิ
คุ
มกั
นต่
างๆ ของร่
างกาย ซึ่
งมี
หน้
าที่
ในการต่
อสู
กั
บเชื้
อโรค ดั
นั้
นการนอนดึ
กจึ
งท�
ำให้
ป่
วยง่
าย ร่
างกายไม่
แข็
งแรง ซี
ดเซี
ยว ไม่
มี
ชี
วิ
ชี
วา ตลอดจนอาจเพิ่
มปั
จจั
ยเสี่
ยงต่
อการเป็
นโรคมะเร็
ง เนื่
องจากวงจร
การหลั่
งฮอร์
โมนของร่
างกายแปรปรวน
ถึ
งเวลาแล้
ว! ที่
คุ
ณจะต้
องเปลี่
ยนวงจรชี
วิ
ตใหม่
การเข้
านอนเร็
และตื่
นเช้
าถื
อว่
าเป็
นสุ
ขลั
กษณะที่
ดี
เพราะก่
อให้
เกิ
ดประโยชน์
ต่
างๆ
มากมาย การออกก�
ำลั
งกายเป็
นสิ่
งหนึ่
งที่
ช่
วยให้
คุ
ณตื่
นเช้
าได้
อย่
าง
สม�่
ำเสมอ เช่
น การร่
วมกิ
จกรรมวิ่
งมาราธอน ร่
วมกิ
จกรรมปั่
นจั
กรยาน
การเต้
นแอโรบิ
กเช้
า หรื
อเล่
นโยคะ ที่
จะต้
องท�
ำเป็
นหมู่
คณะ ซึ่
งจะช่
วย
ให้
คุ
ณมี
แรงใจในการลุ
กออกจากที่
นอนยามเช้
ามื
ดเพราะได้
ไปพบกั
เพื่
อนคนอื่
นๆ ที่
ตื่
นเช้
ามาด้
วยกั
นเพื่
อร่
วมท�
ำกิ
จกรรมร่
วมกั
ถ้
าคุ
ณอยากลองเปลี่
ยนวงจรชี
วิ
ตนอนดึ
กตื่
นสายแล้
วละก็
การ
ออกก�
ำลั
งกายตอนเช้
าถื
อเป็
นอี
กทางเลื
อกหนึ่
งที่
จะท�
ำให้
ชี
วิ
ตของ
คุ
ณเปลี่
ยนไป การได้
ออกไปเจอกั
บผู
คนที่
มาออกก�
ำลั
งกายตอนเช้
าๆ
จะท�
ำให้
คุ
ณมี
พลั
ง แต่
เรื่
องทั
ศนคติ
นั้
นถึ
งเป็
นเรื่
องมองข้
ามไม่
ได้
ต่
การออกก�
ำลั
งกาย หากคุ
ณมี
ความมุ
งมั่
นตั้
งใจก็
จะท�
ำมั
นได้
ไปตลอด
แต่
ถ้
ามี
ทั
ศนคติ
ที่
ไม่
ดี
อยู
แล้
วนั้
น ก็
เป็
นเรื่
องยากที่
ท�
ำให้
คุ
ณจะออก
ก�
ำลั
งกายไปได้
นาน
อาจจะเริ่
มต้
นด้
วยการลองหากิ
จกรรมกี
ฬาที่
คุ
ณสนุ
กไปกั
มั
น สนใจกั
บสิ่
งนั้
นได้
นานๆ หาความรู
เทคนิ
คต่
างๆ จากหนั
งสื
อิ
นเทอร์
เน็
ต หรื
อคนที่
มี
ความสนใจคล้
ายๆ กั
น ถ้
าคุ
ณมี
ความเชื่
อ ความ
มุ
งมั่
นตั้
งใจจริ
งๆ พอออกก�
ำลั
งกายไปได้
ระยะหนึ่
ง คุ
ณอาจรู
สึ
กได้
ว่
ยามเช้
าให้
อะไรดี
ๆ กั
บชี
วิ
ตคุ
ณแบบพวกเขาเหล่
านี้
ขยั
บตั
วเช้
าอี
กนิ
แล้
วชี
วิ
ตคุ
ณอาจเปลี่
ยนไป
Morning exercise
เรื่
อง : สหรั
ฐ นาสี
เคน , ธนิ
สรา เรื
องเดช
ภาพ : วิ
ชญ์
พล พลพิ
ทั
กษ์
ชั
ท่
านก�
ำลั
งประสบปั
ญหานอนดึ
ก ตื่
นเที่
ยงใช่
หรื
อไม่
?
พอกั
นที
กั
บปั
ญหาโลกแตกที่
ยากจะแก้
ไข! เราไม่
มี
นวั
ตกรรมใหม่
ๆ มาน�
ำเสนอ
แต่
เรามี
ข้
อเท็
จจริ
งจะมาเสนอแนะส�
ำหรั
บวงจรชี
วิ
ตแบบเดิ
มๆ ที่
จะก่
อให้
เกิ
ดโทษมหั
นต์
!
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...50
Powered by FlippingBook