Read me 22 - page 14

14
พี่
มาเล่
นยิ
มได้
15 ปี
แล้
ว เล่
นตั้
งแต่
7-9 โมงทุ
กวั
น อยากให้
ร่
างกายแข็
งแรง
สุ
ขภาพดี
สมั
ยก่
อนก็
คิ
ดว่
าไม่
ว่
างไม่
มี
เวลา เพราะนอนดึ
กตื่
นสาย แต่
พอปรั
เวลานอนให้
เร็
วขึ้
น ก็
ตื่
นเช้
ามาออกกำ
�ลั
กายได้
อยากให้
ตื่
นเช้
ามาออกกำ
�ลั
งกาย
กั
นแพราะดี
ต่
อสุ
ขภาพ
เฮี
ยเล้
ง สุ
รพงศ์
แพเพิ่
มสิ
พี่
เล่
นโยคะมา 5 ปี
แล้
ว แรกๆ เล่
นในฟิ
ตเนส
แล้
วมาเจอที่
นี่
เลยเปลี่
ยนมาเล่
นที่
นี่
(สวน
ลุ
มฯ) เพราะอากาศดี
มากตอนเช้
าๆ พี่
คิ
ดว่
โยคะทำ
�ให้
ไม่
เจ็
บข้
อ เส้
นเอ็
น กล้
ามเนื้
อ และ
เชื่
อว่
าทำ
�ให้
ระบบอวั
ยวะภายในทำ
�งานได้
ดี
คุ
ณจุ๋
ม ศรั
ณย์
จั
นทพลาบู
รณ์
พี่
มาช่
วยฝึ
กสอนให้
สมาชิ
กชมรมสิ
ริ
รั
ตน์
ลี
ลาศ เต้
นกั
นทุ
กวั
นตั้
งแต่
ตี
5-9 โมง บางคนก็
เข้
าแข่
งขั
นของสมาคมลี
ลาศแห่
งประเทศไทย
ด้
วย ที่
จั
ดฝึ
กซ้
อมช่
วงเช้
าเพราะนอกจาก
เป็
นการออกกำ
�ลั
งกายเพื่
อสุ
ขภาพแล้
ว จะได้
มานั่
งกิ
นกาแฟ พู
ดคุ
ยกั
น เต้
นในสวนแบบนี้
ก็
ได้
อากาศดี
ๆ ช่
วงเวลาเย็
นหรื
อกลางคื
นเป็
ช่
วงที่
เหมาะกั
บการพั
กผ่
อนมากกว่
คุ
ณเก๋
ปิ
ยะนาถ โตขริ
ชมรมไท้
เก๊
กของเราจั
ดเต้
นกั
นทุ
กวั
นตั้
งแต่
เช้
าถึ
งเที่
ยง เราจั
ดสอนเป็
นวิ
ทยาทาน อยาก
ให้
ทุ
กคนฝึ
กแล้
วมี
สุ
ขภาพแข็
งแรง ไม่
เจ็
ป่
วยก็
ช่
วยเหลื
อตั
วเองได้
ไม่
เป็
นภาระของ
ครอบครั
วและสั
งคม ไท้
เก๊
กป้
องกั
นได้
หลาย
โรค เช่
น เบาหวาน ความดั
น โรคหั
วใจ และ
เต้
นได้
ตั้
งแต่
หนุ่
มยั
นแก่
คนมาเต้
นนี่
มี
ตั้
งแต่
อายุ
สิ
บกว่
าถึ
งเก้
าสิ
บกว่
า ตั
วผมเองเล่
นมา
สามสิ
บกว่
าปี
แล้
ว นอกจากช่
วยเรื่
องสุ
ขภาพ
ยั
งช่
วยเรื่
องสมาธิ
และอารมณ์
บางท่
ายั
งเป็
ศิ
ลปะป้
องกั
นตั
วได้
อี
กด้
วย
คุ
ณสุ
รศั
กดิ์
ศิ
ริ
พจนากุ
มาออกกำ
�ลั
งเต้
นแอโรบิ
กแล้
วก็
วิ่
งค่
เดี๋
ยวประมาณ 8 โมง ก็
ทานอาหารเช้
แล้
วก็
กลั
บไปทำ
�งาน เลื
อกเต้
นแอโรบิ
เพราะสนุ
ก ทำ
�ให้
ตื่
นตั
วตั้
งแต่
เช้
าเลย การ
ที่
เราได้
มี
เวลาเช้
าทุ
กวั
น เป็
นคุ
ณภาพชี
วิ
ดี
ๆ ที่
เราเลื
อกให้
ตั
วเองได้
การออกกำ
�ลั
กายมั
นดี
ต่
อสุ
ขภาพอยู่
แล้
ว แต่
การได้
ตื่
นเช้
าด้
วย มั
นยิ่
งทำ
�ให้
เรารู้
สึ
กว่
าชี
วิ
ตมี
ค่
ามากขึ้
นค่
คุ
ณตะวั
พี่
ตื่
นเช้
ามาออกก�
ำลั
งตั้
งแต่
ท�
ำงานอยู
ตอน
นี้
เกษี
ยณแล้
วเลยมี
เวลามาสวนลุ
ม พี่
ออก
จากบ้
านตี
4 กว่
า มาทุ
กวั
น ที่
เลื
อกเต้
นแอโร
บิ
กเพราะมั
นได้
ออกก�
ำลั
งกายทุ
กส่
วน สิ่
งที่
ได้
จากการออกก�
ำลั
งกาย คื
อสุ
ขภาพดี
น�้
ำหนั
ลดลง และที่
ส�
ำคั
ญคื
อได้
สั
งคม จากการรวม
กลุ
มจากเพื่
อนๆ ที่
เต้
นด้
วยกั
น พี่
ว่
ามั
นอยู
ที่
การเริ่
มต้
นนะ แค่
กล้
าตื่
นเช้
า กล้
าออกจาก
บ้
านมาออกก�
ำลั
งกายท�
ำไปเรื่
อยๆ วั
นหนึ่
งมั
ก็
จะกลายเป็
นส่
วนหนึ่
งในชี
วิ
ตไปเลย
คุ
ณกาญจน์
ร�
ำบั
วก็
จะคล้
ายๆ กั
บไท้
เก๊
กแต่
จั
งหวะท่
าทาง
จะเร็
วกว่
า นี่
ก็
เป็
นกลุ
มเพื่
อนๆ มาร�
ำกั
นทุ
กเช้
ตั้
งแต่
6-7 โมง ร�
ำเพื่
อสุ
ขภาพและอารมณ์
ที่
ดี
เช้
าๆ แบบนี้
อากาศก็
ดี
พอเล่
นเสร็
จก็
นั่
งคุ
ย จิ
บน�้
ำชาสั
งสรรค์
กั
น เป็
นความสุ
ขใน
ยามสู
งวั
คุ
ณสมภร ชั
ยนำ�วงศ์
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...50
Powered by FlippingBook