Read me 22 - page 16

16
วั
นที่
5 ธั
นวาคม 2542
รถไฟฟ้
าบี
ที
เอสเที่
ยวแรกเปิ
ให้
บริ
การ 2 สาย ได้
แก่
สาย
สุ
ขุ
มวิ
ทและสี
ลม ค่
าโดยสาร
10-40 บาท
วั
นที่
7 ธั
นวาคม 2475
เพลงชาติ
ไทยบรรเลงครั
งแรก
เป็
นฝี
มื
อการประพั
นธ์
ของพระ
เจนดุ
ริ
ยางค์
โดยมี
แต่
ทำ
�นอง
ไม่
มี
เนื
อร้
อง
Good morning history
เรื่
อง : กิ
ตติ
ดิ
ษฐ์
ธนดิ
ษฐ์
สุ
วรรณ
วั
นที
2 มิ
ถุ
นายน 2546
รายการ “เรื่
องเล่
าเช้
านี้
” ออก
อากาศครั้
งแรกทางสถานี
โ ท ร ทั
ศน์
ไ ทยที
วี
สี
ช่
อ ง 3
06.30 น.
06.00 น.
วั
นที
27 มิ
ถุ
นายน 2475
พระบาทสมเด็
จพระปกเกล้
าเจ้
อยู่
หั
ว รั
ชกาลที่
7 ทรงลงพระ
ปรมาภิ
ไธยในรั
ฐธรรมนู
ญถาวร
ฉบั
บแรกของสยาม
05.00 น.
วั
นที่
12 เมษายน 2504
ยานอวกาศวอสตอค 1 ของ
สหภาพโซเวี
ยตถู
กส่
งขึ้
นสู่
วง
โคจรโลกพร้
อมกั
บ “ยู
ริ
กากา
ริ
น” ทำ
�ให้
เขากลายเป็
นมนุ
ษย์
คนแรกของโลกที่
ขึ้
นสู่
อวกาศ
06.07 น.
วั
นที่
26 ธั
นวาคม 2547
เ กิ
ด เ ห ตุ
แ ผ่
น ดิ
น ไ ห ว ใ น
มหาสมุ
ทรอิ
นเดี
ย ใกล้
เกาะ
สุ
มาตรา อิ
นโดนี
เซี
ย ทำ
�ให้
เกิ
คลื่
นยั
กษ์
สึ
นามิ
ซั
ดเข้
าชายฝั่
จั
งหวั
ดพั
งงา ภู
เก็
ต กระบี่
และ
ระนอง
07.58 น.
08.00 น.
วั
นที่
6 สิ
งหาคม 2488
สหรั
ฐฯ เริ่
มทำ
�การทิ้
งระเบิ
ปรมาณู
ลู
กแรก “ลิ
ตเติ้
บอย” ลงไปยั
งเมื
องฮิ
โรชิ
มา
ของญี่
ปุ่
นในช่
วงสงครามโลก
ครั้
งที่
สอง
08.15 น.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...50
Powered by FlippingBook