Read me 22 - page 17

17
วั
นที่
11 สิ
งหาคม 2544
เ ค รื่
อ ง บิ
นข อ ง ส า ยก า ร บิ
อเมริ
กั
นแอร์
ไลน์
พุ่
งเข้
าชนตึ
เหนื
อของตึ
กแฝด เวิ
ลด์
เทรด
เซ็
นเตอร์
ก่
อนที่
อี
กลำ
�หนึ่
งจะ
พุ่
งเข้
าชนตึ
กใต้
ในอี
กไม่
กี่
นาที
ถั
ดมา
วั
นที่
15 ธั
นวาคม 2509
วอลต์
ดิ
สนี่
ย์
เสี
ยชี
วิ
ตในวั
ย 65
ปี
ด้
วยอาการระบบหมุ
นเวี
ยน
โลหิ
ตล้
มเหลวจากโรคมะเร็
ปอด ที่
โรงพยาบาลตรงข้
ามกั
สตู
ดิ
โอของดิ
สนี่
ย์
วั
นที่
24 มกราคม 2548
อุ
ทยานการเรี
ยนรู
TK park
เปิ
ดให้
บริ
การครั
งแรกณอาคาร
ศู
นย์
การค้
าเซ็
นทรั
ลเวิ
ลด์
ชั
น 8
วั
นที่
18 สิ
งหาคม 2548
เกิ
ดเหตุ
ไฟดั
บที
เกาะชวาและ
บาหลี
ของอิ
นโดนี
เซี
ยเป็
นเวลา
นานกว่
า 7 ชั
วโมง กระทบ
ประชาชนกว่
า 100 ล้
านคน
กลายเป็
นหนึ
งในเหตุ
การณ์
ไ ฟ ดั
บ ค รั
ง ใ ห ญ่
ที
สุ
ด ใ น
ประวั
ติ
ศาสตร์
วั
นที่
5 ธั
นวาคม 2470
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
ภู
มิ
พลอดุ
ลยเดชทรงพระราช
สมภพ ณ โรงพยาบาลเมาต์
ออเบิ
ร์
น เมื
องเคมบริ
ดจ์
รั
แมสซาชู
เซตส์
สหรั
ฐอเมริ
กา
08.45 น.
วั
นที่
31 ธั
นวาคม 2527
อิ
นธิ
รา คานธี
นายกรั
ฐมนตรี
คน
ที
3 ของอิ
นเดี
ย ถู
กองครั
กษ์
2
คนลอบสั
งหารด้
วยกระสุ
นกว่
30 นั
ด ที
บริ
เวณสวนในทำ
�เนี
ยบ
นายกรั
ฐมนตรี
จากเหตุ
การณ์
ความขั
ดแย้
งระหว่
างชาวฮิ
นดู
กั
บชาวซิ
กข์
09.20 น.
วั
นที่
4 มี
นาคม 1893
สมเด็
จพระรามาธิ
บดี
ที
1หรื
พระเจ้
าอู
ทอง ทรงสถาปนา
กรุ
งศรี
อยุ
ธยาเป็
นราชธานี
09.45 น.
วั
นที่
5 กั
นยายน 2525
การ์
ตู
น “โดราเอมอน” ออก
อากาศครั้
งแรกในประเทศไทย
ทางช่
อง 9 อ.ส.ม.ท.
08.46 น.
09.30 น.
10.00 น.
10.00 น.
10.23 น.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...50
Powered by FlippingBook