Read me 22 - page 19

19
นิ
พาดา ดี
สมบู
รณ์
(คุ
ณกุ้
ง) และ
อ.ธรรมนู
ญ คู
หา ( เจ้
าของร้
านกะหรี่
พั
ฟคุ
ณกุ้
ง สถานี
รถไฟหั
วหมาก)
“เราขายกะหรี่
พั
ฟมาเป็
นเวลากว่
า 20 ปี
แล้
และทำ
�ตามจำ
�นวนที่
สั่
ง หากเกิ
นหรื
อลู
กค้
าไม่
มารั
บในช่
วงเวลาที่
กำ
�หนดก็
จะขายให้
คนที่
มา
ต่
อคิ
วรอ เพื่
อไม่
ให้
เป็
นการเสี
ยโอกาส สมั
ยก่
อน
ตื่
นมาทำ
�ตั้
งแต่
ตี
หนึ่
ง ตี
สอง แต่
เมื่
ออายุ
มากขึ้
จะตื่
นเช้
าแบบนั้
นก็
ไม่
ไหว จึ
งเปลี่
ยนเป็
นทำ
�ช่
วง
ตี
สี่
แทน ในการทำ
�ก็
ช่
วยกั
นกั
บสามี
เมื่
อเสร็
ก็
นำ
�ใส่
กล่
องมาตั้
งขายที่
สถานี
รถไฟหั
วหมาก
บางที
ก็
มี
ลู
กค้
ามารออยู่
ก่
อนแล้
ว (หั
วเราะ) และ
ใช้
เวลาไม่
นานก็
ขายหมด”
“มี
ลู
กค้
าถามเยอะเหมื
อนกั
นว่
าไม่
ลองทำ
ขนมอย่
างอื่
นเพิ่
มล่
ะ จะได้
เป็
นการเพิ่
มรายได้
ด้
วย แต่
เราคิ
ดว่
าถ้
าอยากจะเชี่
ยวชาญด้
าน
ไหนแล้
ว ก็
เชี่
ยวชาญด้
านนั้
นให้
ถึ
งที่
สุ
ดไปเลย
ดั
งนั้
นจึ
งตั้
งใจทำ
�เพี
ยงกะหรี่
พั
ฟเพี
ยงอย่
าง
เดี
ยว”
สมศรี
หิ
รั
ญวาทิ
ต (เจ้
าของขนมเบื้
อง
แพร่
งนราร้
านเดิ
ม)
“ช่
วงเช้
าของทุ
กวั
นนี้
เริ่
มต่
างจากเช้
าในสมั
ก่
อนคื
อเราตื่
นขึ้
นมาทำ
�แต่
เช้
าได้
แต่
ตอนนี้
อายุ
เยอะแล้
ว ก็
ต้
องตื่
นช้
าหน่
อย แต่
กิ
จวั
ตรยามเช้
ของเราก็
ยั
งเหมื
อนๆ เดิ
ม ไม่
เปลี่
ยนแปลง แค่
เช้
าของเราช้
าลงนิ
ดหน่
อย”
“ขนมเบื้
องที่
เห็
นตามท้
องตลาดเป็
นขนม
เบื้
องสู
ตรประยุ
กต์
ที่
ใช้
วั
ตถุ
ดิ
บและวิ
ธี
ทำ
�ที่
รวบรั
ดเหมาะสำ
�หรั
บอาชี
พค้
าขาย เน้
นการ
สร้
างอาชี
พ แต่
สำ
�หรั
บเรา บ้
านเราอยู่
ที่
นี่
อยู่
ใกล้
วั
ง ก็
ทำ
�สู
ตรดั้
งเดิ
มต่
อไปเพราะไม่
ต้
องไป
แข่
งกั
บใคร ไม่
เร่
งรี
บ และยั
งคงมี
ลู
กค้
าแวะ
เวี
ยนมาซื้
อเป็
นประจำ
�”
“Guest Service Agent มี
หน้
าที
โดยรวมคื
ดู
แลแขกและตอบสนองความต้
องการของ
แขก ตั
งแต่
เดิ
นเข้
ามาในโรงแรม ไปจนถึ
งออก
จากโรงแรม เรี
ยกได้
ว่
าหน้
าที
จิ
ปาถะทั
งหลาย
พนั
กงานตำ
�แหน่
งนี
จะต้
องเรี
ยนรู
เข้
าใจ อำ
�นวย
ความสะดวกและให้
ความช่
วยเหลื
อผู
มาพั
กได้
ทุ
กสถานการณ์
“ในส่
วนของการทำ
�งานกะเช้
าจะอยู
ที
6.30 – 15.30 สำ
�หรั
บกะเช้
าจะมี
ความแตกต่
าง
จากกะอื
นเรื
องการดู
แลแขก check out เสี
ยเป็
ส่
วนใหญ่
นั
นหมายความว่
า อาจจะต้
องเน้
นงาน
ด้
านแคชเชี
ยร์
มากกว่
ากะอื
นๆต้
องมี
การคำ
�นวณ
ตั
วเลข แต่
ก็
ไม่
เป็
นปั
ญหาเพราะก่
อนทำ
�งานจริ
เราจะมี
การฝึ
กอบรมทุ
กภาคส่
วนอยู
แล้
ว”
“เคสที
น่
าประทั
บใจในการทำ
�งานคื
อเมื
แขก Check out ในช่
วงเช้
า เราได้
รั
บคำ
�ชมว่
เป็
นโรงแรมที
ไม่
ใหญ่
เงี
ยบ ตกแต่
งและดี
ไซน์
สวยงาม พนั
กงานยิ
มแย้
มตลอดและพร้
อมให้
บริ
การ และการบริ
การระหว่
างการเข้
าพั
กก็
เป็
ที
ประทั
บใจ ทำ
�ให้
รู
สึ
กมี
กำ
�ลั
งใจในการทำ
�งาน”
“จะเห็
นได้
ว่
าช่
วงเช้
า เวลาจะผ่
านไปเร็
มากค่
ะ เราไปทำ
�งานรถก็
ไม่
ติ
ดเพราะออกจาก
บ้
านตั
งแต่
ตี
ห้
า เลิ
กงานรถก็
ยั
งไม่
มาก รถไฟฟ้
ก็
โล่
ง มี
เวลาให้
ทำ
�อะไรเหลื
อเฟื
อ อย่
างที
เค้
าว่
“คนตื
นเช้
าได้
กำ
�ไรกว่
าคนตื
นสาย” และคนเลิ
งานเร็
วก็
ได้
กำ
�ไรเหมื
อนกั
นค่
ะ”
นวพร มารุ่
งเรื
อง (ท๊
อฟฟี่
)
(Guest Service Agent
@ Hansar Bangkok hotel)
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...50
Powered by FlippingBook