Read me 22 - page 21

21
นิ
คม กสิ
กรรม (บริ
การรั
บเข็
นผั
กในตลาดโอเดี
ยน
หน้
าองค์
พระปฐมเจดี
ย์
)
“ทำ
�งานเข็
นของในตลาดมาสิ
บสองปี
แล้
ว เดี๋
ยวนี้
เริ่
มงานประมาณเจ็
โมง เสร็
จประมาณเที่
ยงเกื
อบบ่
าย แต่
เมื่
อก่
อนตอนที่
เริ่
มทำ
�งานนี้
ใหม่
ๆ ผม
ต้
องเข้
าตลาดตั้
งแต่
ห้
าทุ่
มโน่
นเลย แล้
วก็
ทำ
�จนเจ็
ดโมงเช้
าถึ
งจะได้
กลั
บไปอยู่
กั
บเมี
ยกั
บลู
ก จริ
งๆ แล้
วส่
วนใหญ่
เขาก็
เข็
นกั
นตอนกลางคื
นนั่
นแหละ เพราะ
ตลาดจะเปิ
ดตั้
งแต่
ตอนนั้
น และช่
วงดึ
กๆ คนไม่
พลุ
กพล่
านเหมื
อนตอนเช้
คนที่
มาซื้
อของก็
จะเป็
นพวกร้
านอาหาร มาไม่
กี่
เจ้
า แต่
สั่
งที
ละเยอะๆ มั
นเลย
ทำ
�งานง่
ายกว่
า เขาสั่
งผั
กจากแม่
ค้
าเจ้
าไหน เราก็
เอาผั
กใส่
รถเข็
นประจำ
�ตั
ที่
เอามาเอง แล้
วเข็
นไปส่
งที่
รถลู
กค้
าเลย ได้
เที่
ยวละห้
าบาทบ้
าง สิ
บบาทบ้
าง
ตามจำ
�นวนผั
ก รวมๆ แล้
วคื
นหนึ่
งก็
ได้
สองสามร้
อย”
“แต่
เดี๋
ยวนี้
เปลี่
ยนมาเริ่
มงานตอนเช้
าแล้
วครั
บ ไม่
ใช่
เพราะมั
นได้
เงิ
นดี
กว่
าหรอกครั
บ มั
นก็
ยั
งได้
เที่
ยวละห้
าละสิ
บเหมื
อนเดิ
มนี่
แหละ แต่
มั
นสบาย
ผมมากกว่
า เมื่
อก่
อนนะ ผมเริ่
มจากการมี
รถเข็
นคั
นเดี
ยว เดิ
นเข็
นมั
นมาจาก
บ้
านทุ
กคื
น ทำ
�งานไม่
พั
กจนเช้
า ได้
ตั
งค์
ก็
กลั
บบ้
านเลย ไม่
เอาไปล้
างผลาญผม
อยากให้
ลู
กสบายนะครั
บ ก็
เลยพยายามเก็
บตั
งค์
ให้
ได้
มากๆ จนตอนนี้
ผมถอย
รถกระบะมาได้
คั
นหนึ่
ง มั
นช่
วยผมได้
เยอะเลย ผมไม่
ต้
องเข็
นผั
กส่
งในตลาด
อย่
างเดี
ยวเหมื
อนเมื่
อก่
อน แต่
สามารถรั
บเอาผั
กครั้
งละมากๆ ไปส่
งให้
ลู
กค้
ถึ
งที่
จากเมื่
อก่
อนได้
วั
นละสามร้
อย เดี๋
ยวนี้
ได้
เพิ่
มเป็
นสี่
ห้
าร้
อยแถมไม่
เมื่
อย
ขาแบบเมื่
อก่
อนอี
กต่
างหาก”
“อี
กอย่
างหนึ่
งคื
อผมอยากอยู่
กั
บลู
ก เมื่
อก่
อนผมแทบไม่
มี
เวลาอยู่
กั
ลู
กเลยเพราะกว่
าจะเลิ
กงานลู
กก็
ไปโรงเรี
ยนแล้
ว พอถึ
งบ้
านก็
หลั
บ ตื่
นอี
กที
ลู
กก็
นอนเสี
ยแล้
ว เดี๋
ยวนี้
ผมมี
เวลาอยู่
กั
บลู
กเต็
มที่
เลิ
กงานผมก็
รอไปรั
บลู
กที่
โรงเรี
ยน ได้
กิ
นข้
าว เข้
านอนพร้
อมกั
บมั
น เช้
าตื่
นมาผมได้
ไปส่
งมั
นเรี
ยนก่
อน
มาทำ
�งาน ได้
หอมแก้
มมั
นบ้
าง ทำ
�ให้
ผมมี
ความสุ
ขกว่
าเมื่
อก่
อนเยอะ”
“หากิ
นกั
บพระมาสิ
บกว่
าปี
แล้
ว อยู่
มาตั้
งแต่
สมั
ยที่
เณรในวั
ดยั
งมี
ร้
อยห้
สิ
บถึ
งร้
อยเจ็
ดสิ
บรู
ป จนเดี๋
ยวนี้
เหลื
อแค่
ร้
อยรู
ป บ้
านผมอยู่
แถวๆ วั
ดนี่
แหละ พอ
เจ็
ดโมงก็
ขี่
มอเตอร์
ไซค์
มาวั
ด พระรู
ปไหนจะใช้
บริ
การก็
เรี
ยก ผมก็
จะพาท่
านไป
บิ
ณฯ ที่
โน่
นบ้
างนี่
บ้
าง ไม่
ได้
เงิ
นหรอกครั
บ ผมทำ
�แลกข้
าวที่
ท่
านบิ
ณฯ มาได้
นั่
แหละ แต่
เดี๋
ยวนี้
ใช่
ว่
าญาติ
โยมจะถวายเยอะเหมื
อนแต่
ก่
อน ได้
มาที
ก็
ประมาณ
สองถุ
งหู
หิ้
วเท่
านั้
นแหละ พระท่
านก็
จะเจี
ยดให้
ผมมาหน่
อยหนึ่
ง”
“มี
บางคนเขาจะรั
บใช้
พระเฉพาะรู
ป คื
อเป็
นคนขั
บรถประจำ
�ตั
วไปเลย แต่
ผมนี่
รั
บหมด ใครใช้
ก็
ไป พอนอกเวลาบิ
ณฯ ผมก็
อยู่
วั
ด เพราะถ้
ามี
พระรู
ปไหน
ท่
านจะเอาอะไรอี
กผมจะได้
ไปซื้
อให้
ไอ้
การไปซื้
อของยิ
บย่
อยแบบนี้
จะได้
เงิ
เที่
ยวละยี่
สิ
บบ้
างสามสิ
บบ้
าง ทำ
�ให้
พอมี
เงิ
นติ
ดตั
วไว้
ซื้
อข้
าวเย็
นกิ
น ผมอยู่
วั
ถึ
งสี่
โมงก็
กลั
บ พั
กผ่
อนบ้
าง”
“จริ
งๆ แล้
ว อยากให้
มองว่
าผมก็
เหมื
อนกั
บเด็
กวั
ดนั่
นแหละ มั
นไม่
มี
เด็
วั
ดแบบเมื่
อก่
อนอี
กแล้
ว สมั
ยนี้
เด็
กวั
ดคื
อเด็
กที่
มาอาศั
ยอยู่
ในวั
ด อย่
างที่
วั
ดนี้
ก็
มี
เด็
กวั
ด แต่
พวกมั
นไม่
ได้
ช่
วยงานพระสั
กอย่
าง มั
นมาอยู่
เพื่
อเรี
ยนหนั
งสื
อ ที่
นี่
มี
ให้
เรี
ยนฟรี
จนจบ ม.๖ มั
นก็
เรี
ยนอย่
างเดี
ยว จบปุ๊
บก็
ไปต่
อราชภั
ฏฯ ผมอยู่
มา
นาน เห็
นมาหลายคน เพราะอย่
างนี้
แหละ หน้
าที่
ของเด็
กวั
ดมั
นถึ
งมาตกอยู่
กั
รถรั
บจ้
างแล้
วก็
พวกผม”
“ถ้
าถามว่
ารู้
สึ
กยั
งไงกั
บคำ
�ว่
าหากิ
นกั
บพระ ผมไม่
รู้
สึ
กอะไรเลย เดี๋
ยวนี้
มั
เปลี่
ยนไปหมดแล้
ว เช้
าๆ รถเต็
มถนนไปหมด จะปล่
อยพระท่
านไปเดิ
นให้
โดน
รถโฉบก็
คงไม่
ได้
หรอก ผมรู้
สึ
กว่
าที่
ทำ
�อยู่
นี่
มั
นก็
คื
อการรั
บใช้
ศาสนาอย่
างหนึ่
น่
ะแหละ ไม่
มี
เราพระก็
ลำ
�บากญาติ
โยมที่
จะถวายของก็
ลำ
�บาก เราเหมื
อนคน
ที่
คอยช่
วยให้
การบิ
ณฑบาตดำ
�เนิ
นต่
อไปได้
ทุ
กๆ เช้
า”
ขวั
ญเมื
อง จรรยาวงศ์
(คนขั
บรถพระ ณ วั
ดแห่
งหนึ่
งใน
จั
งหวั
ดนครปฐม)
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...50
Powered by FlippingBook