Read me 22 - page 22

22
ขนส่
งมวลชน
ออกตั
วเร็
: แน่
นอนว่
าในช่
วงเวลาที่
คุ
ณเร่
งรี
บไปเรี
ยนหรื
อไปทำ
�งานให้
ทั
นนั้
น ขนส่
มวลชนอาจไม่
ใช่
ตั
วเลื
อกที่
ดี
ที่
สุ
ด แต่
หากคุ
ณไม่
มี
รถเป็
นของตั
วเอง นี่
ก็
คงเป็
นอะไรที่
หลี
กเลี่
ยงไม่
ได้
เพราะฉะนั้
น อย่
างแรก จงออกจากบ้
านให้
เร็
วที่
สุ
ดเท่
าที่
จะเป็
นไปได้
แต่
ก็
อย่
าลื
มอาบน้
� ใส่
เสื้
อผ้
า ทำ
�ธุ
ระส่
วนตั
วให้
เรี
ยบร้
อยก่
อนล่
ฉลาดเลื
อกพาหนะ
: ตั
ดสิ
นใจเลื
อกวิ
ธี
การเดิ
นทางที่
สะดวกและรวดเร็
ว สำ
�หรั
กรุ
งเทพฯ ชั้
นใน BTS หรื
อ MRT คงเป็
นคำ
�ตอบที่
ดี
ที่
สุ
ด ด้
วยระยะเวลาการเดิ
นทาง
เพี
ยง 10-45 นาที
(แล้
วแต่
ระยะทาง) แต่
หากจุ
ดหมายปลายทางของคุ
ณไม่
มี
เครื
อข่
าย
เหล่
านี้
เข้
าไปถึ
งล่
ะก็
แท็
กซี่
หรื
อรถตู้
คงเป็
นวิ
ธี
การที่
ประหยั
ดเวลาที่
สุ
ด นอกจากนี้
แล้
รถเมล์
สายพิ
เศษบางสายที่
ขึ้
นทางด่
วนก็
เป็
นอี
กตั
วเลื
อกที่
น่
าสนใจ
พร้
อมเสมอ
: ถ้
าเป็
นไปได้
ควรจั
ดข้
าวของที่
ต้
องใช้
ในวั
นถั
ดไปไว้
ล่
วงหน้
าให้
เรี
ยบร้
อย
เพื่
อที่
คุ
ณจะได้
หยิ
บจั
บและออกเดิ
นทางได้
ทั
นที
ในเช้
าของวั
นที่
เร่
งรี
บ นอกจากจะไม่
เสี
ยเวลาในการเดิ
นทางตอนเช้
าแล้
ว ยั
งป้
องกั
นการลื
มสิ่
งของจำ
�เป็
นสำ
�หรั
บการเรี
ยน
หรื
อทำ
�งานไว้
ที่
บ้
านอี
กด้
วย
ศึ
กษาเส้
นทาง
: การรู้
เส้
นทางของขนส่
งสาธารณะแต่
ละชนิ
ดย่
อมช่
วยให้
คุ
ณวางแผน
การเดิ
นทางที่
ต้
องการความรวดเร็
วได้
ดี
ยิ่
งขึ้
น ซึ่
งข้
อมู
ลเหล่
านี้
คุ
ณสามารถเข้
าไป
เสาะหาได้
ด้
วยตั
วคุ
ณเองตามเว็
บไซต์
ต่
างๆ เช่
น ขสมก. (
เรื
อด่
วน
เจ้
าพระยาและเรื
อข้
ามฟาก (
) BTS (
co.th) MRT (
รวมไปถึ
งเว็
บไซต์
ที่
เป็
นประโยชน์
อย่
าง
และ bkkt.4t.com เป็
นต้
เลื
อกของถู
: การขนส่
งสาธารณะมี
หลายประเภท หลายระดั
บราคา การเดิ
นทางที่
คุ้
มราคาคงหนี
ไม่
พ้
นรถเมล์
ที่
สามารถพาคุ
ณไปได้
แทบทุ
กที่
ในกรุ
งเทพฯ ด้
วยอั
ตราค่
าโดยสารเริ่
มต้
นเพี
ยง 6 บาท 50
สตางค์
เท่
านั้
น หรื
อจะเป็
นเรื
อข้
ามฟากที่
เก็
บค่
าบริ
การเพี
ยงครั้
งละ 3 บาท ตามมาด้
วยเรื
อคลองแสน
แสบอั
ตราค่
าโดยสาร 10-20 บาท เรื
อด่
วนเข้
าพระยา 10-40 บาท MRT 16-40 บาท และ BTS 15-52
บาท ส่
วนการเดิ
นทางด้
วยแท็
กซี่
และตุ๊
กตุ๊
กนั้
นถื
อว่
าไม่
เหมาะกั
บการเซฟเงิ
นในกระเป๋
าคุ
ณเท่
าไรนั
หมั่
นคำ
�นวณ
: การเดิ
นทางที่
สะดวกสบายกว่
าไม่
ได้
แพงกว่
าเสมอไป คุ
ณควรหมั่
นคิ
ดคำ
�นวณค่
โดยสารของแต่
ละวิ
ธี
การเดิ
นทางและนำ
�มาเปรี
ยบเที
ยบกั
นอย่
างรอบคอบเพื่
อให้
ได้
ประโยชน์
สู
งสุ
ด เช่
การเดิ
นทางจากอโศกไปจตุ
จั
กรโดย BTS คุ
ณจะเสี
ยค่
าบริ
การ 42 บาท ขณะที่
ถ้
าคุ
ณใช้
บริ
การ MRT
คุ
ณจะเสี
ยค่
าโดยสารเพี
ยง 34 บาท และไปถึ
งที่
หมายในระยะเวลาที่
เร็
วกว่
าเล็
กน้
อยด้
วย
เผื่
อเวลา
: การเดิ
นทางที่
ประหยั
ดเงิ
นย่
อมแลกมาด้
วยการเสี
ยเวลาเพิ่
มในบางครั้
ง ดั
งนั้
น ในการเดิ
ทางแบบประหยั
ดคุ
ณต้
องเผื่
อเวลาไว้
ให้
มากกว่
าคนอื่
น ยอมเสี
ยเวลาได้
แต่
ไม่
ยอมเสี
ยค่
าโดยสารแพงๆ
นั่
นคื
อปณิ
ธานของคุ
ณและถ้
าคุ
ณฝึ
กตั
วเองให้
เป็
นคนไม่
หงุ
ดหงิ
ดกั
บการเสี
ยเวลาบนท้
องถนนได้
ล่
ะก็
ค่
าใช้
จ่
ายด้
านการเดิ
นทางของคุ
ณจะลดลงไปเยอะมาก
พร้
อมลุ
ยตลอดเวลา :
การแต่
งกายของคุ
ณมี
ผลเช่
นกั
น เพราะถ้
าคุ
ณเลื
อกที่
จะเดิ
นทางในกรุ
งเทพฯ
แบบชั้
นประหยั
ดแล้
ว ย่
อมจำ
�เป็
นที่
จะต้
องแต่
งกายให้
ตั
วเองรู้
สึ
กกระฉั
บกระเฉงตลอดเวลา เพื่
อให้
ตั
คุ
ณเองพร้
อมทุ
กเมื่
อสำ
�หรั
บการโหนรถเมล์
การกระโดดขึ้
นเรื
อ การเดิ
นตกหลุ
มน้
�บนฟุ
ตปาท และ
อื่
นๆ อี
กมากมาย ชุ
ดสุ
ดสวยสุ
ดเท่
สำ
�หรั
บออกงานนั้
นไม่
เหมาะอย่
างแน่
นอนสำ
�หรั
บการเดิ
นทางแบบนี้
ขั
บให้
สั้
นที่
สุ
ด :
ระยะทางที่
มากขึ้
นหมายถึ
งค่
าเชื้
อเพลิ
งที่
สู
งขึ้
น การศึ
กษา
ระยะทางของเส้
นทางแต่
ละเส้
นจึ
งเป็
นสิ่
งจำ
�เป็
นสำ
�หรั
บผู้
ขั
บขี่
กระเป๋
าแฟบ
เช่
นคุ
ณ เครื่
องมื
อที่
จะช่
วยคุ
ณได้
นั้
นก็
ง่
ายมาก เพี
ยงแค่
มี
GPS นำ
�ทางซั
เครื่
องหนึ่
ง หรื
อแม้
กระทั้
ง Google Maps ที่
สมั
ยนี้
ใครก็
มี
ใช้
ขอแค่
มี
สมาร์
โฟนติ
ดตั
วก็
พอ
หลี
กเลี่
ยงรถติ
: การหลี
กเลี่
ยงเส้
นทางที่
มี
รถติ
ดอย่
างหนั
กเป็
นประจำ
�เป็
สิ่
งที่
ผู้
ที่
ต้
องการประหยั
ดเชื้
อเพลิ
ง (ซึ่
งหมายถึ
งประหยั
ดเงิ
น) สมควรที่
จะ
ปฏิ
บั
ติ
เป็
นอย่
างยิ่
ง แม้
มั
นจะไกลกว่
าเส้
นทางเดิ
มก็
เถอะ เพราะระยะทางที่
ไกลขึ้
นเพี
ยงนิ
ดหน่
อยแต่
ถนนโล่
ง ไม่
มี
รถติ
ด รถวิ่
งได้
ลื่
นไหลด้
วยความเร็
สม่
�เสมอ ย่
อมทำ
�ให้
รถของคุ
ณซดน้
�มั
นในอั
ตราที
ต่
�กว่
าการขั
บบนถนน
ที่
รถติ
ดและเคลื่
อนตั
วไปได้
ที
ละนิ
ดๆ นั่
นเอง
ดั
บเครื่
องบนแยกใหญ
: บนทางแยกใหญ่
ๆ ทั่
วกรุ
งเทพฯ อย่
างลาดพร้
าว
หรื
ออนุ
สาวรี
ย์
ชั
ยฯ เป็
นที่
ทราบกั
นดี
ว่
าถ้
าคุ
ณโชคร้
ายเจอไฟแดง คุ
ณจะติ
ดไป
แดงนานประมาณอย่
างน้
อย 2-5 นาที
ซึ่
งถ้
าคุ
ณดั
บเครื่
องยนต์
ระหว่
างติ
ดไฟ
แดงบนแยกและเปิ
ดกระจกรั
บอากาศยามเช้
าก็
จะช่
วยลดการเผาผลาญเชื้
เพลิ
งและเงิ
นในกระเป๋
าได้
อี
กทางหนึ่
รถยนต์
ส่
วนตั
หลี
กเลี่
ยงช่
วงขั
บคั
: ช่
วงเวลามหั
นตภั
ยของคนขั
บรถคื
อช่
วง 7-8 โมงเช้
า เพราะฉะนั้
ถ้
าคุ
ณอยากขั
บรถแบบคล่
องตั
วหน่
อยก็
คงต้
องออกจากบ้
านเร็
วกว่
าคนอื่
นสั
ก 30-40 นาที
หรื
อไม่
ก็
ออกเดิ
นทางหลั
งช่
วงหลั
ง 8 โมงไปเลยเพื่
อหลี
กเลี่
ยงความจอแจบนท้
องถนนไป
ได้
ระดั
บหนึ่
ง (ในกรณี
ที่
คุ
ณคิ
ดว่
าจะไปถึ
งที่
หมายได้
ทั
นเวลาเหมื
อนเดิ
ม)
วิ
เคราะห์
สถานการณ์
: ระหว่
างขั
บรถควรเปิ
ดวิ
ทยุ
ที
รายงานสภาพจราจรตอนเช้
าอย่
าง จส.
100 ไว้
ด้
วย หากเส้
นทางที
คุ
ณจะใช้
มี
รถติ
ดหนาแน่
นมาก หรื
อเกิ
ดมี
อุ
บั
ติ
เหตุ
ใดๆ ขึ
น คุ
ณจะ
ได้
รู
ทางหนี
ที
ไล่
หั
นไปใช้
เส้
นทางใกล้
เคี
ยงได้
ทั
นการณ์
นอกจากนี
บอร์
ดอิ
เล็
กทรนิ
กส์
แสดง
สภาพการจราจรบนถนนสายสำ
�คั
ญๆ ก็
เป็
นอี
กตั
วช่
วยที
สำ
�คั
ญในชั
วโมงอั
นเร่
งรี
บของคุ
ใช้
ทางด่
วน
: ปั
จจุ
บั
นมี
เครื
อข่
ายทางด่
วนทั้
งสิ้
น 8 สายครอบคลุ
มพื้
นที่
กรุ
งเทพฯ และ
ปริ
มณฑล ซึ่
งก็
จะช่
วยอำ
�นวยความสะดวกให้
กั
บคนเมื
องที่
ขั
บรถส่
วนตั
วอย่
างคุ
ณได้
เป็
อย่
างดี
ค่
าบริ
การแต่
ละช่
วงประมาณ 10-45 บาทแลกกั
บความสะดวกรวดเร็
ว แต่
อย่
วางใจไปล่
ะ เพราะรถติ
ดบนทางด่
วนก็
เกิ
ดขึ้
นอยู่
เป็
นประจำ
�เหมื
อนกั
รู้
จั
กทางลั
ด :
หมั่
นศึ
กษาทางลั
ดต่
างๆ ที่
ทำ
�ให้
คุ
ณทะลุ
เข้
าสู่
ถนนอี
กเส้
นแบบไม่
ต้
องเสี
เวลาติ
ดไฟแดง ทางลั
ดบางเส้
นก็
เป็
นถนนใหญ่
สภาพดี
แต่
บางเส้
นก็
เป็
นแค่
ซอยเล็
กๆ ลั
เลาะไปตามตึ
กรามบ้
านช่
อง บางแห่
งมี
ป้
ายบอกชั
ดเจน แต่
บางแห่
งก็
ต้
องอาศั
ยความคุ้
เคย ซึ่
งถ้
าคุ
ณรู้
จั
กเส้
นทางลั
ดเหล่
านั้
นและเลื
อกใช้
ได้
อย่
างเหมาะสมกั
บสถานการณ์
ก็
จะ
ยิ่
งช่
วยร่
นระยะเวลาการเดิ
นทางให้
สั้
นลงไปอี
พึ่
งพาขนส่
งสาธารณะ :
บางครั้
ง คุ
ณก็
ไม่
จำ
�เป็
นต้
องขั
บรถส่
วนตั
วไปไกลถึ
งที่
หมาย หาก
ที่
ที่
คุ
ณจะไปอยู่
ใจกลางเมื
อง การขั
บรถไปจอดที่
สถานี
BTS หรื
อ MRT แล้
วขึ้
นรถไฟต่
ก็
เป็
นอี
กวิ
ธี
การที่
ช่
วยประหยั
ดเวลาได้
มาก และปั
จจุ
บั
นสถานี
BTS และ หลายแห่
งก็
มี
ที่
จอดรถบริ
เวณใกล้
เคี
ยงไว้
คอยบริ
การแล้
ว เช่
นที่
BTS หมอชิ
ต, MRT สามย่
าน, MRT
สุ
ขุ
มวิ
ท, MRT ศู
นย์
วั
ฒนธรรมฯ เป็
นต้
1.เดิ
นทางตอนเช้
าอย่
างไรให้
ประหยั
ดเวลา
2.เดิ
นทางตอนเช้
าอย่
างไรให้
ประหยั
ดเงิ
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...50
Powered by FlippingBook