Read me 22 - page 23

23
อื
นๆ
สั
ญจรทางน้
� :
การสั
ญจรทางน้
�โดยเรื
อคงเป็
นตั
วเลื
อกที่
คุ
ณอาจไม่
ค่
อยนึ
กถึ
งเท่
าไร อาจจะด้
วยความแออั
ด หรื
อความเน่
าเหม็
นของน้
หรื
ออะไรก็
ตามที
แต่
ว่
าถ้
าต้
องการความเร็
วในการเดิ
นทาง ปฏิ
เสธไม่
ได้
เลยว่
าเรื
อเป็
นหนึ่
งในการเดิ
นทางที่
ประหยั
ดเวลาที่
สุ
ดของกรุ
งเทพฯ
มี
ให้
เลื
อกทั้
งเรื
อข้
ามฟาก เรื
อด่
วนเจ้
าพระยา และเรื
อคลองแสนแสบ
อั
นเลื
องชื่
อ (เรื่
องน้
�เน่
าเหม็
น) ซึ่
งเรื
อโดยสารเหล่
านี้
ช่
วยคุ
ณสามารถ
เดิ
นทางในกรุ
งเทพฯ จากด้
านเหนื
อลงด้
านใต้
หรื
อจากด้
านตะวั
นตก
ไปสู่
ตะวั
นออกได้
ภายในเวลาไม่
ถึ
ง 1 ชั่
วโมงเท่
านั้
ปั่
นจั
กรยาน :
วิ
ธี
ที่
กำ
�ลั
งมาแรงในช่
วงนี้
นั่
นคื
อ การปั่
นจั
กรยานไป
เรี
ยนหรื
อทำ
�งาน เพราะถ้
าหากคุ
ณอาศั
ยอยู่
ไม่
ไกลจากจุ
ดหมายปลาย
ทางแต่
ดั
นมี
รถติ
ดขั้
นสาหั
สให้
ต้
องหงุ
ดหงิ
ดและเสี
ยเวลาในทุ
กเช้
าๆ
การลงทุ
นซื้
อจั
กรยานเล็
กๆ ซั
กคั
นและปั่
นไปโรงเรี
ยน มหาวิ
ทยาลั
หรื
อไปที่
ทำ
�งานของคุ
ณก็
จะช่
วยประหยั
ดเวลาได้
มาก โดยระยะทาง
ใกล้
ๆ ประมาณ1-2 กิ
โลเมตรในช่
วงที่
รถติ
ด จั
กรยานสามารถทำ
�เวลา
ได้
ดี
อย่
างแน่
นอน
เดิ
นกิ
นลมชมวิ
ว :
แน่
นอนที่
สุ
ด การเดิ
นทางในตอนเช้
าที่
ไม่
เสี
ยค่
ใช้
จ่
ายเลยนั่
นคื
อการใช้
สองเท้
าของคุ
ณย่ำ
�ไปเรื่
อยๆ อย่
างสบายใจบน
ถนนบางสายก็
มี
การสร้
างสกายวอล์
คไว้
ให้
คนเดิ
นโดยเฉพาะอี
กด้
วย
เช่
น สกายวอล์
คสยาม-ชิ
ดลม สกายวอล์
คหน้
าโรงพยาบาลรามาธิ
บดี
เป็
นต้
นอย่
างไรก็
ตามทางเดิ
นส่
วนใหญ่
ในกรุ
งเทพฯ ยั
งขรุ
ขระขาดการ
ดู
แลรั
กษาอยู่
มาก วิ
ธี
นี้
จึ
งไม่
เหมาะกั
บคนที่
สุ
ขภาพไม่
แข็
งแรงหรื
อคน
ที่
ต้
องการความรวดเร็
วในการเดิ
นทาง
ปั่
นจั
กรยาน
: และสุ
ดท้
าย การปั่
นจั
กรยานคู่
ใจ นอกจากจะเป็
วิ
ธี
ที่
รวดเร็
วสำ
�หรั
บระยะทางสั้
นๆ แล้
ว การปั่
นจั
กรยานยั
งถื
อเป็
วิ
ธี
ที่
ประหยั
ดเงิ
นในระยะยาวอี
กด้
วย กล่
าวคื
อ คุ
ณจะลงทุ
นเพี
ยง
ครั้
งเดี
ยวนั่
นคื
อตอนที่
ซื้
อมั
นมา หลั
งจากนั้
นคุ
ณปั่
นได้
ฟรี
บนทุ
กที่
ที่
มี
ถนน ประหยั
ดเงิ
นในกระเป๋
า ได้
ออกกำ
�ลั
งกาย และไม่
ทำ
�ลายสิ่
แวดล้
อมด้
วย ซึ่
งคาดกั
นว่
าในอนาคต หากกรุ
งเทพฯ ทำ
�การสร้
าง
เลนจั
กรยานให้
มี
มากขึ้
นกว่
านี้
นี่
จะเป็
นวิ
ธี
การเดิ
นทางที่
น่
าสนใจ
มากอย่
างหนึ่
งที
เดี
ยว
Morning ways
เรื่
อง : ฉั
ตรณรงค์
เมื
องวงษ์
, ชิ
นภั
ทร ศรี
บุ
ญญเกษ
3. เดิ
นทาง
ตอนเช้
าอย่
างไร
ให้
มี
ความสุ
หลายๆ คนคงทราบเกี่
ยวกั
บการเดิ
นทางอย่
างมี
ประสิ
ทธิ
ภาพกั
ไปแล้
ว แต่
ตอนเช้
าในทุ
กวั
นของเราควรจะมี
อะไรที่
สดใสกว่
านี้
หรื
อเปล่
ไม่
ใช่
เช้
าของหนุ่
มสาวออฟฟิ
ศที่
เต็
มไปด้
วยความเหน็
ดเหนื่
อยและความเครี
ยด
ที่
สะสมมาจากเมื่
อวาน ไม่
ใช่
เช้
าของเด็
กนั
กเรี
ยนนั
กศึ
กษาที่
เครี
ยดเรื่
องการบ้
านหรื
อการ
สอบ ไม่
ใช้
เช้
าของคนเมื
องที่
สภาพทุ
กคนเหมื
อนซอมบี้
เนื่
องจากการทำ
�โอที
หรื
อไปเที่
ยวเมื่
อคื
จะทำ
�อย่
างไรให้
เช้
าของเราเป็
นเช้
าที่
สดใสสวยงามราวกั
บในนิ
ยาย ที่
เราตื่
นขึ้
นมาท่
ามกลางความ
อบอุ่
นของไอแดดที่
ลอดมาช่
องหน้
าต่
างส่
องลงมาถึ
งเตี
ยงนอน ปลุ
กเรากั
บคนรั
กให้
ตื่
นขึ้
นมาพร้
อม
กั
น พร้
อมกั
บไปทำ
�งานด้
วยความรู้
สึ
กสดใส กระตื
อรื
อร้
นที่
จะทำ
�งาน แม้
สิ่
งเหล่
านี้
อาจดู
เกิ
นจริ
งแต่
เราก็
พอจะทำ
�ให้
เกิ
ดขึ้
นได้
เราลองพั
กเรื่
องเครี
ยดๆ ไว้
ก่
อน ลองปล่
อยวางทุ
กสิ่
งทุ
กอย่
าง เปิ
ดใจให้
กว้
าง แล้
วลองอ่
านวิ
ธี
การเดิ
นทางตอนเช้
าอย่
างมี
ความสุ
ขกั
อย่
านอนดึ
ก ตื่
นสาย
: อย่
างที่
กล่
าวไปแล้
วข้
างต้
นว่
าการนอนดึ
กไม่
ได้
ส่
งผลดี
ต่
อเช้
าของคุ
ณเลย
แม้
แต่
น้
อย การนอนดึ
กอาจทำ
�ให้
คุ
ณตื่
นสายจนต้
องเครี
ยดเรื่
องการไปทำ
�งานให้
ทั
น การนอนดึ
อาจทำ
�ให้
คุ
ณตื่
นมาแล้
วมี
สภาพเหมื
อนซอมบี้
คุ
ยกั
บใครก็
ไม่
ค่
อยจะรู้
เรื่
อง ทุ
กอย่
างดู
งงไปหมด
ถ้
าคุ
ณลองปรั
บไลฟ์
สไตล์
ของคุ
ณ ปรั
บเวลานอนและเวลาตื่
นของคุ
ณให้
เร็
วขึ้
น คงจะทำ
�ให้
เช้
าวั
ใหม่
ของคุ
ณเป็
นเช้
าที่
สดใสแน่
นอน
ทางเดี
ยวกั
นไปด้
วยกั
: นอกจากจะช่
วยให้
ประหยั
ดน้
�มั
นแล้
ว การไปด้
วยกั
นยั
งทำ
�ให้
คุ
ณได้
‘สั
มพั
นธไมตรี
’ ที่
ดี
อี
กด้
วย ไม่
ว่
าคุ
ณจะใช้
รถส่
วนตั
วหรื
อรถประจำ
�ทาง ไม่
ว่
าคุ
ณจะเป็
นพ่
อแม่
ลู
กหรื
เพื่
อนร่
วมงาน การเดิ
นทางด้
วยกั
นจะทำ
�ให้
คุ
ณสนิ
ทกั
บคนรอบข้
างมากขึ้
น และการพู
ดคุ
ยระหว่
าง
การเดิ
นทางนี
เอง ที
จะทำ
�ให้
เช้
าของคุ
ณเต็
มไปด้
วยรอยยิ
มพร้
อมกั
บคนรอบข้
างของคุ
เปิ
ดหู
เปิ
ดตา :
สิ่
งรอบตั
วของคุ
ณมากมายในยามเช้
า ที่
รอคุ
ณมาดู
หรื
อมาฟั
ง ไม่
ว่
าจะเป็
นรายการ
วิ
ทยุ
ยามเช้
า เพลงที่
รอคุ
ณอยู่
ในโทรศั
พท์
ข้
อมู
ลข่
าวสารในสั
งคมออนไลน์
หนั
งสื
อสั
กเล่
มที่
รอให้
คุ
อ่
าน หรื
อแม้
กระทั่
ง ท้
องฟ้
าหรื
อผู้
คนยามเช้
า ที่
อาจรอให้
คุ
ณ ‘หยุ
ด’ ถ้
าคุ
ณหยุ
ด คุ
ณอาจเห็
นความ
สวยงามของสิ่
งเล็
กๆ น้
อยๆ รอบตั
วก็
ได้
นะครั
บ ลองนึ
กภาพตั
วคุ
ณเองกำ
�ลั
งหยุ
ดยื
นอยู่
ที่
สถานี
รถ
ไฟฟ้
าบี
ที
เอส มี
ผู้
คนมากหน้
าหลายตาที่
ต่
างก็
เร่
งรี
บเดิ
นสวนเราไปด้
วยความรวดเร็
ว มี
แต่
คุ
ณที่
เห็
นความสวยงามของสิ่
งรอบตั
ว เห็
นเพื่
อนที่
คุ
ยกั
นอย่
างออกรส เห็
นแม่
ที่
ส่
งลู
กที่
หน้
าโรงเรี
ยน เห็
ท้
องฟ้
าที่
ไล่
สี
ราวกั
บงานศิ
ลปะ ได้
ยิ
นเสี
ยงรถรา เสี
ยงผู้
คนที่
ผ่
านไปมา เชื่
อว่
าทุ
กคนมี
ความอาร์
อยู่
ในตั
ว บรรยากาศต่
างๆ อาจทำ
�ให้
คุ
ณรู้
สึ
กสดชื่
น อาจสวยงามจนคุ
ณอดไม่
ได้
ที่
จะเอาโทรศั
พท์
ขึ้
นมาถ่
ายรู
ปแล้
วแชร์
ในสั
งคมออนไลน์
สิ่
งเล็
กๆ น้
อยๆ รอบตั
วเหล่
านี้
เอง ที่
อาจจะเติ
มเต็
มให้
ทุ
กๆ
เช้
าของคุ
ณมี
ความหมาย
ปี
ใหม่
นี้
ลองทำ
�สิ่
งใหม่
ๆ ดู
ง่
ายๆ เพี
ยงเท่
านี้
ก็
ทำ
�ให้
เช้
าของคุ
เป็
นเช้
าที่
สดใสเบิ
กบาน และพร้
อมที่
จะสู้
กั
บกิ
จกรรมระหว่
างวั
นได้
อย่
างเต็
มที่
แล้
คู่
มื
อคนเมื
อง...ว่
าด้
วยเรื่
องเดิ
นทางตอนเช้
ใบหน้
ายามเช้
าในชี
วิ
ตของคนเมื
องจะมี
สั
กกี่
ครั้
งที่
ยิ้
มได้
เมื่
อทุ
กวั
นต้
อง
ตื่
นขึ้
นมาต้
องพบกั
บสภาพการจราจรที่
แสนลำ
�บาก รถติ
ดทอดยาวสุ
ลู
กหู
ลู
กตาบนท้
องถนน มวลประชาชนมหาศาลเบี
ยดเสี
ยด
กั
นขึ้
นรถขนส่
งสารธารณะ อี
กทั้
งปั
ญหามากมายนั
ไม่
ถ้
วนที่
ชวนบึ้
งตึ
ง วั
นนี้
เราชวนคุ
ณมาเจอ
ทางออก กั
บคู่
มื
อการเดิ
นทางฉบั
คนเมื
องที่
จะทำ
�ให้
การ
เดิ
นทางเป็
นเรื่
อง
สิ
วๆ
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...50
Powered by FlippingBook