Read me 22 - page 25

25
“ผมรู้
สึ
กดี
มากจากการออกจากงาน มั
นทำ
�ให้
ผมรู้
สึ
กว่
าชี
วิ
ตเรามี
คุ
ณค่
มากขึ้
น แต่
ก่
อนผมได้
เงิ
นเดื
อนๆ ละสองหมื่
น บางที
นั่
งเล่
นเฟซบุ๊
กทั้
งเดื
อน
ก็
ได้
สองหมื่
น ผมทำ
�โอที
ก็
ได้
สองหมื่
น ผมรู้
สึ
กว่
าเราไม่
รู้
จั
กคุ
ณค่
าของเงิ
เลย แต่
พอออกจากงานมาแล้
ว ทุ
กบาททุ
กสตางค์
ที่
ได้
มามั
นสำ
�คั
ญมาก
แล้
วมั
นจะไม่
มี
แบบว่
าเงิ
นใช้
ๆ ไปเถอะ ผมรู้
สึ
กว่
าเงิ
นไม่
สำ
�คั
ญกั
บชี
วิ
ต แต่
ผมไม่
ได้
บอกนะว่
าเงิ
นไม่
สำ
�คั
ญต่
อการดำ
�รงชี
วิ
ต ผมยั
งไม่
ประสบความ
สำ
�เร็
จหรอก แต่
ผมประสบความสำ
�เร็
จแล้
วในการคิ
ด ว่
าต้
องไปยั
งไงต่
ส่
วนเรื่
องจริ
งจะสำ
�เร็
จมั้
ย ผมก็
ยั
งตอบไม่
ได้
เขาบอกว่
าไม่
ใช่
ว่
าไม่
ชอบวิ
ศวกร เพี
ยงแต่
ว่
าวิ
ศวกรที่
เขาชอบกลั
เป็
นวิ
ศวกรที่
ทำ
�เพื่
อสั
งคมจริ
งๆ โดยไม่
มี
ธุ
รกิ
จเข้
ามาเกี่
ยวข้
อง หรื
อถ้
าจะ
เกี่
ยวข้
อง มั
นก็
ต้
องไม่
ใช่
สิ่
งที่
สำ
�คั
ญที่
สุ
ดในงานนั้
นๆ ซึ่
งเราก็
เห็
นได้
ว่
าไม่
เพี
ยงแต่
วิ
ศวกรรมศาสตร์
ทางด้
านสาขาอื่
นๆ ก็
ดู
จะหาได้
ยากขึ้
นเรื่
อยๆ
กั
บงานที่
ปราศจากธุ
รกิ
จเข้
ามาเกี่
ยวข้
อง แต่
ถึ
งแม้
ว่
าเขาจะเปลี่
ยนเส้
ทางในการดำ
�เนิ
นชี
วิ
ต แต่
แก่
นที่
เขาอยากทำ
�อะไรเพื่
อสั
งคมจริ
งๆ มั
นก็
ยั
งคงติ
ดตั
วเขาออกมาด้
วย
“ผมเคยไปอ่
านหนั
งสื
อของ ปองพล อดิ
เรกสาร เขาบอกว่
าให้
ยึ
ประโยชน์
ส่
วนตั
วเป็
นอั
นดั
บที่
หนึ่
ง แต่
ให้
ยึ
ดประโยชน์
ส่
วนรวมเป็
นอั
นดั
ที่
ศู
นย์
พออ่
านแล้
วรู้
สึ
กว่
ามั
นครบมากเลย การเกิ
ดเป็
นคนๆ หนึ่
ง ไม่
ได้
หมายความว่
ามึ
งไม่
ต้
องเอาผลประโยชน์
มึ
งก็
เอาเพื่
อความอยู่
รอด แต่
ว่
ามึ
งต้
องให้
คนอื่
นบ้
าง ถ้
ารู้
จั
กให้
คนอื่
นปุ๊
บ ผมว่
ามั
นมี
ความสุ
ขมาก”
“ล่
าสุ
ดผมไปกาญจนบุ
รี
ผมแค่
ไปหาเด็
กๆ ที่
เป็
นชาวเขา ไปนั่
งเล่
กั
นกั
บเพื่
อนเพื่
อให้
เด็
กมาดู
เราเหมื
อนเป็
นตั
วตลก แล้
วเด็
กๆ ก็
ขำ
� ความ
รู้
สึ
กตอนนั้
นคื
อมี
เงิ
น 50-100 ล้
าน ก็
ไม่
มี
ใครให้
ได้
จริ
งๆ ผมกลั
บมานั่
งคิ
กั
บตั
วเองว่
า โห ชี
วิ
ตตั
วเองมี
ความสุ
ขขนาดนี้
เลยหรอ มี
ใครมี
ความสุ
ขแบบ
เรามั้
ย ถ้
ามี
โอกาสผมก็
อยากให้
คนอื่
นมี
ความสุ
ขแบบนี้
บ้
าง”
หรื
ออย่
างงานถ่
ายรู
ปที่
เขายกตั
วอย่
างมาให้
ฟั
“อย่
างล่
าสุ
ด งานที่
ผมชอบมากคื
องานประกวด 10 ภาพเล่
าเรื่
องของ
national geographic มี
คนหนึ่
งเขาทำ
�เรื่
องขยะ 9,000 ตั
น รู้
สึ
กว่
าเจ๋
งมาก
ตรงที่
มั
นเป็
นเรื่
องใกล้
ตั
วมาก เราใช้
ขยะอยู่
ทุ
กวั
น แต่
ไม่
เคยมี
ใครบอกเลย
ว่
าเราต้
องห่
วงเรื่
องขยะนะ พอมี
ภาพถ่
ายชุ
ดนี้
ขึ้
นมา มั
นทำ
�ให้
คนกลุ่
มหนึ่
อย่
างน้
อย 10-20 คนรู้
สึ
ก ที่
สุ
ดของชี
วิ
ตคื
อแค่
ให้
คนกลุ่
มหนึ่
งรู้
สึ
กว่
าภาพ
เรามั
นสำ
�คั
ญ ดู
ภาพเราแล้
วรู้
สึ
กอะไรบ้
าง ผมว่
าก็
พอแล้
ว”
และแน่
นอนว่
า ถ้
าเพี
ยงแค่
การถ่
ายรู
ปเล่
นเฉยๆ มั
นก็
คงจะไม่
มี
พลั
มากพอ ที่
จะทำ
�ให้
เขาเลื
อกเปลี่
ยนถนนสายชี
วิ
ตมาเป็
นอี
กเส้
นหนึ
ง อะไร
กั
นเล่
า ที
มาจุ
ดประกายให้
เขามี
ไฟที
จะทำ
�ในสิ
งที
ชอบถึ
งขนาดนี
“ผมชอบถ่
ายรู
ปตั้
งแต่
ประถม น่
าจะประมาณป.5-6 พ่
อผมเป็
นครู
ประถม แต่
ว่
าตอนเรี
ยนเขาเรี
ยนเอกถ่
ายภาพมา เขาก็
เลยเป็
นครู
สอนถ่
าย
ภาพด้
วย ตอนนั
นยั
งใช้
กล้
องฟิ
ล์
ม พ่
อเขาก็
มี
กล้
องตั
วหนึ
งคื
อ nikon fm2 ผมก็
อยากรู้
ว่
ามั
นทำ
�งานยั
งไง เพราะว่
าตั
วกล้
องสวยมาก ก็
เลยขอลองถ่
าย แต่
ตอนนั้
นไม่
ได้
เหมื
อนถ่
ายรู
ปอย่
างตอนนี้
ผมยั
งไม่
เข้
าใจเลยว่
าคำ
�ว่
าโฟกั
คื
ออะไร แค่
รู้
สึ
กว่
ามั
นเจ๋
งมาก ชอบมาก ยิ่
งตอนนั้
นพอมั
นเป็
นฟิ
ล์
ม มั
นเลย
ยิ่
งรู้
สึ
ก โห มั
นยากมาก
“การชอบถ่
ายภาพช่
วงม.ปลายของผมมั
นน้
อยลง ผมเพิ่
งจะมามี
กล้
องเป็
ของตั
วเองตอนมหา’ลั
ย เพราะว่
าเหมื
อนสั
งคมสอนให้
เรารู้
จั
กว่
ามึ
งอยาก
เรี
ยนอะไร แล้
วมึ
งต้
องเรี
ยนแบบนั้
นแต่
พอขึ้
นมหา’ลั
ยมา ผมรู้
สึ
กว่
ากู
อยาก
เป็
นวิ
ศวกร แล้
วกู
จะถ่
ายรู
ปด้
วยไม่
ได้
หรอ ผิ
ดหรอ มั
นก็
ไม่
ผิ
ดนี่
หว่
า ผม
ก็
เลยขอพ่
อซื้
อกล้
องเลย พอซื้
อกล้
องมาที
นี้
ไปใหญ่
เลย ตะเลิ
ดเปิ
ดเปิ
ง”
นี่
คื
อจุ
ดเริ่
มต้
นที่
ทำ
�ให้
เขาเริ่
มถ่
ายภาพเล่
นๆ แล้
วโพสลงเฟซบุ๊
กให้
คน
กดไลก์
หรื
อการถ่
ายรู
ปรั
บปริ
ญญาเพื่
อหาเงิ
นด้
วยตั
วเอง เสพงานจากคน
เก่
งๆ ที่
เขาเริ่
มตั้
งคำ
�ถามว่
าทำ
�ไมรู
ปบางรู
ปถึ
งมี
พลั
งขนาดนั้
น ทั้
งหมดนี้
มั
ก็
เริ่
มที่
จะทำ
�ให้
เขาเริ่
มฟั
งเสี
ยงข้
างในตั
วเองมากขึ้
นเรื่
อยๆ จนในที่
สุ
ดเขาก็
มาพบกั
บภาพถ่
ายแนวสารคดี
“ตอนนั้
นผมรู้
สึ
กว่
าภาพสารคดี
น่
าสนใจมาก ก็
เลยลองสมั
ครเข้
าไป
ที่
ค่
ายสารคดี
แต่
ว่
ามั
นมี
การคั
ดเลื
อก ต้
องตอบคำ
�ถาม แล้
วก็
ส่
งภาพไป
ชุ
ดหนึ่
ง ผมก็
ส่
งภาพเก่
าๆ ที่
เคยถ่
ายไป ที
นี้
มั
นดั
นติ
ด มั
นเลยเพิ่
มพลั
งว่
จริ
งๆ มั
นก็
ไม่
ได้
ยากนี่
หว่
า พอได้
มาลองเข้
าค่
ายสารคดี
ค่
ายมี
สี่
เดื
อน
แต่
พอผมเข้
ามาได้
สั
กวั
นสองวั
นนั่
นแหละ ผมเลยรู้
สึ
กว่
าลองออกมา
ทำ
�งานมั้
ย แล้
วตอนนั้
นก็
มี
รุ่
นน้
องคนหนึ่
งเด็
กกว่
ากำ
�ลั
งจะจบพอดี
ก็
ไปนั่
แฮงก์
เอ้
าท์
กั
น มั
นก็
บอกว่
าพี่
ผมไม่
อยากทำ
�งานประจำ
� ผมก็
เลยบอกว่
ามึ
มาถ่
ายรู
ปกั
บกู
มั้
ย ถ้
ามึ
งมา กู
ออกเลยจากงาน พอพู
ดเรื่
อยๆ สรุ
ปคื
อออก
จริ
ง ที
นี้
พอมี
เพื่
อนมั
นก็
เลยไม่
อ้
างว้
าง โอเค ถ้
ากู
ไม่
มี
คนยอมรั
บไม่
เป็
นไร
มึ
งดู
รู
ปกู
กั
นสองคนนี่
แหละ ดู
กั
นไปดู
กั
นมา (หั
วเราะ) ค่
ายสารคดี
ก็
เหมื
อน
กั
บช่
วยพั
ฒนาแนวคิ
ด พอเราเอามาบู
รณาการกั
บชี
วิ
ตเรา ผมก็
เลยรู้
สึ
กว่
จริ
งๆ มั
นไปได้
นะ แต่
ปั
ญหาที่
คนอื่
นเขารู้
สึ
กว่
ามั
นไปไม่
ได้
เพราะเขารู้
สึ
ว่
ามั
นไกลไป ผมเลยตั้
งคำ
�ถามกั
บตั
วเองว่
า ถ้
ามั
นไกลไปทำ
�ไมมึ
งไม่
เอาตั
เองเข้
าไปลึ
กๆ แล้
ววั
นหนึ่
งเดี๋
ยวมั
นใกล้
เอง ก็
เลยเอาเลย หั
กดิ
บเลยดี
กว่
ลุ
ยเลย”
“ผมจำ
�วั
นนั้
นได้
เลย นึ
กตอนนี้
ยั
งมี
ความสุ
ข รู้
สึ
กเลยว่
ารู้
งี้
กู
ออกมา
ตั้
งนานแล้
ว (หั
วเราะ)”
ถ้
ามองย้
อนกลั
บไปที่
คำ
�ตอบในตอนแรกที่
เขาบอกว่
า “ไม่
รู้
” แวบแรก
เราอาจจะคิ
ดอย่
างหยาบๆ ว่
ามั
นคื
อการไม่
รู้
เพราะว่
าเขาคิ
ดแล้
วก็
ทำ
�เลย
แต่
จากที่
เราได้
พู
ดคุ
ยกั
นแล้
ว คำ
�พู
ดว่
าเขาไม่
คิ
ดอะไรดู
จะเป็
นความผิ
ดที่
ไม่
น่
าให้
อภั
ยได้
ทั้
งความคิ
ดแล้
วคิ
ดอี
กที่
จะพยายามทำ
�อย่
างที่
ใจร้
อง ทั้
ความกดดั
นจากครอบครั
วที่
เป็
นห่
วงว่
าจะใช้
ชี
วิ
ตยั
งไงกั
บชี
วิ
ตช่
างภาพ ยั
ไม่
นั
บคำ
�ครหาจากผู้
คนรอบข้
างที่
เราคาดเดาไม่
ได้
เลยว่
าสิ่
งเหล่
านี้
จะมา
ตอนไหน
อย่
างน้
อยที่
สุ
ดนี่
คงเป็
นเช้
าวั
นใหม่
ของเขา ที่
ได้
ตื่
นขึ้
นมาเพื่
อที่
จะทำ
ตามความฝั
นและต่
อสู้
บนทางที่
เขาได้
เลื
อกเดิ
ส่
วนตั
วผมก็
คงจะตอบเหมื
อนๆ กั
น หากมี
คนถามว่
าเขาจะเป็
นยั
งไงใน
ความคิ
ด ก็
ในเมื่
อคนที่
รู้
ดี
ที่
สุ
ดอย่
างตั
วเขาเองบอกว่
าไม่
รู้
แล้
วคนอื่
นๆ ที่
ได้
แต่
เฝ้
าดู
จะบอกว่
ารู้
ดี
กว่
าเขาได้
อย่
างไร
แต่
ถ้
าถามว่
าชี
วิ
ตคนอย่
างเขาจะมี
ชี
วิ
ตที
มี
ความสุ
ขมั
ยในถนนเส้
นนี
ผมคิ
ดว่
าคำ
�ตอบนี้
ผมรู้
25
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...50
Powered by FlippingBook