Read me 22 - page 26

26
“มะเร็
งร้
ายที่
หายไป”
ถ้
าถามว่
าโรคอะไรที
ผู
คนในประเทศไทย หรื
อแม้
กระทั
งทั
วโลกหวาด
กลั
วมากที
สุ
ดในตอนนี
คำ
�ตอบส่
วนใหญ่
คงหนี
ไม่
พ้
นโรคมะเร็
งที
คร่
าชี
วิ
คนไปแล้
วนั
บไม่
ถ้
วน ผู
ป่
วยมะเร็
งในไทยส่
วนใหญ่
เราจะพบว่
าเป็
นมะเร็
ปอดมาเป็
นอั
นดั
บหนึ
งในส่
วนของผู
ชาย และในส่
วนของผู
หญิ
งที
พบบ่
อย
ก็
คื
อมะเร็
งเต้
านมที
ตี
ไปร้
อยละ 47.8 หรื
อเรี
ยกว่
ากว่
าครึ
งของผู
ป่
วยทั
งหมด
โดยความน่
ากลั
วของโรคนี
ทุ
กคนต่
างรู
ดี
จากคนรอบๆ ตั
ว จนทำ
�ให้
เราตั
คำ
�ถามในหลายๆ ครั
งว่
าโรคนี
มั
นหายได้
หรื
อเปล่
า แล้
วมั
นมี
คนที
หายจริ
งๆ
ใช่
มั
วั
นนี้
เรานั
ดคุ
ยกั
บผู้
หญิ
งคนหนึ่
ง ที่
เธอต่
อสู้
กั
บโรคนี้
มากว่
า 5 ปี
และ
ในท้
ายที่
สุ
ด ไม่
แน่
ใจว่
าจะมี
สั
กกี่
คนที่
ทำ
�ได้
แต่
อย่
างน้
อยวั
นนี้
เธอคื
'อดี
ต' ผู้
ป่
วยที่
สลั
ดจากโรคร้
ายกลั
บมาใช้
ชี
วิ
ตอย่
างสามั
ญชน
คุ
ณแม่
ดวงเดื
อน พุ
ทธวรรณ
แม่
บ้
านในชุ
ดไปรเวทกำ
�ลั
งบอกเล่
โรคร้
ายในอดี
ตกั
บเราด้
วยรอยยิ้
ม ที่
ดู
ไม่
เหมื
อนคนเคยป่
วยมาก่
อน “5 ปี
ที่
แล้
ว ตอนอาบน้ำ
�เราไปคลำ
�ถู
กก้
อนเนื้
อที่
หน้
าอก จั
บแล้
วยั
งชิ
วๆ อยู่
นะ ที
นี้
ลู
กสาวคนโตเขาบอกว่
าให้
ไปหาหมอ แม่
ก็
โอเคๆ เขาก็
เป็
นคนนั
หมอให้
ตอนแรกชิ
วมาก ไม่
สนใจ เพราะไม่
รู้
ว่
าจะเป็
นไง ก็
เลยไปตรวจที่
ร.พ.ภู
มิ
พล”
ลื
มบอกไปว่
าที่
ๆ เรานั
ดคุ
ยกั
นคื
อร้
านอาหารฟาสฟู๊
ดแห่
งหนึ่
งย่
าน
ถนนลาดพร้
าว เธอนั่
งเล่
าให้
เราฟั
งสลั
บกั
บละเลี
ยดอาหารที่
อยู่
บนโต๊
บรรยากาศการสนทนาครั้
งนี้
ราวกั
บว่
าเป็
นเหมื
อนเรื่
องที่
เธอเดิ
นชนขอบ
โต๊
ะเมื่
อวั
นก่
อน
“ร้
องไห้
เลย พอรู้
ว่
าเป็
น (หั
วเราะ) ปกติ
จะมี
หลานเป็
นพยาบาลอยู่
ที่
โรงพยาบาล ก็
ไปหาเขานั่
นแหละ วั
นนั้
นไปคนเดี
ยวเพราะไม่
นึ
กว่
าเป็
อะไรไง ตอนแรกยั
งร้
องไม่
เยอะนะ แค่
น้
�ตาคลอๆ เฉยๆ แต่
พอตอนที่
ขั
บรถกลั
บบ้
าน ร้
องไห้
หนั
กเลย ก็
โทรไปหาแฟน บอกว่
าเราป่
วยนะ พู
ไม่
รู้
เรื่
องเลย ร้
องไห้
ไปขั
บรถไป ตอนนั้
นหมอเขาบอกว่
าดู
แล้
วน่
าจะเป็
แต่
ยั
งไม่
ฟั
นธง ให้
ไปเอ๊
กเรย์
อั
ลตร้
าซาวน์
อะไรให้
เรี
ยบร้
อยก่
อน เขาก็
คง
ไม่
กล้
าพู
ด จนหลานเขาก็
มากระซิ
บบอกว่
าเป็
นแหละ แต่
ว่
ามั
นเป็
นแค่
ไหน
ไม่
รู้
ตอนหลั
งหลั
งจากที่
ตรวจแล้
ว มะเร็
งมั
นจะมี
4 ขั้
นใช่
มั้
ย แม่
เป็
นขั้
นที่
3
แล้
วแต่
ละขั้
นมั
นจะมี
เชื้
อมะเร็
ง 1 2 3 4 ของแม่
เป็
นมะเร็
ง 4 คื
อเป็
นมะเร็
ที่
ร้
ายแรงที่
สุ
ดของขั้
นนั้
น” ลองนึ
กภาพตามว่
าอยู่
ๆ จากที่
เราทำ
�ตั
วปกติ
ชิ
วๆ ไม่
คิ
ดอะไร ในวั
นเดี
ยวกั
นนั้
นเองเรากลั
บพบว่
าเราเป็
นโรคร้
ายที่
คร่
ชี
วิ
ตคนไปไม่
รู้
กี่
คน แถมยั
งเป็
นมะเร็
งขั้
นสู
งสุ
ดของมะเร็
ง ‘ยอดฮิ
ต’ ที่
พบ
มากที่
สุ
ดในบรรดาผู้
หญิ
งอี
ก เราสิ้
นสุ
ดการคิ
ดตามได้
เพี
ยงเท่
านี้
เพราะเรา
ไม่
สามารถรู้
ได้
เลยว่
า ภายในใจของคนที่
ป่
วยตอนนั้
นเขาคิ
ดอะไรอยู่
บ้
าง
เรื่
อง/ภาพ : ปิ
ยฤทธิ์
ปั
ญจธรรมวิ
ทย์
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...50
Powered by FlippingBook