Read me 22 - page 27

27
“คิ
ดเรื่
องลู
กอย่
างเดี
ยวเลย เขาต้
องมี
เรา ไม่
งั้
นใครจะมาดู
แลพวกเขา
เพราะว่
าแฟนก็
ทำ
�งาน ไม่
มี
เวลามาดู
แลแบบที่
เราดู
แลทุ
กวั
นนี้
ระหว่
างนั้
ก็
ไปตรวจรั
กษาตามกระบวนการนานเป็
นปี
ผ่
าตั
ดอยู่
โรงพยาบาลประมาณ
2 อาทิ
ตย์
ออกมามั
นต้
องรอให้
แผลหาย รอให้
น้
�เหลื
องหมด แล้
วก็
ต้
องให้
คี
โมประมาณ 5-6 เดื
อน เวลาให้
เขาก็
ให้
ทางเส้
นเลื
อดเหมื
อนให้
น้
�เกลื
มั
นจะทำ
�ลายเซลทุ
กอย่
างในร่
างกายเรา เม็
ดเลื
อดขาว เม็
ดเลื
อดแดงก็
จะ
ถู
กทำ
�ลายหมด เพราะมั
นไม่
รู้
ว่
ามะเร็
งอยู่
ตรงไหน ช่
วงนั้
นร่
างกายมั
นก็
จะ
ทรุ
ดมาก”
ด้
วยร่
างกายที่
อ่
อนแรงระหว่
างการรั
กษา เราคงจะนึ
กภาพการนอน
อยู่
บนเตี
ยงนอน แล้
วก็
ใช้
ชี
วิ
ตที่
อ่
อนล้
า ไม่
มี
แรง ไปไหนก็
ไม่
ได้
ต้
องอยู่
แต่
ที่
บ้
านเพื่
อนรั
กษาตั
ว แต่
สำ
�หรั
บคุ
ณแม่
ดวงเดื
อนแล้
ว ถ้
าคุ
ณคิ
ดว่
าชี
วิ
ตแม่
บ้
านคนนี้
จะเป็
นแบบนั้
น ผิ
ดถนั
“เหมื
อนเดิ
ม ไปห้
าง ไปอะไร (หั
วเราะ) ขนาดตอนนั้
นออกจากโรง
พยาบาลมี
ท่
อน้
�เหลื
องติ
ดอยู่
ที่
ตั
ว มั
นเสี
ยบอยู่
ตรงแผลให้
ระบายออกมา
จริ
งๆ ก่
อนออกจากโรงพยาบาลมั
นต้
องหมดแล้
ว แต่
ของแม่
มั
นมี
เยอะ มั
ยั
งไม่
หมด เขาก็
เลยถามว่
างั้
นเอายั
งไง อยู่
ต่
อมั้
ย แม่
บอกไม่
อยู่
เขาบอก
ว่
าถ้
าไม่
อยู่
ก็
ต้
องมี
ถุ
งอั
นนี้
ห้
อยนะ แม่
บอกโอเค ก็
เอากระเป๋
าเล็
กๆ สะพาย
ข้
าง เอาถุ
งน้ำ
�เหลื
องใส่
ไปในกระเป๋
า แล้
วก็
เดิ
นชอปปิ้
ง ไม่
มี
ใครรู้
เขาก็
นึ
ว่
าเราสะพายกระเป๋
า แต่
จริ
งๆ แล้
วนั่
นเป็
นที่
ใส่
น้
�เหลื
อง (หั
วเราะ) เพี
ยง
แต่
ว่
าเวลาไปไหนเราก็
ต้
องดู
แลตั
วเองให้
ดี
เพราะร่
างกายเรามั
นอ่
อนแอ”
แต่
ระหว่
างรั
กษา ก็
มี
เรื่
องเฉี
ยดตายเข้
ามาให้
คนฟั
งตื่
นเต้
นตกใจอยู่
เหมื
อน
กั
“ตอนนั้
นคิ
ดว่
าจะต้
องตายแล้
ว เพราะว่
าเป็
นโรคหั
วใจที่
เกิ
ดจากยาที
ให้
ตอนนั
นให้
คี
โมเสร็
จ กลั
บมาที
บ้
านยื
นแล้
วมั
นหายใจไม่
ทั
น ก็
เลยนั
ง ก็
ดี
ขึ้
เราก็
สงสั
ยเราเหนื่
อยหรื
อเปล่
า พออี
กวั
นหนึ่
ง เรานั่
งไม่
ได้
ล่
ะ ต้
องนอน พอ
อี
กวั
นนอนก็
ไม่
ได้
ทำ
�อะไรก็
ไม่
ได้
มั
นจะขาดใจ นี่
คื
อกำ
�ลั
งอยู่
ในช่
วงให้
คี
โม
เขาจะให้
3 อาทิ
ตย์
ให้
ที
หนึ่
ง ยั
งให้
ไม่
ครบ ก็
เลยไปหาหมอ ที
นี้
ตรวจออกมา
เขาก็
บอกว่
าไม่
มี
อะไร ที่
เขาไม่
ได้
ดู
หั
วใจเพราะว่
าส่
วนใหญ่
จะเป็
นกั
บตั
กั
บปอด 1 ใน 1,000 ถึ
งจะมี
ผลกระทบที่
หั
วใจ น้
อยคนมากที่
จะเป็
น แล้
ก่
อนที่
จะให้
ยาคี
โม เขาเช็
คหั
วใจ ของแม่
นี่
เพอร์
เฟ็
คเลย ที
นี้
หมอก็
ให้
กลั
แม่
บอกว่
ากลั
บไม่
ได้
ถ้
ากลั
บไปตาย เพราะมั
นหายใจไม่
ได้
จริ
งๆ ตอนหลั
เขาเลยเอาใบเอ๊
กเรย์
กลั
บเข้
าไปดู
ใหม่
ก็
เลยเห็
นหั
วใจรั่
ว น้
�ท่
วมหั
วใจ พอ
เขาเจอปั๊
บ เขาเอาเข้
า ICU เลยนะ คื
อถ้
ากลั
บบ้
านไปนี่
เสร็
จเลย”
หรื
อจะเป็
นเรื่
องนี้
“มี
ช่
วงหนึ่
งที่
ผมร่
วง ตอนนั้
นตกใจมาก จั
บหลุ
ดเป็
นกระจุ
กออกมา
เลย แม่
ก็
ไปตั
ดผมสั้
น ขนาดผมสั้
นนะ มั
นก็
ยั
งหลุ
ดเป็
นกำ
�มื
อ พอมั
นหลุ
เป็
นกระจุ
กมั
นจะเหมื
อนคนเป็
นโรคใช่
มั้
ย ตรงนี้
ล้
าน ตรงนี้
มี
ผม แม่
ก็
เลย
ไปให้
ช่
างเขาโกนให้
เลย ขณะที่
เขาโกนสกี
นเฮด มั
นก็
จะหลุ
ดด้
วยไง โล้
เป็
นหั
วมั
นๆ เลย ช่
างเขาก็
ตกใจ พี่
มั
นหลุ
ด (หั
วเราะ) เขาบอกเขาไม่
เคย
ตั
ดผมให้
คนที่
เป็
นมะเร็
ง เขาเพิ่
งเคยเห็
นครั้
งแรกในชี
วิ
ต เรารู้
มาก่
อนแล้
ไงว่
ามั
นจะหลุ
ดแบบนี้
เพราะว่
าตอนที่
รั
กษาอยู่
ก็
จะมี
คนที่
เคยเป็
นมะเร็
แล้
วหายมาก่
อน มาพู
ดให้
เราฟั
งว่
ามั
นจะมี
อาการยั
งไงบ้
าง ทุ
กคน
ก็
จะใส่
วิ
ก แม่
ก็
มี
วิ
กนะ แต่
ใส่
แล้
วมั
นร้
อน หมวกด้
วยยั
งไม่
ใส่
ด้
วยซ้
�”
ถึ
งตอนนี้
เวลาที่
ผ่
านมาแม่
ดวงเดื
อนได้
พิ
สู
จน์
ให้
เห็
นแล้
วว่
า การฝ่
าความ
ยากลำ
�บากในการรั
กษาและต่
อสู้
กั
บมั
นจนถึ
งที่
สุ
ด ผลลั
พท์
ที่
ออกมามั
นก็
คุ้
มกั
บที่
เราได้
พยายามไป แต่
หลายๆ คนคงสงสั
ยเป็
นคำ
�ถามเดี
ยวกั
นว่
เพราะอะไรมั
นถึ
งหายไป เพราะอะไรถึ
งฟั
งดู
แล้
วเหมื
อนเป็
นโรคที่
ไม่
ร้
าย
แรงอะไร ถ้
าไม่
นั
บว่
าหมอที่
ทำ
�การรั
กษาแล้
ว อะไรคื
อสิ่
งที่
ทำ
�ให้
แม่
บ้
าน
คนนี้
ยั
งนั่
งหั
วเราะกั
บเราในสิ่
งที่
เกิ
ดขึ้
นในอดี
ตได้
“ปกติ
เราก็
รั
กครอบครั
วที่
สุ
ดอยู่
แล้
ว แต่
เราก็
ไม่
เคยรู้
ว่
าเขารั
กเรา
ขนาดนี้
ทุ
กคนไม่
มี
ใครมานั่
งโศกเศร้
าให้
เราเห็
น เราก็
ไม่
โศกเศร้
าให้
เขา
เห็
นเหมื
อนกั
น ต่
างคนต่
างไม่
โศกเศร้
าเข้
าหากั
น ทำ
�เหมื
อนปกติ
แล้
วเรา
ก็
โชคดี
ที่
เรามี
สามี
มี
ลู
กที่
ดี
เป็
นห่
วงเรา เขาไม่
เคยทำ
�กั
บข้
าวก็
ทำ
�ให้
เปิ
เว็
บไซต์
ดู
วิ
ธี
ทำ
�ซุ
ป ทำ
�อะไรให้
จากไม่
ยอมขั
บรถ ก็
ขั
บไปซื้
อข้
าวดู
แลเรา
ตอนแรกเราก็
ไม่
คิ
ดว่
ามั
นจะหายหรื
อเปล่
าเป็
นขนาดนี้
หมอโกหกเราหรื
เปล่
า แต่
สุ
ดท้
ายหมอบอกว่
าเราหายแล้
ว ทุ
กอย่
างมั
นสดใส มั
นเหมื
อนได้
ชี
วิ
ตใหม่
ถ้
าถามว่
าตอนนี้
มี
ยาตั
วไหนที่
รั
กษาโรคร้
ายนี้
ได้
บ้
าง ในทาง
วิ
ทยาศาสตร์
และศู
นย์
วิ
จั
ยของโลกปั
จจุ
บั
นก็
คงจะยั
งหาคำ
�ตอบให้
ไม่
ได้
แต่
คุ
ณแม่
ดวงเดื
อนเหมื
อนจะบอกกั
บเราผ่
านบทสนทนาที่
คุ
ยกั
นว่
า ต่
ให้
เรามี
ยาดี
แค่
ไหน หรื
อมี
การรั
กษาที่
ขึ้
นชื่
อว่
าเป็
นสุ
ดยอดของยุ
คก็
ตาม
แต่
มั
นก็
คงจะไร้
ค่
าและไม่
ช่
วยบรรเทาอะไร หากปราศจากคนรอบข้
าง
ที่
รั
กและให้
กำ
�ลั
งใจเรา
มั
นเป็
นยาที่
ไม่
ต้
องไปหาที่
ร้
านขายยาที่
ไหน
ไม่
ต้
องไปสั่
งยาจากโรงพยาบาลชื่
อดั
งที่
ใด
เราผลิ
ตยานี้
ได้
จากข้
างในตั
วเราเอง
27
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...50
Powered by FlippingBook