Read me 22 - page 28

28
“หลั
งจากที่
ตั
วผมถู
กแอดมิ
ดเข้
าห้
องไอซี
ยู
พอตื่
นเช้
าขึ้
นมาวั
นแรก
ผมจำ
�ได้
เลยว่
าภาพที่
เห็
นคื
อคุ
ณแม่
ของผม ท่
านยื
นเกาะกระจกอยู่
นอก
ห้
องไอซี
ยู
ตอนนั้
นเราเองนอนอยู่
บนเตี
ยง ร่
างกายก็
ยั
งใส่
สายออกซิ
เยน
สายท่
ออาหารอะไรต่
างๆ อยู่
พู
ดสื่
อสารอะไรก็
ไม่
ได้
แต่
เราก็
พยายามจะ
สื่
อสารและบอกเขาว่
าไม่
ได้
เป็
นอะไรนะ”
ในช่
วงเวลาก่
อนที่
โสภณประสบอุ
บั
ติ
เหตุ
จนเสี
ยขาทั้
งสองข้
างไปนั้
ทางบ้
านของเขาก็
กำ
�ลั
งประสบกั
บปั
ญหาใหญ่
เมื่
อธุ
รกิ
จขนส่
งที่
เป็
นอาชี
หลั
กหล่
อเลี้
ยงครอบครั
วต้
องตกอยู่
ในสภาวะล้
มละลาย แต่
ถึ
งแม้
วิ
กฤติ
ต่
างๆ จะพุ่
งเข้
ามาราวกั
บจะเล่
นตลกกั
บชี
วิ
ตเขาแค่
ไหน โสภณก็
ยั
งมอง
เห็
นแง่
งามภายใต้
ละลอกคลื่
นซั
ดกระหน่
�อยู่
“ก่
อนที่
ทุ
กอย่
างจะพั
งลงมาผมเจอเรื่
องราวที่
ทำ
�ให้
ตั
วเองทุ
กข์
มาเยอะ
ผมคิ
ดว่
ามั
นเป็
นแบบฝึ
กหั
ดครั้
งใหญ่
ที่
ทำ
�ให้
เราได้
เรี
ยนรู้
และเข้
าใจชี
วิ
ต สิ่
ที่
เกิ
ดขึ้
นตอนนี้
คื
อว่
ามั
นทำ
�ให้
เรารู้
สึ
กไม่
ไปทุ
กข์
ท้
อกั
บมั
น ซึ่
งผมรู้
สึ
กว่
าพอ
ลบกั
บลบมาเจอกั
นมั
นจะทำ
�ให้
เรากลายเป็
นคนที่
บวก”
เมื
อผ่
านกระบวนการรั
กษาที
โรงพยาบาลได้
เดื
อนกว่
า โสภณตั
ดสิ
นใจ
ละทิ้
งการกายภาพฟื้
นฟู
ร่
างกายทุ
กอย่
างหลั
งจากรั
บรู้
ว่
าร่
างกายของตนเอง
ไม่
สามารถกลั
บไปเป็
นเหมื
อนเดิ
มอี
กแล้
ว ในช่
วงที
กลั
บมาใช้
ชี
วิ
ตจริ
งๆที่
บ้
าน
ของตน เวลานั้
นเองที่
คำ
�ว่
า ‘ภาระ’ แวบขึ้
นมาในจิ
ตใจของเขา ทำ
�ให้
โสภณ
รู้
สึ
กตั
วว่
าจะต้
องทำ
�อะไรสั
กอย่
าง เพื่
อที่
จะกลั
บมาใช้
ชี
วิ
ตให้
ได้
ด้
วยตนเอง
อี
กครั้
“ทุ
กวั
นเราตื่
นมาต้
องมาเห็
นคุ
ณแม่
นั่
งแกะปลา เพื่
อใช้
โขลกทำ
�น้
�ยา
ขนมจี
นอยู่
ปลายตี
นเตี
ยง แล้
วออกไปขายของตั้
งแต่
เช้
าเพื่
อที่
จะหาเงิ
นมา
ดู
แลเรา ยั
งจำ
�ได้
เลยว่
ามี
อยู่
วั
นหนึ่
งผมเองจำ
�เป็
นจะต้
องใช้
เงิ
นประมาณ
70 บาทในการเปลี่
ยนสายปั
สสาวะที่
โรงพยาบาล ในตอนนั้
แค่
70 บาทเรายั
งไม่
มี
อยู่
กั
บบ้
าน ตอนนั้
นมั
นเลยเป็
นความรู้
สึ
กว่
าเรา จะ
ต้
องทำ
�ยั
งไงก็
ได้
ที่
จะทำ
�ให้
เรากลั
บมายื
นและเดิ
นต่
อไปให้
ได้
โดยเร็
วที่
สุ
ด”
แม้
จะเริ่
มต้
นด้
วยความหวั
ง แต่
ความพิ
การที่
ตนเองเผชิ
ญอยู่
ก็
เป็
นอุ
ปสรรค
ใหญ่
ที่
ไม่
อาจผ่
านไปได้
ง่
ายๆ
“ผมก็
เลยมาตั้
งโจทย์
กั
บตั
วเองก่
อนว่
าเราเหลื
ออะไร ขาเดิ
นไม่
ได้
ใช่
ไหม มื
อฉั
นยั
งทำ
�งานได้
สมองฉั
นยั
งทำ
�งานได้
แล้
วจะมี
งานอะไรที่
จะซั
พอร์
ตตั
วผมเองได้
ก็
ได้
คำ
�ตอบว่
างานด้
านคอมพิ
วเตอร์
กราฟฟิ
คน่
าจะเป็
อะไรที่
ซั
บพอร์
ตเราได้
ดี
ที่
สุ
ด ตอนนั้
นเองก็
เริ่
มโฟกั
สว่
าเอาวะ เดี๋
ยวเราจะ
เริ่
มทำ
�งานเกี่
ยวกั
บคอมพิ
วเตอร์
กราฟฟิ
ค”
เมื่
อตั
ดสิ
นใจและกำ
�หนดทิ
ศทางให้
กั
บตนเองได้
ชั
ดเจนแล้
ว โสภณก็
ไปปรึ
กษาทางโรงพยาบาลว่
ามี
สถานที่
ใดบ้
างที่
เปิ
ดการเรี
ยนการสอนให้
กั
บคนพิ
การ และคำ
�ตอบที่
ได้
รั
บก็
ทำ
�ให้
เขามุ่
งหน้
าไปยั
งโรงเรี
ยนอาชี
วะ
พระมหาไถ่
จั
งหวั
ดพั
ทยา
“ตอนที่
เราอยู่
ที่
โรงเรี
ยนอาชี
วะพระมหาไถ่
มองไปทางไหนก็
มี
แต่
คน
พิ
การไปหมด เราเลยไม่
รู้
สึ
กแปลกหรื
อน้
อยกว่
าคนอื่
น และเราก็
ได้
เรี
ยนรู้
การใช้
ชี
วิ
ตจากคนที่
พิ
การเหมื
อนกั
นกั
บเรา ซึ่
งการที่
อยู่
ที่
มหาไทยถื
อเป็
ช่
วงฝึ
กตั
วเอง เพราะทุ
กอย่
างมั
นเป็
นแบบฝึ
กหั
ดที่
เราต้
องหั
ด เราจะเข้
ห้
องน้
�ยั
งไง ต้
องขึ้
นลงรถเข็
นยั
งไง”
โสภณใช้
เวลาอยู
ที
โรงเรี
ยนอาชี
วะพระมหาไถ่
เป็
นเวลาสี
ปี
แม้
ว่
าที
นั
จะไม่
มี
หลั
กสู
ตรวิ
ชาคอมพิ
วเตอร์
กราฟฟิ
คที
ตนเองอยากเรี
ยน แต่
ครู
ของ
เขาก็
คื
อการเรี
ยนรู
ด้
วยตนเองผ่
าน CD ช่
วยสอน, หนั
งสื
อกราฟฟิ
ค และ
อิ
นเตอร์
เน็
ต ในระหว่
างนั
นโสภณก็
ทำ
�งานช่
วยทางโรงเรี
ยนไปด้
วยพร้
อม
กั
น ไม่
ว่
าจะเป็
นการออกแบบโบว์
ชั
วร์
, แผ่
นพั
บ, หรื
อวิ
ดี
โอพรี
เซนเทชั
ต่
างๆ จนขยั
บขยายไปเป็
นงานสเกลใหญ่
อย่
าง งานมหกรรมกี
ฬา
จะเป็
นอย่
างไร หากในเช้
าวั
นหนึ่
งต้
องตื่
นมาพบว่
า ขาทั้
งสองข้
างของตนที่
เคยปกติ
กลั
บกลายเป็
นอวั
ยวะที่
ไร้
ซึ่
งความรู้
สึ
ปฏิ
กิ
ริ
ยาตอบรั
บอั
นคาดเดาได้
ธรรมดาย่
อมจะเป็
นเสี
ยงร่ำ
�ไห้
ฟู
มฟายของผู้
ที่
พบเจอเหตุ
การณ์
นั้
น แต่
สำ
�หรั
บ ‘โสภณ ฉิ
มจิ
นดา’
พิ
ธี
กรรายการโทรทั
ศน์
ทางช่
อง Thai PBS คนนี้
ความพิ
การที่
ได้
รั
บมานั้
น ไม่
ใช่
การกลั่
นแกล้
งจากโชคชะตา แต่
ทว่
ามั
นเป็
บั
นไดก้
าวแรกที่
นำ
�พาชี
วิ
ตของเขาไปสู่
ความสำ
�เร็
จ...
...ปี
2546 โสภณเดิ
นทางไปจั
งหวั
ดตาก ด้
วยเป้
าหมายเพื่
อสำ
�รวจเส้
นทางและสภาพโรงเรี
ยนที่
ตนและน้
องๆ จะไปทำ
โครงการอาหารกลางวั
นให้
เด็
ก ขากลั
บจากเสร็
จธุ
ระเขาและน้
องๆ ผู้
ร่
วมทางเห็
นดี
จึ
งถื
อโอกาสโบกรถไปเที่
ยวกั
นต่
อที่
จั
งหวั
แม่
ฮ่
องสอน ระหว่
างการเดิ
นทางจากทางอำ
�เภอท่
าสองยางไปยั
งอำ
�เภอแม่
สะเรี
ยง รถที่
เขาขออาศั
ยมาด้
วยนั้
นเกิ
ดเสี
ยหลั
และพุ่
งตกจากถนนลงไหล่
เขา จากอุ
บั
ติ
เหตุ
ครั้
งนั้
น ผลเอ็
กซเรย์
บอกว่
ากระดู
กไขสั
นหลั
งของโสภณถู
กกระแทกและฉี
กขาด
ออกจากกั
น ทำ
�ให้
ร่
างกายท่
อนล่
างตั้
งแต่
เอวลงไปของเขาไม่
มี
ความรู้
สึ
กและกลายเป็
นอั
มพาตไปร้
อยเปอร์
เซ็
นต์
“เช้
าวั
นใหม่
กั
บหั
วใจที่
ไม่
พิ
การ”
เรื่
อง : ปริ
ญญา ก้
อนรั
มย์
ภาพ : พิ
มพกานต์
จำ�รั
สโรมรั
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...50
Powered by FlippingBook