Read me 22 - page 29

29
นานาชาติ
พั
ทยา ที่
เขาเองเป็
นคนออกแบบงานแทบทั้
งหมด
“ผมคิ
ดว่
าที่
มหาไถ่
มั
นให้
โอกาสและหลายๆ อย่
างกั
บชี
วิ
ตผมมาก
จากจุ
ดแรกที่
มั
นเริ่
มจากงานกราฟฟิ
ค งานสิ่
งพิ
มพ์
แผ่
นพั
บโบชั
วร์
เราก็
เริ่
คุ
ยกั
บอาจารย์
ใหญ่
ในเรื่
องศั
กยภาพของคนพิ
การ เริ่
มคุ
ยถึ
งเรื่
องการผลิ
รายการโทรทั
ศน์
เกี่
ยวกั
บผู้
พิ
การเอง เพราะเราคิ
ดว่
าพื้
นที่
สื่
อในปั
จจุ
บั
เวลาเราเปิ
ดไปในช่
องไหน คนพิ
การก็
มั
กจะถู
กพู
ดถึ
งในมุ
มของความน่
สงสาร พู
ดถึ
งในมุ
มของการช่
วยเหลื
อ เปิ
ดขึ้
นมาแล้
วท้
ายที่
สุ
ดจะต้
องมี
หมายเลขบั
ญชี
ให้
โอนเงิ
นไปช่
วย เราก็
เลยคิ
ดว่
ามั
นจะมี
พื้
นที่
ไหนนะที่
คน
พิ
การจะได้
บอกเล่
าเรื่
องราวของคนพิ
การด้
วยตั
วเราเอง”
จากความคิ
ดนี้
นำ
�ไปสู่
การที่
โสภณเขี
ยนโครงการขอรั
บทุ
นจากส.ว.พ.
ผ่
านโรงเรี
ยนอาชี
วะพระมหาไถ่
แล้
วก็
ได้
งบมาทำ
�เป็
นรายการโทรทั
ศน์
ทาง
ช่
องสิ
บเอ็
ด (ช่
อง NBT เก่
า) กลายเป็
นจุ
ดเริ่
มต้
นให้
โสภณได้
เข้
ามาสู่
วงการ
โทรทั
ศน์
จนต่
อมากลายเป็
นผู้
ผลิ
ตรายการที
วี
ทั้
งเบื้
องหน้
าเบื้
องหลั
งหลาย
รายการ และภาพที่
ผู้
คนจดจำ
�เขาได้
ดี
คื
อในฐานะพิ
ธี
กรบนรถวี
ลแชร์
ที่
โบก
รถพาท่
านผู้
ชมเที่
ยวในรายการ ‘ล้
อเล่
นโลก’ นั่
นเอง
“ผมจะรู้
สึ
กอยู่
เสมอว่
าชี
วิ
ตเราไม่
ได้
มี
โชคมี
ดวง หรื
อฟลุ๊
คอะไรทั้
งนั้
แต่
ทุ
กอย่
างมั
นเป็
นการกำ
�หนดเป้
าหมายชี
วิ
ตของตั
วเราเอง ว่
าเราเลื
อกจะ
เป็
นอะไร ซึ่
งการกลั
บมายื่
นในสั
งคมด้
วยข้
อแตกต่
างที่
เราเดิ
นไม่
ได้
มั
นอาจจะเป็
นอุ
ปสรรค แต่
ผมก็
บอกตั
วเองว่
าถ้
าหากเราทำ
�สิ่
งที่
มี
อยู่
ในสมองก็
คื
อกระบวนคิ
ดของเราให้
แข็
งแรง การกลั
บมาเดิ
นมายื
นในสั
งคม
ของเราจะเป็
นก้
าวย่
างที่
มั่
นคงกว่
าการใช้
ขายื
น นั่
นคื
อการใช้
หั
วยื่
น”
“ชี
วิ
ตทุ
กคนสามารถเลื
อกที่
จะประสบความสำ
�เร็
จกั
บชี
วิ
ตของตนเอง
ได้
แต่
คนเราเวลาทุ
กข์
เวลาท้
อ ชอบจะคิ
ดว่
าชี
วิ
ตตั
วเองเจอกั
บวิ
กฤติ
โชค
ชะตามั
นแย่
อย่
างนั้
นอย่
างนี้
ผมกำ
�ลั
งจะบอกกั
บทุ
กคนที่
กำ
�ลั
งแย่
กั
บตั
วเอง
ว่
า ขอให้
คุ
ณมั่
นใจเถอะ ว่
าถ้
าคุ
ณผ่
านตรงนี้
ไปได้
ไอ้
กระบวนการทุ
กข์
ท้
ต่
างๆ มั
นคื
อบั
นไดขั้
นหนึ่
งที่
จะทำ
�ให้
เราก้
าวไปสู่
ความสำ
�เร็
จ เมื่
อใดที่
เรา
ทุ
กข์
เราท้
อบอกกั
บตั
วเองได้
เลยว่
าถ้
าเราผ่
านมั
นไปได้
มั
นจะทำ
�ให้
เราก้
าว
เข้
าไปใกล้
ความสุ
ขนั้
นอี
กหนึ่
งขั้
น ผมบอกได้
เลยชี
วิ
ตของผมที่
ผ่
านมามั
ถู
กทำ
�ให้
สำ
�เร็
จได้
ด้
วยกระบวนการทุ
กข์
ต่
างๆ ผมไม่
เคยเจอใครที่
ประสบ
ความสำ
�เร็
จในชี
วิ
ตโดยที่
เขาไม่
เคยทุ
กข์
ไม่
เคยล้
ม ไม่
เคยท้
อ ทุ
กข์
คนผ่
าน
กระบวนการเหล่
านี้
มาหมด”
โสภณกล่
าวปิ
ดท้
ายกั
บเราไว้
อย่
างนั้
น แม้
คำ
�ว่
า ‘ยื
น’ ในชี
วิ
ตของ
โสภณวั
นนี้
จะไม่
ตรงตามความหมายในพจนานุ
กรมที่
บั
ญญั
ติ
ไว้
แค่
ตรวจ
สอบความถู
กต้
องด้
วยหั
วใจก็
บอกได้
เลยว่
าชายคนนี้
ยื
นอยู่
ในสั
งคมได้
อย่
างเต็
มภาคภู
มิ
...
29
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...50
Powered by FlippingBook