Read me 22 - page 3

3
นิ
ตยสาร Read Me ฉบั
บนี้
พวกเราทำ�เล่
ม “เช้
า”
กั
นครั
บ เช้
าในความหมายทั่
วไป ก็
คงไม่
จำ�เป็
นต้
อง
อธิ
บายซ้
ำ� พวกท่
านคงทราบกั
นดี
อยู่
แล้
ว แต่
เช้
าในอี
ด้
านหนึ่
งอาจหมายถึ
งการมาถึ
งของสิ่
งใหม่
ๆ โดยนั
ยยะ
แล้
ว “สิ่
งใหม่
ๆ” นี่
มั
กจะเป็
นเรื่
องที่
ดี
มากกว่
าไม่
ดี
นะครั
รองเท้
าคู่
เก่
ามั
นเก่
าแล้
ว พื้
นสึ
ก ก็
เลยซื้
อรองเท้
ใหม่
นาฬิ
กาเรื
อนเก่
า ลานขาด สภาพทรุ
ดโทรม เราก็
จำ�เป็
นต้
องมองหานาฬิ
กาเรื
อนใหม่
เป็
นต้
น ของใหม่
ย่
อมมาพร้
อมกั
บความหวั
งใหม่
ๆ ดั
งนั้
น ในอี
กความ
หมายหนึ่
ง เช้
าวั
นใหม่
จึ
งไม่
ใช่
แค่
ดวงอาทิ
ตย์
วนมาอี
คราหนึ่
งในรอบ 24 ชั่
วโมง แต่
มั
นหมายถึ
งการถึ
ของความหวั
งใหม่
นี่
แหละครั
บ สิ่
งที่
พวกเราคิ
ดเอาเองว่
ามั
นคงจะดี
หากเราจะนำ�เสนอเรื่
องราวแบบนี้
ในนิ
ตยสาร Read
Me ฉบั
บต้
อนรั
บปี
ใหม่
ในฐานะพี่
ใหญ่
ขออนุ
ญาตกล่
าว “สวั
สดี
ปี
ใหม่
แทนน้
องๆ ทุ
กคนด้
วย โดยส่
วนตั
วอยากอวยพรท่
าน
ในสิ่
งที่
เรี
ยบง่
าย ทำ�ได้
เลย และส่
งผลดี
ขอให้
ทุ
กท่
านตื่
นแต่
เช้
า ได้
ทานอาหารเช้
า บ่
อย
กว่
าปี
ที่
แล้
ว เริ่
มต้
นวั
นแบบนี้
ผมเชื่
อว่
าท่
านจะมี
วั
นที่
ดี
แน่
นอนครั
สวั
สดี
ปี
ใหม่
ครั
จั
กรพั
นธุ์
ขวั
ญมงคล
บรรณาธิ
การบริ
หาร
“พรุ่
งนี้
เช้
าเจอกั
นตอน 6 โมงนิ
ดๆ ที่
สวนลุ
มนะพี่
” เป็
นเสี
ยงคำ�นั
ดหมายจาก
น้
องคนหนึ่
งที่
ร่
วมทำ�Read Me เล่
มนี้
ด้
วยกั
น เรากำ�ลั
งนั
ดกั
นไปเจอบรรยากาศ
ยามเช้
าที่
สวนลุ
มพิ
นี
ด้
วยความตั้
งใจที่
ว่
า เมื่
อทำ�หนั
งสื
อในกรอบที่
ว่
าด้
วยเรื่
องของ
การอยากปลุ
กให้
คนอื่
นลองมาตื่
นเช้
าด้
วยกั
น เราก็
น่
าจะตื่
นเช้
าขึ้
นมาหาไอเดี
ยจริ
งๆ
ถ้
ายั
งคงตื่
นสาย ตื่
นบ่
ายเราอาจจะไม่
เห็
นแสงบางแสง หรื
ออาจจะไม่
ได้
สู
ดกลิ่
นบาง
กลิ่
น ที่
คนรั
กการตื่
นเช้
าคุ้
นเคยที่
จะได้
เจอมั
น เราอาจจะไม่
เข้
าใจ ‘เช้
า’ ที่
แท้
จริ
ค่
ำ�นั้
นฉั
นเข้
านอนในเวลาเดิ
มอย่
างทุ
กคื
น สิ่
งหนึ่
งที่
ฉั
นได้
รู้
จากการโดยสาร
รถไฟฟ้
าเที่
ยวแรกที่
วิ่
งออกจากสถานี
หมอชิ
ตซึ่
งเป็
นสายสี
เขี
ยวอ่
อน ไปยั
งสถานี
ศาลาแดงซึ่
งเป็
นสี
เขี
ยวแก่
คื
อผู้
โดยสารไม่
ต้
องเปลี่
ยนเส้
นทางที่
สถานี
สยาม ถ้
วั
นนี้
ฉั
นไม่
ตื่
นเช้
า ฉั
นคงจะไม่
รู้
ฉั
นพบว่
าตั
วเองมี
ระยะเวลาที่
ยาวนานกว่
าทุ
กวั
จึ
งได้
ทำ�อะไรเพื่
อใครเพิ่
มขึ้
นกว่
าที่
เคย ได้
คุ
ยกั
บคนที่
ในวั
นปกติ
คงไม่
มี
เวลาพอที่
จะคิ
ดถึ
งเขา ได้
เห็
นแสงแรกของวั
นที่
เชื่
อแล้
วว่
ามั
นทำ�ให้
เราเห็
นความสวยงามของ
ชี
วิ
ตมากขึ้
นกว่
าเดิ
ม และได้
รั
บแรงบั
นดาลใจบางอย่
างที่
ช่
วงเวลาเที่
ยง เย็
น และ
ค่
ำ� คงให้
ฉั
นไม่
ได้
แรงบั
นดาลใจเหล่
านั้
นถู
กบี
บอั
ดออกมาเป็
น Read Me เล่
มนี้
โดยที่
พวกเราไม่
รู้
หรอกว่
าหลั
งจากอ่
านทุ
กหน้
าจบลงไป คุ
ณผู้
อ่
านจะอยากขยั
เวลาของนาฬิ
กาปลุ
กให้
มั
นสั่
นปลุ
กเช้
าขึ้
นสั
กหน่
อยไหม แต่
ก็
ยั
งคงหวั
งใจว่
า คง
มี
ตั
วอั
กษรบางประโยคในเล่
มนี้
ผลั
กคุ
ณลุ
กจากเตี
ยงเช้
ากว่
าเดิ
มอี
กนิ
ด เพื่
อไป
แง้
มม่
านหน้
าต่
างสั
มผั
สแดดยามเช้
า กิ
นโจ๊
กอุ่
นควั
นกรุ่
น หรื
อเริ่
มวิ่
งเหยาะๆ ออก
กำ�ลั
ง ได้
เพี
ยงแค่
หนึ่
งเช้
า...ก็
ยั
งดี
พิ
มพ์
พร คงแก้
บรรณาธิ
การ
ผมลงมื
อเขี
ยนบทบรรณาธิ
การชิ้
นนี้
ในช่
วงเวลาเดื
อนสุ
ดท้
ายปลายปี
ที่
ผ่
านมา เชื่
อว่
าหลายคนคงรู้
สึ
กไม่
ต่
างจากผมสั
กเท่
าไหร่
กั
บสถานการณ์
การบ้
าน
การเมื
องที่
ร้
อนระอุ
พาลพาบรรยากาศทั่
วประเทศอบอ้
าวกว่
าที่
ควรจะเป็
นทั้
งที่
ยั
อยู่
ในช่
วงฤดู
หนาวกั
นแท้
ทุ
กเช้
าที่
ตื่
นมา รอบกายตั้
งแต่
เช้
าจรดค่
ำ�ของผมล้
วนเต็
มไปด้
วย ‘การ
สื่
อสาร’ แต่
แย่
หน่
อยตรงที่
มั
นเป็
นการสื่
อสารที่
‘ไม่
เข้
าใจ’ โดยเฉพาะในฟากโลกของ
Social network เพื่
อนพี่
น้
องที่
รู้
จั
กหน้
าค่
าตา ต่
างโพสแสดงจุ
ดยื่
นและทรรศนะ
ของตนเองกั
นอย่
างร้
อนแรง จนหลายๆ คนบอกลา เลิ
กคุ
ยเลิ
กคบกั
นไปก็
มี
หากการสื่
อสารถู
กสร้
างขึ้
นเพื่
อให้
เกิ
ด ‘ความเข้
าใจ’ เราผิ
ดพลาดอะไร
กั
นไปหรื
อเปล่
า //ส่
ง – แต่
ไม่
รั
บ,หรื
อ รั
บ – แต่
ไม่
ส่
งกลั
บ สารั
ตถะของการสื่
อสาร
คื
อการแลกเปลี่
ยน มี
ผู้
พู
ดก็
ควรจะมี
ผู้
ฟั
ง มี
ผู้
ฟั
งก็
ควรจะมี
การเปิ
ดรั
บทรรศนะกั
และกั
นอย่
างใจกว้
าง มี
เหตุ
มี
ผล หากทุ
กคนเอาแต่
พู
ดไม่
มี
ใครฟั
ง การสื่
อสารที่
มี
คงจะเรี
ยกได้
ว่
าไร้
ประสิ
ทธิ
ภาพเหมื
อนเวลานี้
ผมไม่
รู้
ว่
าหลั
งเขี
ยนบทบรรณาธิ
การชิ้
นนี้
จบลง เช้
าวั
นพรุ่
งนี้
ตื่
นมา
ประเทศของเราจะเป็
นอย่
างไร แต่
หวั
งลึ
กๆ ว่
าทุ
กคนจะหั
นกลั
บมาพู
ดและฟั
งกั
ด้
วยหั
วจิ
ต หั
วใจ แล้
วอะไรๆ ที่
เป็
นอยู่
ตอนนี้
ก็
คงจะดี
ขึ้
หวั
งว่
านะครั
บ...
ปริ
ญญา ก้
อนรั
มย์
บรรณาธิ
การ
editor’s talk
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...50
Powered by FlippingBook