Read me 22 - page 31

31
“ตอนนั้
นเราเป็
นรุ่
นพี่
ปี
3 ส่
วนเขาเป็
นน้
องปี
1 เรี
ยนที่
คณะ
วิ
ทยาศาสตร์
มหาวิ
ทยาลั
ยศรี
นคริ
นทร์
วิ
โรตเหมื
อนกั
น แต่
อยู่
คนละเอก
เราเรี
ยนเอกอั
ญมณี
ศาสตร์
ส่
วนเขาเรี
ยนเอกคณิ
ตศาสตร์
เจอกั
นครั้
งแรก
ในกิ
จกรรมเชี
ยร์
ของคณะ พอเจอหน้
าก็
เหมื
อนเป็
นรุ่
นพี่
แอบมองรุ
นน้
อง
รุ
นน้
องแอบมองรุ
นพี
” ชายหนุ
มหวนไปถึ
งเรื
องราวในอดี
ตพร้
อมรอยยิ
มบน
ใบหน้
“เราก็
ไม่
แน่
ใจเหมื
อนกั
นว่
าตกลงคบกั
นตอนไหน เพราะตอนเจอกั
ครั้
งแรกเห็
นหน้
าแล้
วรู้
สึ
กว่
าต่
างคนต่
างชอบ ก็
คุ
ยกั
นไปเรื่
อยๆ พอออกเดต
ที
นี้
มั
นก็
เหมื
อนเป็
นแฟนกั
นไปโดยปริ
ยาย” หญิ
งสาวกล่
าวสำ
�ทั
บตามมา
ถึ
งแม้
แรกเริ่
มอาจจะไม่
วู
บวาบหวื
อหวาเหมื
อนความรั
กของใคร
หลายคู่
แต่
คงต้
องบอกว่
าจุ
ดเริ่
มต้
นในการพบกั
นของทั้
งคู่
ต่
อมาได้
ผลิ
ดอกออกผลที่
เรี
ยกว่
าความรั
กเสี
ยจนงดงาม ถึ
งอย่
างไรเส้
นทางของความ
รั
กย่
อมไม่
เคยโรยไว้
แต่
เพี
ยงกลี
บกุ
หลาบ หากแต่
มี
หนามแหลมและหลบ
หลุ
มให้
ทั้
งสองได้
พลั้
งพลาดและเรี
ยนรู้
กั
นและกั
นเสมอ
“มั
นจะมี
การทะเลาะกั
นบ่
อยเมื่
อมี
การเปลี่
ยนแปลงของแต่
ละคน
อย่
างช่
วงเวลาปี
แรกที่
คบกั
นก็
โอเค เรากั
บพี่
อ๋
องต่
างก็
ยั
งเรี
ยนกั
นอยู่
แต่
พอเข้
าปี
ที่
สอง พี่
อ๋
องเรี
ยนจบออกไปทำ
�งาน แต่
เรายั
งเรี
ยนอยู่
ก็
เกิ
ดการ
เปลี่
ยนแปลง แล้
วทุ
กครั้
งที่
เปลี่
ยนแปลงก็
จะมี
ปั
ญหาตามมาเสมอ เพราะ
ชี
วิ
ตประจำ
�วั
นของแต่
ละคนก็
จะไม่
เหมื
อนเดิ
ม” อ้
อบอกถึ
งช่
วงเวลาที่
ทั้
งคู่
เผชิ
ญหน้
ากั
บปั
ญหา
การเปลี่
ยนแปลงในชี
วิ
ตของทั้
งคู่
ต่
างก็
เกิ
ดขึ้
นเป็
นระยะๆ ซึ่
งส่
งผลก
ระทบต่
อความสั
มพั
นธ์
อย่
างหลี
กเลี
ยงไม่
ได้
ครั
งหนึ
งเมื
อฝ่
ายชายเรี
ยน
จบมหาวิ
ทยาลั
ยและก้
าวออกสู
โลกการทำ
�งานครั้
งสองเมื่
อหญิ
งสาวเรี
ยน
จบมหาวิ
ทยาลั
ยแล้
วไปเรี
ยนต่
อปริ
ญญาโทต่
อที่
มหาวิ
ทยาลั
ยจุ
ฬา และ
ครั้
งที่
สามเป็
นการเปลี่
ยนแปลงครั้
งมโหฬารในความสั
มพั
นธ์
เมื่
อทั้
งสอง
ต้
องอยู่
ห่
างไกลกั
นคนละฟากโลกเป็
นเวลาถึ
ง 6 ปี
เพราะหญิ
งสาวเดิ
ทางไปเรี
ยนต่
อปริ
ญญาเอกที่
มหาวิ
ทยาลั
ยเพอร์
ดู
(Purdue University)
ประเทศสหรั
ฐอเมริ
กา
“ตอนนั้
นเดื
อนเดี
ยวเราน้
�หนั
กลดลงไป 8 กิ
โลมั
นเหมื
อนกั
บว่
าเราอยู
ด้
วยกั
นกั
บเขาทุ
กวั
น แล้
วอยู่
ดี
ๆ วั
นหนึ่
ง เขาหายไปจากชี
วิ
ตเรา ความรู้
สึ
ตอนนั้
นมั
นไม่
ได้
เลิ
กกั
นนะ แต่
มั
นเป็
นความรู้
สึ
กที่
ว่
าเหงา แล้
วก็
เศร้
า และ
ก็
รู้
เริ่
มสึ
กกลั
วเริ่
มคิ
ดมาก เพราะมั
นมี
เยอะไงที่
เป็
นอย่
างนี้
แล้
วสุ
ดท้
ายก็
เลิ
กั
น” ชายหนุ่
มเล่
าถึ
งความกั
งวลที่
พบเจอตอนนั้
นให้
ฟั
ง แต่
ก็
ไม่
ใช่
เพี
ยงตั
เขาช่
วงเวลานั้
นฝ่
ายหญิ
งก็
ตกอยู่
ในสภาพที่
ยากลำ
�บากเช่
นกั
“ในความรู
สึ
กของเราตอนนั
นพี
อ๋
องเขาเยอะมาก พี
ไปเรี
ยนใหม่
ๆ มั
เครี
ยดนะ มั
นต้
องเปลี
ยนชี
วิ
ตใหม่
เจอแต่
ฝรั
ง เรี
ยนก็
ยาก มั
นกลั
บกลาย
เป็
นว่
าเราต้
องมานั
งรายงานเขา ต้
องกลั
บห้
องมาเพื
อสไกด์
กั
นตลอดเวลา
งานเราเองก็
เยอะ จนพี
เองบอกไม่
ไหวแล้
วถ้
าเป็
นอย่
างนี
ต่
อไป เราเรี
ยนไม่
จบแน่
คิ
ดอย่
างนั
นเลย เราก็
เลยมาคุ
ยกั
นตรงๆ ว่
าถ้
าเป็
นอย่
างนี
ต่
อไปคง
ไม่
ไหว มั
นเยอะไป ก็
คุ
ยกั
นดี
ๆ พอสั
กพั
กพี
เริ
มอยู
ตั
ว เขาเองก็
เริ
มชิ
น ช่
วงที
ต้
องอดทน มั
นก็
มี
แต่
พอผ่
านช่
วงนั
นไปทุ
กอย่
างก็
เริ
มโอเคเหมื
อนเดิ
ม” เฉก
เช่
นความสั
มพั
นธ์
ของคู
รั
กทุ
กคู
ที
ต่
างต้
องใช้
เวลาและการพู
ดคุ
ยในการปรั
ตั
ว หากแต่
ในความสั
มพั
นธ์
ของหลายๆ คนที
ล้
มเหลวนั
น ในทรรศนะของ
อ่
องเขาให้
ความเห็
นไว้
ว่
า “แทบทุ
กคู
ที
เลิ
กกั
น มั
นเกิ
ดจากการทะเลาะกั
แล้
วปากไวนะ ถ้
าต่
างคนต่
างอารมณ์
ร้
อน บอกจะเลิ
กกั
น มั
นก็
เลิ
ก แต่
ถ้
ทะเลาะกั
นแล้
วหยุ
ดคิ
ดก่
อน ใจเย็
นค่
อยๆ แล้
วค่
อยพู
ดค่
อยคุ
ยปั
ญหามั
ก็
จะไม่
บานปลาย เพราะชี
วิ
ตคู่
มั
นต้
องปรั
บตั
วกั
นตลอด กี่
ปี
ๆ ที่
ผ่
านมั
ต้
องผ่
านกระบวนการปรั
บ”
“มั
นเหมื
อนกั
บการขั
บรถ ที่
เราต้
องรู้
จั
งหวะการเร่
งการผ่
อนเราต้
องทำ
ยั
งไง คื
อเราใช้
ชี
วิ
ตด้
วยกั
นมั
นก็
ต้
องดู
จั
งหวะ อย่
างตอนนี้
เขาใช้
ชี
วิ
ตเครี
ยด
เราก็
ต้
องรู้
ว่
าเราจะงอแงเอาแต่
ใจเยอะไม่
ได้
หรื
อว่
าช่
วงไหนเรามี
ปั
ญหา
เราก็
ต้
องบอกเขา หรื
อช่
วงไหนที่
รู้
สึ
กว่
าน่
าเบื่
อกั
นแล้
ว ก็
ต้
องหาอะไรมา
เติ
มไม่
ให้
เบื่
อกั
นบ้
าง” อ้
อกล่
าวถึ
งวิ
ธี
การใช้
ชี
วิ
ตคู่
เพิ่
มเติ
กระบวนการปรั
บตั
วที่
ว่
า หากให้
เดิ
นไปให้
ถึ
งขั้
นตอนปฏิ
บั
ติ
คงจะยาก
กว่
าการพู
ดด้
วยปากเปล่
ามากนั
ก แต่
ถ้
าชี
วิ
ตคู่
สามารถผ่
านจุ
ดนั
นไปได้
จะ
กล่
าวว่
าคนที
ยื
นอยู
ข้
างกายใน เวลานั้
นเป็
นคู่
ชี
วิ
ตที่
แท้
จริ
ง เหมื
อนอย่
าง
ที่
อ้
อและอ๋
องได้
เจอกั
นและกั
นก็
ไม่
แปลกนั
...เมื่
อเวลาหกปี
ที่
ห่
างไกลกั
นจบลง หญิ
งสาวอย่
างอ้
อสำ
�เร็
จการ
ศึ
กษาและบิ
นกลั
บมาใช้
ชี
วิ
ตที่
เมื
องไทย อ๋
องที่
รอเวลานี้
มาตลอดก็
ตั
ดสิ
ใจขอเธอแต่
งงาน วิ
ธี
การขอแต่
งงานที่
แสนวิ
เศษจึ
งเกิ
ดขึ้
น ในวั
นเกิ
ดของ
หญิ
งสาวชายหนุ่
มซื้
อตู้
เย็
นเป็
นของขวั
ญวั
นเกิ
ดให้
เธอ ภายในบรรจุ
เต็
มไป
ด้
วยดอกไม้
และแหวนแต่
งงานที่
วางอยู่
ตรงกลาง
“สำ
�หรั
บเราสองคนการแต่
งงานมั
นอาจไม่
ใช่
เรื่
องสำ
�คั
ญที่
สุ
ด แต่
ว่
เรายั
งอยู่
ในสั
งคม เรามี
ผู้
หลั
กผู้
ใหญ่
ถ้
ายั
งคบกั
นไปเรื่
อยๆ มั
นเป็
นการ
ไม่
ให้
เกี
ยรติ
เขา” อ๋
องกล่
าวถึ
งความคิ
ดของตน ก่
อนที่
ฝ่
ายหญิ
งจะพู
ต่
อว่
า“แต่
มั
นอยู่
ที่
เรามองการแต่
งงานว่
าคื
ออะไรด้
วยนะ คื
อถ้
ามองการ
แต่
งงานว่
าเป็
นการสร้
างครอบครั
ว ที่
ต้
องอาศั
ยอยู่
ด้
วยกั
นมี
ลู
กมี
อะไรต่
มิ
อะไร การแต่
งงานก็
คื
อสิ่
งจำ
�เป็
น แต่
ถ้
าถามในแง่
ของความรู้
สึ
ก คนสอง
คนคบกั
น ช่
วยเหลื
อเกื้
อกู
ลกั
นเราว่
ามั
นไม่
ต้
องมี
พิ
ธี
ก็
ได้
แต่
อย่
างเรามอง
ว่
าการแต่
งงานคื
ออี
กก้
าวหนึ่
งของความสั
มพั
นธ์
คื
อคบกั
นแล้
วให้
พ่
อแม่
รู้
สึ
กว่
า โอเคลู
กของเราประสบความสำ
�เร็
จแล้
วนะ แต่
งงานมี
ครอบครั
แล้
ว”
หลั
งการแต่
งงาน แน่
นอนยอมเป็
นก้
าวของการเปลี่
ยนแปลงครั้
งใหญ่
ในชี
วิ
ตของทั้
งสอง ทั้
งอ้
อและอ๋
องยอมรั
บว่
าความเป็
นส่
วนตั
วของตนเอง
เป็
นสิ่
งที่
ต้
องสู
ญเสี
ยไป และหลายสิ่
งหลายอย่
างที่
มี
การปรั
บตั
วกั
นครั้
ใหญ่
“ตอนนี้
มี
คนมาแชร์
นู่
นแชร์
นี่
ด้
วย เราก็
ยั
งไม่
ชิ
น ห้
องก็
ต้
องกั
บคนอื่
ตู้
เสื้
อผ้
าเราก็
ต้
องแชร์
ตอนนี้
เรามาอยู่
ด้
วยกั
นมั
นต้
องแชร์
กั
น มาจู
นกั
เพราะการใช้
ชี
วิ
ตอยู่
ด้
วยกั
นมั
นต้
องทำ
�อะไรร่
วมกั
นหลายๆ อย่
าง ชี
วิ
ตมั
ย่
อมต้
องมี
การเปลี่
ยนแปลง แต่
เราพร้
อมที่
จะรั
บมั
นหรื
อเปล่
า ถ้
าเมื่
อไหร่
ที่
เราไม่
อยากเปลี่
ยนมั
นก็
ไม่
มี
ทางไปกั
นได้
เพราะการคบกั
นมั
นต้
องมี
การ
ปรั
บเข้
าหากั
น อาจจะมี
เสี
ยความเป็
นส่
วนตั
ว แต่
ถามว่
าอึ
ดอั
ดไหมมั
นไม่
ถึ
งกั
บอึ
ดอั
ด เพราะเราเต็
มใจให้
เขามาอยู
ด้
วย” หญิ
งสาวกล่
าวออกมา เธอ
หั
นไปมองหน้
าชายหนุ่
มเล็
กน้
อยก่
อนจะกล่
าวต่
“อนาคตก็
อยู
ดู
แลกั
นไปเรื
อยๆ อย่
างนี
แม้
จะเป็
นการจบบทสนทนาด้
วยถ้
อยคำ
�ที่
สั้
นกระชั
บ แต่
ใจความที่
สะท้
อน
ออกมาจากแววตาของคนทั้
งสอง ล้
วนเต็
มไปด้
วยความหมายอั
นยิ่
งใหญ่
ที่
‘คู่
ชี
วิ
ต’ คู่
หนึ่
งจะมอบให้
แก่
กั
นได
31
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...50
Powered by FlippingBook