Read me 22 - page 35

35
เพี
ยงคุ
ณข้
ามฝั่
งถนนมาเพี
ยงนิ
ดเดี
ยว ก็
จะเห็
สถาปั
ตยกรรมแบบยุ
โรปหรื
อที่
เราเรี
ยกกั
นว่
าตึ
กสไตล์
โคโรเนี
ยล อั
นได้
แก่
‘ที่
ทำ
�การกระทรวงกลาโหม’ และหาก
มุ่
งหน้
าไปทางถนนกั
ลยาณไมตรี
ก็
จะพบอี
กสถานที่
หนึ่
คื
อ ‘กรมแผนที่
ทหารกองบั
ญชาการกองทั
พไทย’ สำ
�หรั
ตึ
กกระทรวงกลาโหมนั้
นถื
อว่
าเป็
นที่
ยอดนิ
ยมในการถ่
าย
ทำ
�ละครและภาพยนตร์
พี
เรี
ยด เพราะด้
วยลั
กษณะของตึ
ที่
มี
สี
เหลื
องสดแม้
จะผ่
านการปลู
กสร้
างมากว่
าร้
อยปี
แต่
ยั
คงตระหง่
านอย่
างสง่
างามทอดแนวยาวไปตามถนน ขณะที่
กรมแผนที่
ทหารเองนั้
น แม้
จะทรุ
ดโทรมกว่
าอยู่
บ้
าง แต่
ก็
ยั
สะท้
อนความงามที่
คงคุ
ณค่
าสู่
ปั
จจุ
บั
น จนคุ
ณจะต้
องหยิ
กล้
องขึ้
นมารั
วชั
ตเตอร์
ไว้
เป็
นที่
ระลึ
กอย่
างมากมายเป็
นแน่
ไปจากถนนตะนาวได้
ไม่
ไกล เราจะพบ ‘เสาชิ
งช้
า’
หรื
อที่
ฝรั่
งเรี
ยกกั
นว่
า ‘Giant Swing’ แม้
ปั
จจุ
บั
นเสาชิ
งข้
จะไม่
ได้
ทำ
�หน้
าที่
ตาม function ของมั
นอย่
างเคย แต่
อดี
เสาชิ
งช้
าเป็
นสถาปั
ตยกรรมที่
สร้
างขึ้
นเพื่
อใช้
ประกอบพิ
ธี
โล้
ชิ
งช้
า ในพระราชพิ
ธี
ตรี
ยั
มพวาย-ตรี
ปวายของศาสนา
พราหมณ์
-ฮิ
นดู
ซึ่
งได้
ถู
กยกเลิ
กไปในรั
ชกาลที่
7 และ
ปั
จจุ
บั
นกรมศิ
ลปากรได้
ประกาศขึ้
นทะเบี
ยนให้
‘เสาชิ
งช้
า’
เป็
นโบราณสถานที่
สำ
�คั
ญของชาติ
ไปเป็
นที่
เรี
ยบร้
อย
ถั
ดจากเสาชิ
งช้
า เราขออนุ
ญาตจู
งมื
อคุ
ณเดิ
นย้
อนกลั
มาแวะไหว้
พระขอพรที่
‘ศาลเจ้
าพ่
อเสื
อ’ ด้
วยความเชื่
อของ
ชาวจี
นที่
ว่
า ‘เสื
อ’ เป็
นสั
ตว์
ที่
มี
อิ
ทธิ
ฤทธิ์
มาก และสามารถ
ปราบผี
มารได้
การกราบไหว้
ศาลเจ้
าพ่
อเสื
อจึ
งจะช่
วยใน
การขจั
ดโชคร้
าย หรื
อเคราะห์
ร้
ายที่
จะเข้
ามากร่
�กรายใน
ครอบครั
วและชี
วิ
ตให้
บรรเทาลงได้
และถ้
าวั
นนี้
คุ
ณอยากได้
สั
มผั
สบรรยากาศของนั
ท่
องเที่
ยวอย่
างแท้
จริ
ง เราขอแนะนำ
�ให้
คุ
ณหาที่
พั
กในย่
าน
ชุ
มชนเก่
าแห่
งนี้
พั
กผ่
อนดู
สั
กคื
นเพราะนอกจากจะมี
สถาน
ที่
สำ
�คั
ญมากมาย มี
ชุ
มชนเก่
าแก่
ที่
น่
าเรี
ยนรู้
วั
ฒนธรรมราย
ล้
อมแล้
ว ยั
งมี
‘โรงแรมน่
านอน’ ที่
หนึ่
งที่
รั
บรองว่
าถ้
าคุ
ณผ่
าน
ไป เป็
นอั
นต้
องมนต์
ที่
พั
กอั
นทรงเสน่
ห์
แฝงความอบอุ่
นแห่
นี้
แน่
นอน เพราะที่
นี่
เป็
นโรงแรมสไตล์
โกดั
งเก่
า ตั้
งเด่
นอยู่
บนถนนบุ
ญศิ
ริ
ซึ่
งห่
างจากศาลเจ้
าพ่
อเสื
อไม่
เกิ
น 300 เมตร
แม้
ว่
าจะอยู่
ท่
ามกลางชุ
มชนแพร่
งภู
ธร แต่
กลั
บให้
ความรู้
สึ
เงี
ยบสงบ เป็
นส่
วนตั
วเป็
นที่
สุ
ด ที่
นี่
คื
“The Warehouse
Bangkok”
โดยเจ้
าของคื
อคุ
ณ ณั
ฐพล วรทรั
พย์
ได้
เล่
แนวคิ
ดของโรงแรมแห่
งนี้
ว่
“โรงแรมแห่
งนี้
เกิ
ดจากความชอบและความตั้
งใจที่
ดี
ด้
วยมองเห็
นว่
าที่
ตั้
งตรงนี้
เป็
นโลเคชั
นที่
ดี
เพราะเป็
นที่
ระหว่
างข้
าวสาร วั
ดพระแก้
ว และย่
านชุ
มชนเก่
า จึ
งพั
ฒนาที่
ตรงนี้
จากตึ
กแถวธรรมดา 2 ชั้
น ทุ
บแล้
วสร้
างใหม่
ทั้
งหมดให้
เป็
นที่
พั
กที่
ตกแต่
งคล้
ายโกดั
งเก่
า” เมื่
อเราได้
ลองเดิ
นสำ
�รวจ
รอบโรงแรม ก็
พบว่
าโรงแรมไซส์
กระทั
ดรั
ดแห่
งนี้
ซ่
อนความ
น่
าประทั
บไว้
มากมาย ไม่
ว่
าจะเป็
นลิ
ฟต์
โดยสารสี
เหลื
อง ที่
เปิ
ดเปลื
อยให้
เห็
นโครงเหล็
กเผยความเท่
ภายในห้
องพั
ต่
างๆ ก็
มี
คำ
�เตื
อนต่
างๆ ที่
มั
กใช้
ในโกดั
งมาทำ
�ให้
เป็
นจุ
ดเด่
ของโรงแรมแห่
งนี้
เราขอการั
นตี
เลยว่
าถ้
าคุ
ณได้
ลองเดิ
นทางตามแบบ
My Space
เล่
มนี้
คุ
ณจะต้
องหลงใหลต้
องมนต์
และตกหลุ
รั
กย่
านพระนคร สถานที่
แห่
งประวั
ติ
ศาสตร์
แห่
งนี้
มากขึ้
นอี
เป็
นเท่
าตั
ว จนแทบอยากขอลางานลาเรี
ยน และร้
องขออยู่
ต่
อเลยได้
ไหมเป็
นแน่
นอน
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...50
Powered by FlippingBook