Read me 22 - page 38

38
คุ
ณก้
าวเข้
ามาในบ้
านหลั
งที่
ชื่
อว่
า ‘สารคดี
’ ได้
ยั
งไง
ตอนนั้
นเราเบื่
อกั
บงานประจ�
ำ (เป็
นวิ
ศวกรคอมพิ
วเตอร์
ที่
การบิ
นไทย) เราก็
ไปซื้
อกล้
องแล้
วเดิ
นทางท่
องเที่
ยวถ่
ายรู
ปของเราไป
ก็
รู้
สึ
กว่
าสนุ
กดี
ชี
วิ
ตแบบนี้
ก็
น่
าสนใจ ในขณะเดี
ยวกั
นเราก็
ติ
ดตามข่
าว
สารหลายๆ อย่
างเช่
นเรื่
องของ Greenpeace เรื่
องของเรื
อรบ Rainbow
Warrior ซึ่
งพอดี
กั
บสารคดี
เปิ
ดรั
บฝ่
ายวิ
ชาการ เราก็
ตั
ดสิ
นใจถ้
ายั
ท�
ำงานที่
เดิ
มมั
นก็
เดิ
นต่
อไปได้
แหละ เพราะบริ
ษั
ทใหญ่
ๆ มั
นก็
จะมี
ช่
อง
ทางให้
คุ
ณก้
าวต่
อไป แต่
เราก็
คิ
ดว่
าถ้
าเราก้
าวต่
อไปเราจะเอาตั
วออก
จากจุ
ดนี้
ไม่
ได้
เพราะจะเริ่
มถล�
ำลึ
กมากขึ้
น แต่
แม้
สิ่
งใหม่
ที่
เราเลื
อกมั
ไม่
ใช่
สิ่
งที่
เราร�่
ำเรี
ยนมา มั
นเป็
นการกระโดดข้
ามวงการเข้
าไปหาสิ่
งที่
อยู่
ในตั
วเราตั้
งแต่
เด็
ก นั้
นคื
อความรั
กในหนั
งสื
ในยุ
คสมั
ยนั้
นใครๆ ก็
ต่
างมองสารคดี
เป็
นยาขม เป็
นเรื่
องน่
าเบื่
อ อ่
าน
ยาก ตอนนั้
นคุ
ณเองรู้
สึ
กยั
งไง
สำ
�หรั
บคนทำ
�งานมั
นไม่
สนใจหรอกว่
าคนอ่
านมี
มากน้
อยแค่
ไหน
คนทำ
�งานในยุ
คเริ่
มต้
น มั
นคื
อการทำ
�สิ่
งที่
ตั
วเองอยากทำ
� เราเชื่
อว่
าจุ
ก่
อเกิ
ดของคนทำ
�หนั
งสื
อทุ
กคนส่
วนใหญ่
เริ่
มต้
นขึ้
นจากตรงนี้
ทั้
งนั้
น คื
ทำ
�สิ่
งที่
เชื่
อมั่
นและอยากทำ
� แต่
ในความรู้
สึ
กของตั
วเราเองหนั
งสื
อเชิ
ความรู้
เชิ
งสารคดี
ในเมื
องไทยมั
นมี
น้
อยมาก คนที่
ทำ
�เชิ
งสารคดี
ส่
วน
มากก็
จะเป็
นเรื่
องสั้
นๆ เข้
าไปแทรกอยู่
ในนิ
ตยสารผู้
หญิ
ง ในยุ
คโน้
นพอ
สารคดี
ออกมาได้
พั
กหนึ่
งก็
มี
คนทำ
�หนั
งสื
อแนวสารคดี
ตามออกมาบ้
าง
เหมื
อนกั
น แต่
ก็
ล้
มหายตายจากไป เช่
น the Earth 2000, กรุ
งเทพฯ วั
นี้
ฯลฯ ก็
มี
คนพยายามทำ
�หนั
งสื
อแนวแบบนี้
ออกมา แต่
ก็
มี
แค่
สารคดี
นั่
นแหละที่
อยู่
มาได้
จนถึ
งทุ
กวั
นนี้
ถามจริ
งๆ ว่
าในยุ
คสมั
ยนั้
นเรื่
องจริ
งขายได้
ไหม
ไม่
ได้
(หั
วเราะ) จริ
งๆ เรามารู้
ที่
หลั
งว่
าสารคดี
มั
นอยู่
ไม่
ได้
ด้
วยตั
วมั
เอง หมายถึ
งว่
ายอดขาย และค่
าใช้
จ่
ายในการทำ
�งาน เรี
ยกได้
ว่
าขาดทุ
จนมาถึ
งอายุ
สิ
บกว่
าแล้
วนั่
นแหละที่
ถึ
งจุ
ดที่
เรี
ยกว่
ายอดขายเลี้
ยงตั
วเอง
ได้
แล้
ทนอยู่
กั
บสภาวะติ
ดลบอย่
างนั้
นมาเป็
นสิ
บปี
ท�
ำไมถึ
งได้
พยายามฝื
นท�
กั
นมาขนาดนั้
ก็
ต้
องย้
อนไปขอบคุ
ณกั
บเจ้
าของคื
อคุ
ณสุ
วพร ทองธิ
ว ซึ่
งถ้
าให้
สั
มภาษณ์
เราก็
จะพู
ดทุ
กครั้
งว่
าถ้
าไม่
มี
แกที่
เชื่
อมั่
นในที
มงานชุ
ดนั้
น ว่
เราเดิ
นและทำ
�งานในสิ่
งที่
มี
คุ
ณค่
าต่
อสั
งคมมาโดยตลอด ถ้
าไม่
มี
คนที่
เชื่
อมั่
นอย่
างนี้
แล้
วยอม (ทำ
�ท่
าควั
กเงิ
นและหยิ
บจ่
ายให้
เราดู
) มาเรื่
อยๆ
มั
นก็
คงเหมื
อนหนั
งสื
อเล่
มอื่
นๆ ที่
ทำ
�ไปได้
สี่
ห้
าปี
ก็
คงล้
มหายไป
เข้
าใจว่
าธรรมชาติ
ของนิ
ตยสารย่
อมต้
องมี
คนทำ�งานหลายฝ่
าย ทั้
งฝ่
าย
กองบรรณาธิ
การ ฝ่
ายขาย ฯลฯ แต่
ไม่
เคยได้
ยิ
นฝ่
ายวิ
ชาการ ตอนนั้
คุ
ณทำ�หน้
าที่
อะไร
อย่
างที่
ว่
างานสารคดี
มั
นคื
อการพยายามทำ
�เรื่
องยากให้
เป็
นเรื่
อง
ง่
าย แล้
วในขณะเดี
ยวกั
นเราพยายามบุ
กเบิ
กความรู้
ใหม่
ๆ ซึ่
งจริ
งๆ มั
มี
อยู่
แล้
ว แต่
ไม่
มี
คนเอามานำ
�เสนอให้
คนได้
อ่
านกั
น เมื
อเราเข้
าไปทำ
�งาน
พบว่
าหน่
วยงานสมั
ยก่
อน กรมป่
าไม้
หรื
อหน่
วยงานอื่
นๆ ก็
ตาม มั
นก็
จะ
มี
นั
กวิ
ชาการที่
ศึ
กษาเกี่
ยวกั
บสั
ตว์
ป่
า ศึ
กษาเกี่
ยวกั
นพั
นธ์
ไม้
มี
นั
กวิ
จั
ที่
ทำ
�งานพวกนี้
อยู่
เพี
ยงแต่
ว่
าไม่
มี
คนเข้
าไปติ
ดตามพวกเขาและนำ
งานพวกนี้
มานำ
�เสนอ อย่
างยุ
คแรกก็
จะเห็
นได้
เลยว่
าสารคดี
ไปตาม
เรื่
องค้
างคาวกิ
ตติ
ตามเรื่
องของนกยู
งในห้
วยขาแข้
ง ซึ่
งฝ่
ายวิ
ชาการก็
ทำ
�หน้
าที่
เป็
นตั
วเชื่
อมกั
บคนเหล่
านี้
ว่
าตอนนี้
มี
เรื่
องอะไรอยู่
เรื่
องนี้
น่
สนใจไหม เสร็
จแล้
วก็
คาบข่
าวกลั
บมาบอกทางกองอี
กที
ทำ�ฝ่
ายวิ
ชาการอยู่
นานไหม
นาน...นานมาก พอทำ
�นิ
ตยสารไปเรื่
อยๆ สารคดี
มั
นก็
เกิ
ดแนวคิ
ว่
าเอาเรื่
องที่
ลงในสารคดี
มารวมเล่
ม ซึ่
งเล่
มแรกที่
ทำ
�ชื่
อว่
า ‘ก่
อนจะไม่
เหลื
อความทรงจำ
�-สั
ตว์
ป่
าเมื
องไทย’ มี
ขนาดแปดหน้
ายกซึ่
งเป็
นการ
รวมเอาสารคดี
ที่
เคยลงในนิ
ตยสารที่
เกี่
ยวกั
บงานวิ
จั
ยสั
ตว์
ป่
าเช่
นกยู
ง, กระทิ
ง ฯลฯ อั
นนี้
ต้
องถื
อเป็
นหนั
งสื
อเล่
มแรกของเมื
องไทยเลยที่
มี
เนื้
อหาเกี่
ยวกั
บสั
ตว์
ป่
า แล้
วก็
มี
ทั้
งเรื่
องที่
เขี
ยนในเชิ
งงานวิ
จั
ยและเชิ
สารคดี
ใช้
ภาษาสละสลวยอ่
านง่
าย และที่
สำ
�คั
ญคื
อรู
ปถ่
ายที่
ถื
อว่
าหา
ดู
ที่
ไหนไม่
ได้
หนั
งสื
อเล่
มนี้
เป็
นหนั
งสื
อที่
จุ
ดประกายให้
วงการสั
ตว์
ป่
เลย แต่
คนก็
คงลื
มไปแล้
วเพราะมั
นนานมาก แต่
เชื่
อว่
าถ้
าใครเป็
นนั
วิ
จั
ยสั
ตว์
ป่
าในปั
จจุ
บั
นจะต้
องรู้
จั
กแน่
นอน
เรี
ยกได้
ว่
าตรงนั้
นเป็
นจุ
ดเริ่
มต้
นของพ็
อกเก็
ตบุ๊
คภายใต้
นามสำ�นั
กพิ
มพ์
สารคดี
ใช่
เป็
นจุ
ดเริ่
มต้
นพอตอนหลั
งจากฝ่
ายวิ
ชาการก็
กลายมาเป็
นสำ
�นั
พิ
มพ์
สารคดี
ช่
วงเวลาที่
เริ่
มทำ
�เล่
มแรกเมื่
อประมาณปี
34-35 ตอนนั้
เองยั
งไม่
ได้
ตั้
งเป็
นสำ
�นั
กพิ
มพ์
นะ ยั
งใช้
ชื่
อคล้
ายๆ ว่
า ‘สารคดี
เล่
มพิ
เศษ’
แล้
วก็
ทำ
�มาเรื่
อยๆ พอไอ้
นั้
นก็
ทำ
� ไอ้
นี่
ก็
ทำ
� ก็
เริ่
มรู้
สึ
กว่
าต้
องแยกออกมา
ตั้
งหั
วเป็
นสำ
�นั
กพิ
มพ์
สารคดี
แต่
จริ
งๆ เริ่
มต้
นมี
พี่
สุ
ดารา สุ
จฉายา ที่
เป็
หั
วหน้
างานฝ่
ายวิ
ชาการ เราเองทำ
�งานภายใต้
พี่
แอนอี
กที
แล้
วคุ
ณขึ้
นมาเป็
นบรรณาธิ
การสำ�นั
กพิ
มพ์
สารคดี
ได้
ยั
งไง
ตอนนั้
นพี่
แอน (สุ
ดารา สุ
จฉายา) ทำ
�ไปถึ
งจุ
ดหนึ่
งก็
รู้
สึ
กอิ่
มตั
ว น่
าจะ
ประมาณปี
38 หลั
งจากนั้
นเราก็
ขึ้
นมาทำ
� และทำ
�ต่
อมาเรื่
อยๆ
“ส�
ำหรั
บคนท�
ำงานมั
นไม่
สนใจหรอกว่
าคนอ่
านมี
มากน้
อยแค่
ไหน คนท�
ำงานในยุ
คเริ่
มต้
มั
นคื
อการท�
ำสิ่
งที่
ตั
วเองอยากท�
ำ เราเชื่
อว่
าจุ
ดก่
อเกิ
ดของคนท�
ำหนั
งสื
อทุ
กคนส่
วนใหญ่
เริ่
มต้
นขึ้
นจากตรงนี้
ทั้
งนั้
น คื
อท�
ำสิ่
งที่
เชื่
อมั่
นและอยากท�
ำ”
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...50
Powered by FlippingBook