Read me 22 - page 39

39
มาถึ
งจุ
ดเปลี่
ยนครั้
งใหญ่
ครั้
งหนึ่
งของทั้
งนิ
ตยสารสารคดี
และชี
วิ
ตคุ
การรั
บไม้
ผลั
ดต่
อจากวั
นชั
ย ตั
น ตอนนั้
นคุ
ณรู้
สึ
กอย่
างไร
รู้
สึ
กไม่
ค่
อยอยากรั
บ (หั
วเราะ) คื
อเราทำ
�พ็
อกเก็
ตบุ๊
คมานาน แล้
ก็
ยั
งสนุ
กกั
บการทำ
�มั
น เราทำ
�คู่
มื
อนก, คู่
มื
อธรรมชาติ
, คู่
มื
อแมลง, คู่
มื
ผี
เสื้
อ จนไปถึ
งคู่
มื
อเที่
ยวอุ
ทยานแห่
งชาติ
ต่
างๆ เราก็
สนุ
กและรู้
ว่
าตั
วเรา
ชอบตรงนั้
น แต่
พอต้
องมาทำ
�มั
นก็
ต้
องทำ
� เพราะพอถึ
งวั
นพี่
จอบตั
ดสิ
ใจออกไป เราเองก็
ถื
อว่
าเป็
นผู้
ใหญ่
ในนี้
แล้
ว อี
กทั้
งจุ
ดเริ่
มต้
นการทำ
�งาน
ของเราเองก็
เริ่
มที่
นิ
ตยสารสารคดี
และเราก็
รั
กนิ
ตยสารสารคดี
มาตลอด
ในฝั่
งสำ
�นั
กพิ
มพ์
เราก็
คื
อหั
วหน้
าใหญ่
สุ
ด ฝั่
งนิ
ตยสารก็
คื
อพี่
จอบ ถ้
าพู
ถึ
งศั
กดิ์
ศรี
ก็
คื
อเท่
ากั
น ซึ่
งก็
ต้
องรั
บนั่
นแหละ เพราะสารคดี
มั
นเป็
นองค์
กร
ที่
เติ
บโตมากจากคนข้
างใน มั
นไม่
ใช่
องค์
กรธุ
รกิ
จที่
หั
วไปปุ้
ป แล้
วเราจะ
ไปเชิ
ญคนข้
างนอกเข้
ามาเป็
นแทนได้
วิ
ธี
คิ
ดแบบนั้
นมั
นไม่
อยู่
ในหั
วพวก
เราสั
กเท่
าไหร่
กดดั
นไหมเพราะบ.ก.คนก่
อนก็
เรี
ยกว่
าสร้
างมาตรฐานไว้
สู
งมาก
ที่
ผ่
านมาสารคดี
มั
นจะมี
สไตล์
ความเป็
นพี่
จอบอยู่
อย่
างที่
เขาว่
หนั
งสื
อเล่
มไหนมั
นก็
จะสะท้
อนรสนิ
ยมของบ.ก. ซึ่
งสารคดี
มั
นก็
มี
ความ
เป็
นพี่
จอบอยู่
พอสมควร พอเราเข้
ามาโดยธรรมชาติ
เราก็
ต้
องใช้
ความ
เป็
นตั
วเราในระดั
บหนึ่
ง และเราอยู่
มาจนรู้
ว่
าแนวคิ
ดและแนวทางของ
สารคดี
มั
นคื
ออะไร ปั
ญหาในช่
วงเริ่
มต้
นที่
กั
งวลอยู่
ที่
การเข้
ามาทำ
�งาน
ร่
วมกั
บน้
องๆ ในกองบรรณาธิ
การมากกว่
คุ
ณจั
ดการกั
บความปั
ญหาที่
ว่
านั้
นยั
งไง
คื
อต้
องชมพี
จอบว่
าสร้
างที
มงานที
เข้
มแข็
งเอาไว้
อั
นนี
คื
อจุ
ดที
ทำ
�ให้
สารคดี
มั
นยั
งเดิ
นต่
อมาได้
เราก็
ให้
น้
องๆทำ
�งานและแสดงความคิ
ดเห็
นกั
เต็
มที
พยายามฟั
ง ความคิ
ดเห็
นของทุ
กคน และสนั
บสนุ
นการทำ
�งานของ
พวกเขา และที
มงานชุ
ดนี้
ค่
อนข้
างเข้
มแข็
ง นั
กเขี
ยนเข้
าใจงานและก็
มี
จิ
ตวิ
ญญาณของ การเขี
ยนสารคดี
ส่
วนช่
างภาพจริ
งๆ ก็
มี
ปั
ญหาเหมื
อน
กั
น เพราะตอนนี้
ช่
างภาพเราแก่
กว่
านั
กเขี
ยน ความกระตื
อรื
อร้
นของ
นั
กเขี
ยนใหม่
ๆ จะสู
งกว่
า อย่
างตอนนี้
ถ้
าพู
ดเที
ยบน้
องในกองอายุ
เฉลี่
ประมาณ28-29 หลายคน แต่
เราเอง 50 แล้
ว ต่
างกั
นอยู่
ยี่
สิ
บปี
เช่
นเดี
ยว
กั
บบรรณาธิ
การฝ่
ายภาพที่
ก็
เริ่
มมี
อายุ
มากแล้
ว พู
ดถึ
งจั
งหวะก้
าวต่
อไป
อั
นนี้
ก็
เป็
นเรื่
องสำ
�คั
ญที่
องค์
กรต้
องปรั
บตั
ว คื
อไม่
รู้
ว่
าหั
วหน้
างานจะแก่
ไปไหม (หั
วเราะ) คื
อสารคดี
อยู่
มานานเกิ
นไป ตอนนี้
จะขึ้
นปี
ที่
30 พอเรา
เข้
ามารั
บตำ
�แหน่
งบรรณาธิ
การก็
ตั้
งโจทย์
เอาไว้
สามอย่
าง
มี
อะไรมั่
หนึ่
งสารคดี
ต้
อง Look young คื
อแก่
ไม่
ได้
แม้
พี่
จอบจะทำ
�ไว้
ดี
แต่
ในช่
วงสี่
ห้
าปี
หลั
งมั
นแก่
ในแง่
ความร่
วมสมั
ยกั
บวงการหนั
งสื
อเล่
มอื่
นๆ
อย่
างเช่
น ยั
งมี
งานสารคดี
ที่
เขี
ยนระดั
บยาวมากๆ การนำ
�เสนอภาพถ่
าย
ระยะหลั
งๆ น้
อยไป มั
นเป็
น text เยอะ ซึ่
งโลกปั
จจุ
บั
นไม่
รั
บกั
บ Look
แบบนั้
นแล้
ว ถ้
าเปรี
ยบเที
ยบสมั
ยก่
อนตอนเราเรี
ยนมหาลั
ยเราอ่
าน
สารคดี
เพื่
อนเราก็
อ่
าน ในตอนนั้
นอายุ
ประมาณ21-22 เราก็
อ่
านสารคดี
กั
นอย่
างมี
ความรู้
สึ
กที่
ว่
า เฮ้
ย! ไอ้
คนกลุ่
มนี้
มั
นทำ
�อะไรกั
นวะ หนั
งสื
อมั
เจ๋
งวะ แต่
ถามคนยุ
คนี้
ในรุ่
นอายุ
เดี
ยวกั
นว่
าเขาจั
บสารคดี
เมื่
อห้
าหกปี
ที่
แล้
วไหม ก็
อาจจะมี
แต่
คงน้
อย เขาก็
ไปอ่
าน a day กั
นหมด
ถ้
าเปรี
ยบเที
ยบสมั
ยก่
อนตอนเราเรี
ยนมหาลั
เราอ่
านสารคดี
เพื่
อนเราก็
อ่
าน ในตอนนั้
นอายุ
ประมาณ 21-22 เราก็
อ่
านสารคดี
กั
นอย่
าง
มี
ความรู้
สึ
กที่
ว่
า เฮ้
ย! ไอ้
คนกลุ่
มนี้
มั
นทำ�อะไร
กั
นวะ หนั
งสื
อมั
นเจ๋
งวะ แต่
ถามคนยุ
คนี้
ในรุ่
อายุ
เดี
ยวกั
นว่
าเขาจั
บสารคดี
เมื่
อห้
าหกปี
ที่
แล้
วไหม ก็
อาจจะมี
แต่
คงน้
อย เขาก็
ไปอ่
าน
a day กั
นหมด
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...50
Powered by FlippingBook