Read me 22 - page 40

40
ต้
นเดื
อน แต่
ตอนนี้
สารคดี
มั
นยั
งออกปลายเดื
อน ผมตั้
งใจไว้
มา 3 ปี
แล้
วก็
ยั
งทำ
�ไม่
ได้
ซึ่
งก็
ต้
องขออภั
ยผู้
อ่
านทุ
กคนมา ณ ที่
นี้
ด้
วย (หั
วเราะ)
ปี
หน้
าคงต้
องหาวิ
ธี
การใหม่
อย่
างน้
อยคื
อต้
องไม่
เกิ
นครึ่
งเดื
อน หรื
อสอง
สั
ปดาห์
แรกของเดื
อน อั
นนี้
จะดู
แฮปปี้
กั
บทุ
กฝ่
ายเพราะหนั
งสื
อมั
นจะ
ได้
ดู
สดใหม่
อย่
างฉบั
บเดื
อนตุ
ลาแต่
ได้
มาอ่
านพฤศจิ
กายนอย่
างนี้
มั
ก็
ดู
ไม่
ค่
อยโอเคเท่
าไหร่
พู
ดถึ
งหน้
าตาหรื
อเนื้
อในของสารคดี
บ้
าง หลั
งจากวั
นชั
ย ตั
น ออกไป
คุ
ณปรั
บเปลี่
ยนอะไรไปบ้
าง
ปี
แรกที่
เรามาทำ
�ก็
คงสภาพเดิ
มไปก่
อน แต่
พอเข้
าปี
ที่
สองเราก็
เริ่
มปรั
บโลโก้
ของนิ
ตยสาร จากเดิ
มที่
มั
นอ้
วนๆ ป้
อมๆ ซึ่
งหลายคนบอก
ว่
ามั
นเป็
นหั
วที่
ดี
ที่
สุ
ดของนิ
ตยสารสารคดี
แต่
ในมุ
มมองของเราในเชิ
ยุ
ทธศาสตร์
คื
อมั
นต้
องเปลี่
ยน เพื่
อให้
ผู้
อ่
านได้
รู้
ว่
าสารคดี
เปลี่
ยนบาง
อย่
างไปแล้
วนะ ก็
ใช้
ความเป็
นดิ
จิ
ทั
ลของเส้
นและขี
ดเป็
นกราฟฟิ
คที่
มี
ความเป็
นโลโก้
ในตั
วมั
นเอง ไม่
ใช่
ฟอนต์
ตั
วอ่
าน ทำ
�ให้
ดู
ร่
วมสมั
ยขึ้
จริ
งๆ ถ้
ากลั
บไปมองสารคดี
หั
วแรกก็
คล้
ายกั
นมาก มั
นก็
ดี
ในแง่
หนึ่
งที่
เราได้
ย้
อนกลั
บไปเอาสิ่
งที่
เคยเป็
นตั
วเรามาคลี่
คลายเป็
นของยุ
คปั
จจุ
บั
อธิ
บายโม้
ๆ นะ (หั
วเราะ)
ส่
วน Look young กั
บ Go green ก็
เป็
นโจทย์
ใหญ่
สองอย่
างนี้
นำ
�ไปสู่
การปรั
บอะไรหลายๆ อย่
างภายในเล่
ม คื
อถ้
าเปรี
ยบเที
ยบพ็
อก
เก็
ตบุ๊
คมั
นจะเหมื
อนอาหารจานเดี
ยว คื
อมั
นมี
คอนเซปเฉพาะเล่
ม เช่
มี
การเขี
ยนด้
วยนั
กเขี
ยนคนเดี
ยว การดี
ไซน์
ก็
ใช้
คอนเวปต์
เดี
ยวทั้
งเล่
แต่
แม็
กกาซี
นเรามองว่
ามั
นเป็
นเหมื
อนอาหารชุ
ดหรื
อการไปกิ
นโต๊
ะจี
ที่
มั
นจะต้
องมี
ออเดิ
ร์
ฟ มี
จานที่
หนึ่
ง จานที่
สอง ต่
อด้
วยอาหารหลั
ก ปิ
ด้
วยของหวาน และที่
ผ่
านมาเรามองว่
าการจั
ดการเล่
มข้
างในของสารคดี
มั
นออกจะดู
เละๆ ไม่
เห็
นความชั
ดเจนของอาหารแต่
ละจานเท่
าไหร่
เราก็
มาจั
ดระบบตรงนี้
ถ้
าสั
งเกตดี
ๆ ตอนนี้
จะเห็
นว่
าเซคชั่
นต่
างๆ ของสารคดี
จะค่
อนข้
างแข็
งแรงและชั
ดเจนมาก
ส่
วนเนื้
อหาต้
องยอมรั
บว่
าเดี๋
ยวนี้
คนเราไม่
อ่
านอะไรยาวๆ กั
นแล้
อย่
างคอลั
มน์
นิ
สต์
แต่
ก่
อนเขี
ยนยาวมาก คนหนึ่
งอาจจะ 4-5 หน้
า ก็
เปลี่
ยนใหม่
ให้
เป็
นคนละ 2 หน้
า กำ
�ลั
งดี
เพราะฉะนั้
นหน้
าตาของสารคดี
ตอนนี้
ค่
อนข้
างอ่
านง่
ายและตอบโจทย์
คนยุ
คปั
จจุ
บั
นอ่
านแล้
วไม่
เหนื่
อย
และก็
มี
จุ
ดเด่
นของความเป็
นสารคดี
ที่
Main course ตรงกลาง ส่
วน Go
green เราก็
มาตอกย้ำ
�ด้
วยเซคชั่
นที่
เรี
ยกว่
า Green planet อั
นนี้
เดิ
มมี
ประมาณ 12-16 หน้
า เราก็
ขยายให้
เป็
นยี่
สิ
บกว่
าหน้
า ให้
มั
นเป็
นปึ
กที่
มั
นแข็
งแรง
อี
กอย่
างคนสมั
ยนี
ต้
องการดู
ภาพมากกว่
าอ่
าน พอเราเข้
ามาแก้
ก็
มี
คอลั
มน์
ที
เป็
นการดู
มากขึ
น มี
อิ
นโฟกราฟิ
ค มี
การ์
ตู
น ในเรื
องการ
จั
ดหน้
าของสกู
ปเราก็
พยายามให้
มี
รู
ปใหญ่
ค่
อนข้
างมากขึ
น เราเปิ
เซคชั
นภาพพู
ดใหม่
เป็
นการโชว์
ภาพถ่
ายเป็
นบิ
กพิ
คเจอร์
ประมาณ
สามภาพ หรื
ออี
กคอลั
มน์
ก็
คื
อ Photo essay เล่
าเรื
องอะไรสั
กเรื
องด้
วย
ชุ
ดภาพหลายๆ ภาพ เวลาไปเจอเพื
อนช่
างภาพเราก็
จะบอกเสมอว่
มี
พื้
นที่
ตรงนี้
นะ อั
นนี้
ก็
คิ
ดว่
ามั
นจะทำ
�ให้
สดใหม่
ขึ้
น สารคดี
จะไม่
จมอยู่
กั
บตั
วเอง
มั
นแก่
เพราะอะไร ด้
วยเนื้
อหาที่
หนั
กเกิ
นไปหรื
อเปล่
เนื้
อหาก็
อาจจะมี
ส่
วน แต่
ที่
จริ
งสารคดี
มั
นมี
ความพยายามที่
จะ
ปรั
บเปลี่
ยนอยู่
หลายครั้
ง ตอนครบรอบยี่
สิ
บปี
ตอนนั้
นที่
มี
การปรั
บไป
ครั้
งหนึ่
ง เราเองเป็
นคนในก็
คิ
ดว่
าเปลี่
ยนไปได้
ดี
น่
าสนใจ อย่
างเช่
นมี
คอลั
มน์
Living together ที่
เฉพาะเจาะจงว่
าต้
องไปคุ
ยกั
บเด็
ก เอาเรื่
อง
ราวของพวกเขามาเล่
า หรื
อไปคุ
ยกั
บมื
ออาชี
พเรื่
องโน้
นเรื่
องนี้
แต่
ทำ
�อยู่
ได้
ไม่
กี่
ปี
ก็
กลั
บมาแกว่
งๆ โครงสร้
างของสารคดี
ในตอนนั้
น มั
นไม่
แข็
แรงในความเห็
นของเรา คล้
ายๆ ว่
ามั
นขาดคาแร็
คเตอร์
อะไรบางอย่
าง
ในความร่
วมสมั
การทำ�หนั
งสื
อให้
ร่
วมสมั
ยนั้
นเป็
นปั
ญหาข้
อแรกที่
คุ
ณเห็
น แล้
วโจทย์
ข้
อที่
สองละ
สองเราต้
องตอกย�้
ำเรื่
อง Go green
ทำ�ไมต้
อง Go green?
ต้
องบอกว่
าสารคดี
เป็
นนิ
ตยสารเล่
มแรกๆ ที่
พู
ดถึ
งเรื่
องนี้
ตั้
งแต่
เรา
เข้
ามาอยู่
ในช่
วงแรกๆ กระแสสิ่
งแวดล้
อม, มลพิ
ษ, มลภาวะ, ป่
าไม้
, สั
ตว์
ป่
า ฯลฯ พี่
จอบแกเป็
นคนบุ
กเบิ
กทั้
งนั้
น แต่
ในช่
วงหนึ่
งมั
นหายไป บางที
ไปทำ
�เรื่
องประวั
ติ
ศาสตร์
นู้
นนี่
เยอะๆ เข้
า มั
นเหมื
อนคนแก่
ที่
มาเล่
าเรื่
อง
เก่
าๆ ให้
คนอ่
านฟั
งแต่
ถึ
งตอนนี้
การทำ
�เรื่
องทางธรรมชาติ
เองมั
นก็
เป็
ปั
ญหานะ เพราะคนทำ
�งานวิ
จั
ยเรื่
องสั
ตว์
ป่
าน้
อยลงเรื่
อยๆ ไม่
เหมื
อน
สมั
ยแรกๆ ที่
เราเสนอเรื่
องพวกนี้
ออกมา มั
นจะมี
งานวิ
จั
ยเรื่
องค้
างคาว
มั่
ง ช้
างมั่
ง วั
วแดง, กวางผา ฯลฯ แต่
ว่
าหลั
งๆ หาคนทำ
�งานวิ
จั
ยพวกนี้
ได้
น้
อยมาก
ทำ�ไมถึ
งมี
คนทำ�งานวิ
จั
ยพวกนี้
น้
อยลง
เพราะประเทศเราไม่
ค่
อยสนั
บสนุ
นงานวิ
จั
ยพวกนี้
คนทำ
�งานวิ
จั
เองถ้
าไม่
เห็
นอนาคตตั
วเองว่
าอยู่
ตรงไหนแล้
วใครจะมาทำ
� คื
องานพวก
เชิ
งวิ
ทยาศาสตร์
บริ
สุ
ทธ์
งานที่
มั
นเป็
นเชิ
งศึ
กษาความหลากหลายทาง
ชี
วภาพ มั
นได้
รั
บการสนั
บสนุ
นน้
อยมาก คุ
ณไม่
มี
แผนรองรั
บให้
ว่
าถ้
คุ
ณมาเป็
นนั
กวิ
จั
ยสั
ตว์
ป่
า คุ
ณเป็
นนั
กวิ
จั
ยพั
นธุ์
ไม้
แล้
วต่
อไปชี
วิ
ตคุ
โอเคนะ ใครมั
นจะมาทำ
� ฉะนั้
นในขณะที่
มั
นมี
เรื่
องที่
ให้
เราทำ
�ในป่
าอี
เยอะ แต่
เรารู้
จั
กป่
าของเราน้
อยมาก
ย้
อนมาเรื่
อง Go green ตอนหลั
งนี้
มี
ปั
ญหาใหญ่
คื
อภาวะโลก
ร้
อน สารคดี
ก็
เป็
นคนเสนอสกู๊
ปเรื่
องนี้
เป็
นคนแรกๆ จนมาถึ
งเรื่
องการใช้
จั
กรยานในเมื
องก็
เช่
นกั
น พวกนี้
เป็
นประเด็
นที่
สารคดี
พยายามนำ
�เสนอ
แนวคิ
ดและพฤติ
กรรมใหม่
ๆ เพื่
ออยู่
ร่
วมกั
บโลกที่
กำ
�ลั
งเปลี่
ยนแปลง
อย่
างเรื่
องการปลู
กผั
ก สถาปั
ตยกรรมสี
เขี
ยว ที่
เรานำ
�เสนอไปในช่
วงปี
ที่
ผ่
านมา อยากบอกว่
าปั
ญหาเรื่
องภาวะโลกร้
อน การเปลี่
ยนแปลงของ
สภาพภู
มิ
อากาศจะเป็
นเรื่
องสำ
�คั
ญและมี
ผลต่
อคนทั้
งโลก อย่
างหลี
เลี่
ยงไม่
ได้
และการรั
กษาป่
าที่
เหลื
ออยู่
น้
อยนิ
ดจึ
งเป็
นประเด็
นที่
ต้
อง
รณรงค์
กั
นอย่
างเต็
มที่
เราถึ
งทำ
�สารคดี
ที่
ต้
านเขื่
อนแม่
วงก์
มาตั้
งแต่
ปี
ที่
แล้
ว ไม่
เป็
นกลางนะเรื่
องนี้
(หั
วเราะ)
อย่
างสุ
ดท้
ายที่
คุ
ณอยากจะเปลี่
ยนแปลงคื
ออะไร
อั
นสุ
ดท้
ายนี่
ยั
งทำ
�ไม่
ได้
คื
อการพยายามปรั
บให้
สารคดี
กลั
บมาออก
ทั
นต้
นเดื
อน (หั
วเราะ) คื
อ ธรรมชาติ
ของแม็
กกาซี
นมั
นควรจะออกตอน
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,...50
Powered by FlippingBook