Read me 22 - page 41

41
การพยายามเปลี่
ยนแปลงตั
วเองไปตามโลก ไม่
ว่
าจะเป็
นขนาดหน้
าที่
สั้
นลง ภาพที่
เยอะขึ้
น แล้
วอย่
างนี้
ตั
วแก่
นสารคดี
ที่
เคยเข้
มข้
นจะลด
น้
อยลงไปหรื
อไม่
ไม่
ที่
พู
ดนั่
นไปเป็
นส่
วนของออเดิ
ร์
ฟ เหมื
อนกั
บอาหารจานเล็
กๆ
Main course หลั
กเรายั
งคงความเข้
มข้
นรั
กษาความเป็
นสารคดี
ไว้
เหมื
อนเดิ
มในขณะเดี
ยวกั
นการออกแบบหน้
าตาของมั
น ในยุ
คหนึ่
งรู
ถ่
ายท�
ำงานน้
อยไป ที
นี้
เราก็
อั
ดให้
เต็
ม ถ้
าโชว์
ก็
โชว์
ให้
เต็
มที่
12 หน้
าไม่
ต�่
ำกว่
านั้
น คั
ดภาพที่
ดี
จริ
งๆ มาน�
ำเสนอ บางครั้
งมี
ถึ
งยี่
สิ
บหน้
าด้
วยซ�้
ำ ซึ่
วิ
ธี
การเล่
าเรื่
องของสารคดี
การเขี
ยนการคั
ดภาพชุ
ดหนึ่
งในแต่
ละเล่
มมี
วิ
ธี
คิ
ดไม่
เหมื
อนกั
น ยกตั
วอย่
างเล่
มอาจารย์
ศศิ
นเราต้
องการจะสื่
อให้
เห็
นความเป็
นมนุ
ษย์
ของเขา เขาก็
เหนื่
อยล้
า เมื่
อยขา เวลาหิ
วเขาก็
กิ
คื
อเขาเป็
นคนๆ หนึ่
งที่
กล้
าท�
ำเรื่
องนี้
ไม่
ได้
เป็
นซุ
ปเปอร์
แมน เขามี
ชี
วิ
ตที่
เป็
นคนธรรมดาที่
คุ
ณจะเห็
นได้
เลย อั
นนี้
คื
อคอนเซปที่
เราเลื
อก คื
อต้
อง
คิ
ดว่
าเราจะสื่
ออะไรในเรื่
องนั้
น ภาพมั
นจะสะท้
อนอะไร ตั
วหนั
งสื
อมั
จะบอกอะไรคนอ่
าน แต่
ละเดื
อนๆ เราต้
องคิ
ด และเราพยายามยื
นอยู่
บนความเป็
นจริ
ง เป็
นธรรมชาติ
จริ
งๆ ของทุ
กสิ่
งที่
เราเข้
าไปจั
ภายใต้
ความพยายามเปลี่
ยนแปลงที่
กำ�ลั
งทำ�อยู่
ตอนนี้
คุ
ณพอใจมั
หรื
อยั
สภาวะนี้
อยู่
ได้
อี
กประมาณหนึ่
งปี
ในหน้
าตารู
ปเล่
มลั
กษณะนี้
แล้
เข้
าปี
ที่
31 จะต้
องปรั
บ อั
นนี้
เป็
นเชิ
งยุ
ทธศาสตร์
แต่
ตอนนี้
ยั
งไม่
รู้
นะว่
จะปรั
บเปลี่
ยนอย่
างไร ตอนนี้
ก็
เก็
บข้
อมู
ลและคิ
ดไปเรื่
อยๆ
จากในอดี
ตถึ
งปั
จจุ
บั
นความนิ
ยมของสารคดี
เพิ่
มขึ้
นหรื
อเปล่
ถ้
าพู
ดถึ
งยอดขาย พู
ดได้
ว่
าไม่
ได้
เพิ่
มขึ้
น อั
นนี้
ก็
เป็
นโจทย์
ของธุ
รกิ
การจั
ดจำ
�หน่
ายหนั
งสื
อ ต้
องยอมรั
บว่
าโจทย์
ของแม็
กกาซี
นทั่
วๆ ไป ใน
เมื
องไทยมั
นอยู่
ได้
ด้
วยโฆษณา ยอดขายบางที
เขาอาจจะไม่
พิ
มพ์
มาก
แต่
พิ
มพ์
ในปริ
มาณที่
พอไปได้
กั
บค่
าโฆษณา และเราพบว่
ามั
นเป็
เรื่
องยาก ที่
เราจะเพิ่
มยอดการพิ
มพ์
เพื่
อให้
หนั
งสื
อไปถึ
งมื
อผู้
อ่
าน
อั
นนี้
ก็
เป็
นโจทย์
ของปี
ที่
สามสิ
บ คื
อสารคดี
ค่
อนข้
าง
จะเป็
นองค์
กรปิ
ด เที
ยบกั
บนิ
ตยสารอื่
นๆ ก็
ได้
เขา
ทำ�กิ
จกรรมเยอะแล้
วก็
มี
การสื่
อสาร โลกยุ
คใหม่
มั
ต้
องสื่
อสารกั
บคนอ่
าน มี
กิ
จกรรมกั
บคนอ่
าน แต่
ที่
ผ่
านมาสารคดี
ทำ�ตั
วเหมื
อนฉั
นทำ�หนั
งสื
อฉั
นก็
ทำ�แต่
หนั
งสื
อ ฉั
นตั้
งใจทำ�สิ่
งที่
ดี
ที่
สุ
ดแล้
ว คนอ่
านก็
ต้
อง
มาหยิ
บไปอ่
าน ซึ่
งธรรมชาติ
ของยุ
คใหม่
มั
นไม่
ได้
แล้
ไม่
จมอยู่
กั
บตั
วเองหมายความว่
ายั
งไง
อั
นนี้
ก็
เป็
นโจทย์
ของปี
ที่
สามสิ
บ คื
อสารคดี
ค่
อนข้
างจะเป็
นองค์
กร
ปิ
ด เที
ยบกั
บนิ
ตยสารอื่
นๆ ก็
ได้
เขาทำ
�กิ
จกรรมเยอะแล้
วก็
มี
การสื่
อสาร
โลกยุ
คใหม่
มั
นต้
องสื่
อสารกั
บคนอ่
าน มี
กิ
จกรรมกั
บคนอ่
าน แต่
ที่
ผ่
าน
มาสารคดี
ทำ
�ตั
วเหมื
อนฉั
นทำ
�หนั
งสื
อฉั
นก็
ทำ
�แต่
หนั
งสื
อ ฉั
นตั้
งใจทำ
�สิ่
ที่
ดี
ที่
สุ
ดแล้
ว คนอ่
านก็
มาหยิ
บไปอ่
าน ซึ่
งธรรมชาติ
ของยุ
คใหม่
มั
นไม่
ได้
แล้
ว คนอ่
านยุ
คใหม่
ก็
อาจอยากรู้
จั
กนั
กเขี
ยน อยากรู้
ว่
าเราทำ
�อะไรยั
งไง
แล้
วโลกมั
นก็
กว้
างขึ้
น ไอ้
การที่
เราไปทำ
�อะไรอยู่
คนเดี
ยวมั
นจะคั
บแคบ
เกิ
นไปหรื
อเปล่
า การเปิ
ดพื้
นที่
สื่
อสารหลายๆ เวที
เราเชื่
อว่
ามั
นจะเป็
นจุ
หนึ่
งที่
ทำ
�ให้
สารคดี
ได้
Refresh ตั
วเอง
พื้
นที่
ที่
สารคดี
พยายามเปิ
ด มั
นจำ�กั
ดอยู่
แค่
เพี
ยงบนหน้
ากระดาษอย่
าง
เดี
ยวหรื
อเปล่
า หรื
อมี
กิ
จกรรมอื่
นด้
วย
ก็
มี
ปี
ที่
แล้
วก็
เริ่
มทำ
�กิ
จกรรม มั
นก็
เป็
นไฟของน้
องๆ รุ่
นใหม่
ด้
วย ที่
ถามขึ้
นมาว่
าทำ
�ไมสารคดี
ไม่
จั
ดเสวนา เราก็
เอาเลยจั
ดเป็
น Sarakadee
Talk no.1 แล้
วก็
มี
จั
ดกิ
จกรรม Sarakadee FC อั
นนี้
ก็
เป็
น activity นิ
หน่
อยที่
ไม่
ใช่
แค่
มานั่
งฟั
งเฉยๆ เราจั
ดให้
ไปดู
ผี
เสื้
อที่
ปางสี
ดา ให้
ได้
ไป
สั
มผั
สกั
บธรรมชาติ
จริ
งๆ หรื
อกิ
จกรรมล่
าสุ
ด ก็
เป็
นจั
ดประกวดภาพถ่
าย
‘มวลเมฆขยั
บกาย’
จะบอกว่
าคนท�
ำหนั
งสื
อท�
ำแค่
หนั
งสื
ออย่
างเดี
ยวไม่
เพี
ยงพอแล้
ไม่
พอ ก้
าวต่
อไปของคนทำ
�หนั
งสื
อคุ
ณจะอยู่
แค่
กั
บตั
วหนั
งสื
อไม่
พอ คุ
ณจะต้
องสร้
างกลุ่
มคนอ่
านและคนที่
ชอบพอในสิ่
งเดี
ยวกั
นมาทำ
กิ
จกรรมร่
วมกั
นมาพู
ดคุ
ยกั
น เพราะบางที
การเรี
ยนรู้
จากวิ
ธี
การฟั
งมั
รวดเร็
วกว่
าการอ่
าน เพราะการอ่
านมั
นต้
องมี
ความละเลี
ยด อย่
าง
ถ้
าคุ
ณได้
ไปดู
ผี
เสื้
อจริ
งๆ มั
นก็
คงจะดี
กว่
าดู
แค่
สกู๊
ปในหนั
งสื
อเฉยๆ
ประสบการณ์
ตรงมั
นอาจจะเปิ
ดพื้
นที่
ทางความคิ
ดและจุ
ดประกาย
ความรั
กธรรมชาติ
ขึ้
นมาทั
นที
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50
Powered by FlippingBook