Read me 22 - page 42

42
บนโลกใบนี้
ถ้
าเราไม่
เอาความจริ
งมาพู
ดกั
นแล้
วเราจะอยู่
ร่
วมกั
นได้
ยั
ไง ฉะนั้
นเรายั
งเชื่
อว่
าไม่
ว่
าสั
งคมจะหั
นหน้
าไปทิ
ศทางไหน ความจริ
ยั
งเป็
น เรื่
องสำ
�คั
ญที่
สุ
ด และการทำ
�หน้
าที่
ถ่
ายทอดความจริ
งนั้
นต้
อง
ยอมรั
บว่
าข้
อจำ
�กั
ดของคนทำ
�สารคดี
มั
นมี
ไม่
ใช่
ว่
าเราประกั
นว่
าสิ่
งที่
เรา
พู
ดนั้
นถู
กต้
องที่
สุ
ด แต่
เรายั
งมี
ข้
อจำ
�กั
ดของความเป็
นมนุ
ษย์
มี
ความ
เห็
นส่
วนตั
ว บางที
ข้
อมู
ลที่
มี
อาจจะน้
อยเกิ
นไป แต่
สิ่
งที่
เราถ่
ายทอดออก
ไปแน่
นอนว่
าเราได้
มาจากการไปลงพื้
นที่
จริ
ง ได้
เข้
าไปคุ
ยรั
บรู้
จริ
งๆ ว่
คนที่
เราไปทำ
�เรื่
องของเขา เขาคิ
ดเขารู้
สึ
กอะไร เราพยายามจะถ่
ายทอด
ตรงนี้
ให้
มั
นร้
อยเปอร์
เซ็
นต์
ที่
สุ
ด แต่
มั
นไม่
มี
หรอกร้
อยเปอร์
เซ็
นต์
เราต้
อง
ยอมรั
แล้
วจริ
งๆ เรื่
องราวพวกนี้
มั
นสนุ
กนะ ย้
อนกลั
บไป เราเคยไปทำ
เรื่
องปลวกในห้
วยขาแข้
ง จบวิ
ศวกรมาแต่
ต้
องไปจั
บจอบทุ
บจอมปลวก
ฤๅษี
ที่
มั
นสู
งสองเมตร ซึ่
งมั
นแข็
งมากก็
ทุ
บๆ จนมั
นแตกออกมา เรา
ก็
ได้
รู้
ว่
าข้
างในมั
นมี
ยานเอ็
นเตอร์
ไพรซ์
แบบ star trek ซึ่
งเป็
นที่
พั
กของ
นางพญาปลวก มั
นมหั
ศจรรย์
โคตรๆ เรื่
องราวแบบนี้
ยั
งมี
อี
กเยอะ แถม
เรายั
งได้
เรี
ยนรู้
ว่
ามนุ
ษย์
ไม่
ได้
เป็
นผู้
ยิ่
งใหญ่
คนเดี
ยวบนโลกใบนี้
หรอก
มั
นมี
สติ
ปั
ญญาและก็
สิ่
งมี
ชี
วิ
ตอื่
นๆ ที่
เขามี
สติ
ปั
ญญาในแบบของเขา
ถ้
าเราเข้
าใจถึ
งจุ
ดนั้
นได้
เราก็
คงอยู่
บนโลกนี้
ได้
โดยไม่
ทำ
�ลายมั
นจนเกิ
ไป ซุ
ปเปอร์
ไต้
ฝุ่
นไห้
เหยี
ยน นั
กวิ
ทยาศาสตร์
ก็
ฟั
นธงแล้
วว่
ามั
นคื
อปั
ญหา
โลกร้
อน ความพิ
นาศตรงนั้
นก็
ต้
องยอมรั
บว่
าทุ
กคนที่
ปล่
อยสาร c02 ขึ้
ไปก็
มี
ส่
วนร่
วมกั
นหมด และต่
อไปจะเกิ
ดแค่
ตรงนั้
นหรื
อเปล่
า คุ
ณก็
ต้
อง
ยอมรั
บความจริ
งว่
ามั
นเกิ
ดอะไรขึ้
นบนโลกใบนี้
ไม่
ใช่
เอาแต่
หนี
ปี
หน้
าสารคดี
เข้
าปี
ที่
30 จะมี
อะไรใหม่
หรื
อจะมี
การเปลี่
ยนแปลงอะไร
บ้
าง
ปี
หน้
าคิ
ดว่
าอาจจะยั
งไม่
เปลี่
ยนอะไรมาก คิ
ดเอาไว้
ว่
าอาจจะไป
เปลี่
ยนในปี
ที่
31 ส่
วนโจทย์
หลายอย่
างเช่
น ออกหนั
งสื
อให้
ทั
นในสอง
สั
ปดาห์
แรกก็
พยายามจะแก้
ให้
ได้
แล้
ว Look young คิ
ดว่
าแก้
แล้
Go green ก็
ทำ
�อยู่
สิ่
งที่
เพิ่
มเติ
มก็
อาจจะมี
ส่
วนของกิ
จกรรม
Sarakadee Talk, Sarakadee FC อะไร ต่
างๆ แต่
ที่
สำ
�คั
ญ คื
อสิ่
งที่
เรา
เตรี
ยมไว้
สำ
�หรั
บปี
หน้
าที่
เราจะตอบแทนสมาชิ
กนิ
ตยสารสารคดี
ที่
ช่
วย
เหลื
อเรามายาวนาน คื
อตั
ว ‘สารคดี
ออนไลน์
ย้
อนหลั
ง’ ทั้
งหมด สำ
�หรั
แฟนประจำ
�สารคดี
ก็
ต้
องบอกว่
าตรงนี้
เป็
นไฮไลต์
คำ�ถามสุ
ดท้
ายอะไรที่
คุ
ณคิ
ดว่
าทำ�ให้
สารคดี
ยื
นอยู่
มาได้
จนเข้
าปี
ที่
30
คุ
ณภาพของมั
นครั
บ หรื
อถ้
าตอบอย่
างคำ
�เชยๆ อี
กอย่
างคื
อมั
นมี
คุ
ณค่
าของมั
น สองอย่
างนี
เป็
นสิ
งที
สมดุ
ลมั
นอยู
สารคดี
ได้
ทำ
�สิ
งที
เป็
มาตรฐานของคนทำ
�หนั
งสื
อ ด้
านการออกแบบรู
ปเล่
ม การเขี
ยน การ
ถ่
ายทอดด้
วยภาพถ่
าย การเลื
อกเรื
องมานำ
�เสนอทั
งหมดนั
นได้
ผ่
านการก
ลั
นกรองการคิ
ดของคนทำ
�งานมาตลอดการเขี
ยนเรื
องแต่
ละเรื
องถ่
ายภาพ
แต่
ละภาพก็
ลงพื
นที
จริ
งใช้
เวลากั
บมั
นจริ
งๆ ตรงนี
ก็
เป็
นจุ
ดแข็
งที
ทำ
�ให้
คน
ยอมรั
บ แล้
วก็
ไม่
ใช่
เรื
องบั
นเทิ
งที
อ่
านแล้
วก็
สามารถทิ
งได้
รู
ไปวั
นนี
พรุ
งนี
ทิ
งไปก็
ไม่
เป็
นไร เรื
องที
เรานำ
�เสนอมั
นเป็
นเรื
องที
จะติ
ดอยู
ในใจคุ
ณ และ
ทำ
�ให้
คุ
ณรู
สึ
กว่
าคุ
ณเองก็
ทำ
�อย่
างนั
นได้
ส่
วนจุ
ดอื
นที
อยู
ได้
ก็
อย่
างที
บอก
ไปว่
าคื
อสมาชิ
ก และก็
นายทุ
นผู
เป็
นเจ้
าของ คุ
ณศิ
วพร ทองทิ
ว ที
ช่
วยให้
เราผ่
านพ้
นช่
วงตั
งไข่
ถ้
าเป็
นที
อื
นก็
คงเลิ
กไปแล้
ว (หั
วเราะ)”
ตามแผงหนั
งสื
อ คื
อกลุ่
มคนอ่
านสารคดี
มั
นก็
จะมี
ตั้
งแต่
สมาชิ
ก, คนที่
ซื้
ออ่
านประจำ
�ตามแผงหนั
งสื
อ, หรื
อบางคนที่
เลื
อกซื้
อตามปก แล้
วก็
กลุ่
มคนที่
ไม่
รู้
จั
กสารคดี
เลย (หั
วเราะ) แต่
อย่
างไรสารคดี
มั
นก็
ยื
นได้
ด้
วย
ตั้
ง 2-3 ขา ตั้
งแต่
รายได้
จากสมาชิ
กประจำ
�, โฆษณา, และยอดขายใน
ตลาด แต่
ว่
ายอดขายในตลาดมั
นเป็
นเรื่
องที่
จั
ดการยากมาก การจะเพิ่
ยอดพิ
มพ์
ก็
เลยเป็
นเรื่
องยากไปตามกั
น เพราะฉะนั้
นสิ่
งที่
เราพอทำ
�ได้
คื
อพยายามเพิ่
มยอดสมาชิ
ก นี่
คื
อเป้
าหมายในระยะต่
อไปของสารคดี
ที่
จะก้
าวเข้
าสู่
ปี
ที่
30
ต้
องยอมรั
บเลยว่
าอิ
นเทอร์
เน็
ตมี
อิ
ทธิ
พลเป็
นอย่
างมากต่
อโลกสมั
ยนี้
สารคดี
เคยคิ
ดไปถึ
งการขยายตั
วเป็
น E-Magazine บ้
างหรื
อเปล่
ก็
เป็
นทิ
ศทางที่
จั
บตาดู
อยู่
และเป็
นไปได้
ที่
จะทำ
� แต่
ก็
ยั
งเชื่
อว่
าแรง
ของกระดาษยั
งมี
อยู่
คื
อมั
นมี
ข้
อจำ
�กั
ดหลายอย่
างสำ
�หรั
บการเป็
นอี
แม็
กกาซี
มั
นขั
ดแย้
งกั
นยั
งไง
คื
อมั
นมี
หลายสั
ดหลายส่
วนที่
ขั
ดแย้
งกั
น อย่
าง Main course ของ
เรานี่
คื
อความเป็
นสารคดี
คุ
ณต้
องอ่
านไม่
อ่
านไม่
ได้
แต่
ใครจะมานั่
งอ่
าน
เนื้
อหาที่
จั
ดเต็
มตั้
งแต่
12-16 หน้
าเอสี่
แล้
วอยู่
บนอุ
ปกรณ์
แบบไอโฟน
หรื
อไอแพด หรื
อจะให้
เหลื
อแต่
รู
ป ถ้
าเหลื
อแต่
รู
ปมั
นก็
ไม่
ใช่
สารคดี
อี
กนั่
แหละ เพราะสารคดี
มั
นควรมี
งานเขี
ยนประกอบด้
วย แต่
ถ้
าเป็
นคอลั
มน์
ที่
เราปรั
บมาแล้
วเป็
น 1-2 หน้
า มั
นก็
พอไปได้
แต่
พวกนั้
นมั
นเหมื
อนเป็
ตั
วประกอบที่
ทำ
�ให้
สารคดี
มั
นดู
Look young มี
ความหวื
อหวา แต่
ไม่
ใช่
หั
วใจของสารคดี
จริ
งๆ
แต่
ก็
เถี
ยงไปไม่
ได้
ว่
าเด็
กยุ
คต่
อไปที่
เขาจะมี
เวลาอยู่
บนหน้
าจอมากกว่
บนหน้
ากระดาษ ถ้
าวั
นนั้
นมาถึ
งจริ
งๆ สารคดี
จะเป็
นยั
งไงต่
อไป กลั
ว่
าสารคดี
จะตายไปหรื
อเปล่
ไม่
กลั
ว คื
อว่
าถ้
าถึ
งตอนนั้
นมั
นต้
องไปถึ
งขนาดนั้
นจริ
งๆ ทุ
กคนก็
คงต้
องไปนั่
นแหละ แต่
ว่
าการดี
ไซน์
บนกระดาษมั
นก็
มี
รู
ปแบบของมั
มี
ชี
วิ
ตอยู่
บนกระดาษในแบบของมั
เมื่
อใดวั
นหนึ่
งที่
มั
นไปอยู่
บนอุ
ปกรณ์
อี
กแบบ มั
นก็
จะมี
ทิ
ศทางให้
คนที่
ต้
องออกแบบหรื
อทำ
�งานกั
บมั
นต้
องปรั
บตั
วเข้
ากั
บวิ
ธี
การต่
างๆ ของ
มั
นอยู่
ดี
เพราะฉะนั้
นมั
นก็
จะเริ่
มมี
ชี
วิ
ตของมั
นเอง และเราเองก็
บอกไม่
ได้
ว่
ามั
นจะเป็
นยั
งไง
ซึ่
งเรื่
องของเทคโนโลยี
ใหม่
ๆ มั
นมาเร็
วมาก ความน่
ากลั
วของมั
เห็
นได้
อย่
างตอนเริ่
มต้
นสารคดี
เราถ่
ายรู
ปโดยใช้
ฟิ
ล์
มสไลด์
เรื่
องหนึ่
ถ่
ายกั
นหกสิ
บม้
วน คั
ดเหลื
อสิ
บรู
ป แต่
เดี๋
ยวนี้
มี
กล้
องดิ
จิ
ทั
ล กดไปสิ
ยิ
ไปเหอะ แถมบริ
ษั
ทฟิ
ล์
มเดี๋
ยวนี้
ก็
ตายไปแล้
ว กระบวนการแยกสี
ฟิ
ล์
สไลด์
ในโรงพิ
มพ์
คนที่
เคยทำ
�งานอยู่
ในนั้
นก็
หมดอาชี
พ ต้
องเปลี่
ยน
ไปทำ
�อย่
างอื่
นกั
นหมด ซึ่
งนี่
เป็
นตั
วอย่
างหนึ่
งของอาชี
พที่
เคยอยู่
ในวงการ
หนั
งสื
อ แต่
ปั
จจุ
บั
นไม่
มี
แล้
ว ถ้
าจะบอกว่
าถึ
งจุ
ดหนึ่
งเทคโนโลยี
ทำ
�ให้
อะไรๆ เปลี่
ยนไปก็
ต้
องยอมรั
สำ�หรั
บคุ
ณคิ
ดว่
าเรื่
องจริ
งมั
นมี
ความสำ�คั
ญอย่
างไร
จะพู
ดยั
งไงดี
ล่
ะ สั
งคมมั
นอยู่
ไม่
ได้
นะถ้
าไม่
เราไม่
เรี
ยนรู้
เรื่
องจริ
สั
งคมรอบด้
านนั
บวั
นมั
นยิ่
งซั
บซ้
อนขึ้
น คื
อเราต้
องเรี
ยนรู้
ที่
จะอยู่
ร่
วมกั
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50
Powered by FlippingBook