Read me 22 - page 45

45
ปั
จจุ
บั
น เวลา ๗.๕๕ น.
ผมยื
นอยู่
บนดาดฟ้
าตึ
กสู
งสี่
สิ
บห้
าชั้
นด้
วยความอิ
ดโรย หายใจ
โรยริ
น แค่
ยื
นยั
งแทบไม่
มี
แรง ยิ่
งมองลงไปเบื้
องล่
างแล้
วเห็
น “พวก
มั
น” ยั้
วเยี้
ยแล้
วเรี่
ยวแรงยิ่
งหดหาย และถ้
าเห็
นพวกมั
นกรู
ไปที่
จุ
ใดจุ
ดหนึ่
งมากเกิ
นเหตุ
ถึ
งจะไม่
ได้
ยิ
นเสี
ยงร้
องแต่
ก็
เดาได้
เลยว่
พวกมั
นต้
องกำ
�ลั
งไล่
รุ
มกิ
นโต๊
ะร่
างของผู้
รอดชี
วิ
ตอย่
างผมนี่
แหละ
และอี
กไม่
กี่
อึ
ดใจ ผู้
เคราะห์
ร้
ายรายนั้
นก็
จะกลายเป็
น “พวกมั
น”
ในบั
ดดล
ปึ้
ง ปึ้
ง ปึ้
ง!
เสี
ยงทุ
บประตู
ทางออกดั
งระรั
วไม่
เป็
นจั
งหวะอยู่
เป็
นระยะ ผม
เลิ
กสนใจไปนานแล้
ว เบื้
องหลั
งประตู
ที่
ปิ
ดตายด้
วยโต๊
ะ เก้
าอี้
นั
บสิ
ก็
คงเป็
นพวกมั
นอย่
างไม่
ต้
องสงสั
ย ทั้
งตึ
กนี่
คงเต็
มไปด้
วยพวกมั
หรื
อเผลอๆ ก็
ทั้
งเมื
องนี้
แล้
วก็
ได้
ส่
วนผมเองก็
ได้
แต่
นั่
งถอนหายใจ
ทิ้
งไปวั
นๆ รอสิ่
งที่
เรี
ยกว่
า “โลกหน้
า” ที่
กำ
�ลั
งคื
บคลานเข้
ามาหาผม
ทุ
กอึ
ดใจ
เมื่
อสามวั
นก่
อน เวลา ๘.๐๐ น.
ผมเดิ
นฝ่
าฝู
งคนที่
ยื
นนิ่
งเป็
นหุ่
นขี้
ผึ้
งเต็
มสถานี
รถไฟฟ้
า ช่
วง
เวลาเพี
ยงไม่
กี่
อึ
ดใจนี่
แหละที่
ทำ
�ให้
ผมลงจากสถานี
แล้
วเปลี่
ยน
ไปขึ้
นรถไฟใต้
ดิ
นขบวนถั
ดไปได้
ทั
นท่
วงที
หากผมหยุ
ดยื
นตั
วตรง
เหมื
อนคนอื่
นๆ ก็
คงไม่
ทั
นรถไฟใต้
ดิ
นขบวนนี้
แถมยั
งต้
องเบี
ยด
เสี
ยดกั
บผู้
คนที่
กรู
กั
นออกมาพร้
อมกั
นกั
บผมเมื่
อเพลงจบ และที่
สำ
�คั
ญ...ผมจะไปทำ
�งานไม่
ทั
วั
นนั้
นผมทะเลาะกั
บเพื่
อนร่
วมงานที่
ชื่
อ “ก้
อง” เราเจอกั
นบน
รถไฟฟ้
า เมื่
อมั
นเดิ
นออกมาจากขบวนรถ มั
นและคนอื่
นๆ ก็
หยุ
ทั
นที
เมื่
อได้
ยิ
นเสี
ยงเพลง แต่
ผมเดิ
นตั
วปลิ
วนำ
�มั
นมา และลงรถไฟ
ใต้
ดิ
นนำ
�มั
นไปขบวนหนึ่
ง ถึ
งมั
นจะตามมาทั
นเวลาเข้
างาน แต่
วั
นั้
นมั
นก็
ด่
าผมไม่
หยุ
“ทำ
�ไมแกไม่
หยุ
ดเดิ
นเหมื
อนคนอื่
นวะ แกไม่
รั
กชาติ
หรื
อไง”
“แค่
ไม่
หยุ
ดเดิ
นนี่
ถื
อว่
าไม่
รั
กชาติ
เลยเหรอวะ แล้
วแกแสดง
ความรั
กชาติ
อย่
างอื่
นนอกจากการยื
นเฉยๆบ้
างมั้
ยล่
ะ” ผมสวนกลั
ไปทั
นควั
น แต่
ไม่
รู้
ว่
าที่
มั
นไม่
ตอบ เพราะมั
นตอบไม่
ได้
หรื
อไม่
อยาก
ต่
อความยาวสาวความยื
ดกั
บผมกั
นแน่
คนเรามี
สิ
ทธิ์
แสดงความรั
ชาติ
ได้
ตั้
งหลายวิ
ธี
กั
บแค่
การไม่
ยื
นทำ
�ความเคารพในช่
วงเวลาที่
เร่
รี
บ มั
นจะกลายเป็
นคนอกตั
ญญู
ไม่
รู้
คุ
ณแผ่
นดิ
นไปได้
อย่
างไร
แล้
วหลั
งจากนั้
นก็
เกิ
ดเหตุ
การณ์
ไม่
คาดฝั
นขึ้
น เมื่
อมี
กลุ่
จลาจลเกิ
ดขึ้
นหลายจุ
ดทั่
วเมื
องอย่
างฉั
บพลั
น เนื่
องจากมี
ผู้
ผิ
ดปกติ
เป็
นจำ
�นวนมากที่
แสดงกิ
ริ
ยาดั่
งสั
ตว์
ร้
ายกระหายเลื
อด วิ่
งไล่
เข่
นฆ่
ทำ
�ร้
าย กั
ดกิ
นมนุ
ษย์
ด้
วยกั
นอย่
างไร้
ความปราณี
หากเคยดู
หนั
ระทึ
กขวั
ญกั
นมาบ้
าง เราคงรู้
จั
กสิ่
งไม่
น่
ามี
ชี
วิ
ตเหล่
านี้
ว่
า “ซอมบี้
ในส่
วนของตึ
กที่
ผมทำ
�งานอยู่
เริ่
มจากรปภ.รายหนึ่
งถู
กพวกมั
กั
ดเข้
าที่
ต้
นคอ และวิ่
งกระเสื
อกกระสนเข้
ามาด้
านใน และหลั
งจาก
นั้
นเพี
ยงไม่
นาน เขาก็
เกิ
ดการติ
ดเชื้
อจนกลายเป็
นพวกมั
นไปโดย
ปริ
ยาย ผมและก้
องอยู่
ในเหตุ
การณ์
นั้
นพอดี
รปภ.คนนั้
นกระโจน
เข้
าใส่
ก้
องทั
นที
เหมื
อนล็
อคเป้
าหมายไว้
แล้
ว นาที
นั้
นผมวิ่
งอย่
าง
ไม่
คิ
ดชี
วิ
ตและไม่
ใส่
ใจจะช่
วยก้
องอี
กต่
อไป เพราะขื
นอยู่
ตรงนั้
น ก็
คงช่
วยได้
แค่
การเป็
นอาหารให้
กั
บก้
อง และทำ
�ให้
ผมกลายเป็
นพวก
มั
นไปด้
วย
เสี
ยงกรี
ดร้
องและความโกลาหล ทำ
�ให้
ผมใส่
เกี
ยร์
หมาวิ่
งขึ้
บั
นไดให้
สู
งที่
สุ
ดเท่
าที่
แรงของหนุ่
มออฟฟิ
ศธรรมดาคนหนึ่
งจะทำ
�ได้
ลิ
ฟต์
เป็
นสิ่
งต้
องห้
าม เพราะถ้
ามั
นเข้
าไปได้
แม้
สั
กตนหนึ่
ง ทุ
กคนใน
นั้
นถู
กฆาตกรรมหมู่
แน่
นอน ไม่
มี
เวลาแม้
แต่
จะสนใจใครทั้
งนั้
โทรศั
พท์
มื
อถื
อร่
วงหล่
นไปตอนไหนก็
จำ
�ไม่
ได้
และเมื่
อรู้
ตั
วอี
กที
ผม
ก็
มาอยู่
บนชั้
นดาดฟ้
าของตึ
กสู
งสี่
สิ
บห้
าชั้
น และรี
บปิ
ดตายทางออก
ในทั
นที
ปั
จจุ
บั
น เวลา ๗.๕๙ น.
ปึ้
ง ปึ้
ง ปึ้
ง!
เสี
ยงทุ
บประตู
ดั
งถี่
ขึ้
น ตามมาด้
วยเสี
ยงเอี๊
ยดอ๊
าดแสบแก้
วหู
อี
ไม่
นานประตู
บานนั้
นคงถู
กแรงอั
นมหาศาลผลั
กออกมาได้
ผมมอง
เข็
มนาฬิ
กาที่
ยั
งคงเดิ
นอย่
างไม่
มี
วั
นหยุ
ดหย่
อน ตรงกั
นข้
ามกั
บเวลา
ชี
วิ
ตของผมที่
เหลื
อน้
อยลงไปทุ
กที
ช่
วงเวลานี้
ในสภาวะปกติ
ผมทำ
อะไรอยู่
นะ?
ใช่
แล้
ว ผมคงง่
วนอยู่
บนรถไฟฟ้
า เดิ
นผ่
านผู้
คนที่
ยื
นหยุ
ดนิ่
เหมื
อนทุ
กที
เพลงที่
จะได้
ยิ
นทุ
กวั
นเวลาแปดโมงเช้
าและผู้
คนส่
วน
ใหญ่
แสดงความเคารพด้
วยการยื
นตรง อื
ม...ผมไม่
ได้
ทำ
�ตามพวก
เขาเหล่
านั้
นมานานเท่
าไหร่
แล้
วนะ หรื
อจริ
งๆ แล้
วผมมั
นก็
แค่
คน
ขวางโลก อยากทำ
�อะไรที่
คนอื่
นเขาไม่
ทำ
�กั
นเฉยๆ ก็
แค่
นั้
น?
เวลา ๘.๐๐ น.
ทุ
กอย่
างยั
งคงเงี
ยบกริ
บ ส่
วนพวกเบื้
องล่
างก็
ยั
งคงเคลื่
อนไหว
ด้
วยท่
วงท่
าแปลกๆ ตามแบบฉบั
บของพวกมั
น พวกนั้
นไม่
มี
ความ
รู้
สึ
กนึ
กคิ
ดอี
กต่
อไป มี
แต่
สั
ญชาติ
ญาณความหิ
วกระหายเท่
านั้
ผมตะโกนกู่
ก้
องร้
องเพลงชาติ
อย่
างสุ
ดเสี
ยง เส้
นเสี
ยงที่
คอสั่
จนแทบปริ
แตก ตั
วโก่
งไปข้
างหน้
าจนเกื
อบจะตกตึ
ก ไม่
รู้
ว่
าหากร้
อง
เพลงนี้
จบ ผมจะยั
งมี
เสี
ยงสำ
�หรั
บพู
ดอี
กต่
อไปหรื
อไม่
และที่
สำ
�คั
ผมยื
นตั
วตรง มื
อชิ
ดลำ
�ตั
วเหมื
อนสมั
ยประถมที่
ถู
กครู
บั
งคั
บให้
ทำ
แบบนี้
นาที
นี้
มี
เพี
ยงสิ่
งนี้
เท่
านั้
น ที่
เป็
นเครื่
องยื
นยั
นว่
าผมยั
งมี
ความ
เป็
นมนุ
ษย์
หลงเหลื
ออยู่
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50
Powered by FlippingBook