Read me 22 - page 46

46
books
ทั
ศน | ศึ
กษา
: ชนพั
ฒน์
เศรษฐโสรั
ลั
กษณะของเรื่
องเล็
กๆ น้
อยๆ ในวิ
ถี
ชี
วิ
ตเมื
องนั้
นๆ ไม่
ว่
าจะเป็
ภาพผู้
คนที่
กำ
�ลั
งอาศั
ยอยู่
หรื
อเรื่
องราวที่
เกิ
ดขึ้
นระหว่
างทาง ที่
ถ้
าเรามี
โอกาสได้
ไปท่
องเที่
ยวกั
บทั
วร์
เราก็
อาจจะพลาดและไม่
ได้
สั
งเกตจุ
ดเล็
กๆ เหล่
านี้
ทั้
งหมดให้
อารมณ์
เหมื
อนเราได้
เห็
‘ชี
วิ
ต’ มากกว่
าภาพถ่
ายที่
สวยจนเราตกใจ แทรกด้
วยเนื้
อหา
ประกอบที่
คล้
ายๆ เป็
นเกร็
ดความรู้
ที่
‘ไม่
ต้
องรู้
ก็
ได้
’ ซึ่
งหลาย
เรื่
องราวก็
ทำ
�ให้
เรารู้
สึ
กสนุ
กและอิ่
มไปกั
บหนั
งสื
อภาพเล่
มนี้
มากขึ้
น โดยรวมแล้
ว นี่
เป็
นหนั
งสื
อ 368 หน้
าที่
อ่
านได้
หลาย
รอบ และไม่
รู้
สึ
กเลี่
ยนกั
บความหนาเลยแม้
แต่
น้
อย
ถ้
าอยากจะหาหนั
งสื
อสั
กเล่
ม ที่
พั
กสายตาจากการอ่
านหนั
งสื
เล่
มหนาที่
แน่
นเอี
ยดไปด้
วยตั
วหนั
งสื
อ ‘ทั
ศน | ศึ
กษา’ น่
าจะเป็
อี
กตั
วเลื
อกหนึ่
งที่
น่
าสนใจไม่
น้
อย ทั
นศ | ศึ
กษา ของ ชนพั
ฒน์
เศรษฐโสรั
ถ—ช่
างภาพประจำ
�นิ
ตยสาร ADAY เป็
นหนั
งสื
อที่
พา
เราไปท่
องเที่
ยว 6 ประเทศ อั
นได้
แก่
จี
น ฝรั่
งเศส รั
สเซี
ย อิ
นเดี
อิ
ตาลี
และญี่
ปุ่
น ทั้
งเล่
มส่
วนใหญ่
ประกอบไปด้
วยภาพถ่
ายที่
ผู้
เขี
ยนได้
สั่
งสมไว้
ระหว่
างเดิ
นทางไปท่
องเที่
ยว เป็
นภาพถ่
าย
ที่
ไม่
ได้
แสดงรู
ปแลนด์
มาร์
กสำ
�คั
ญของประเทศ หรื
อมี
ความ
สวยงามขนาดในหนั
งสื
อโฟโต้
บุ๊
ก แต่
ภาพถ่
ายในเล่
มจะอยู่
ใน
ภาพผู้
คนที่
กำ
�ลั
งอาศั
ยอยู่
หรื
อเรื่
องราวที่
เกิ
ดขึ้
นระหว่
างทาง
ตั
วกู
ของกู
: สั
นติ
แต้
พานิ
ธาดา วาริ
ช ช่
างภาพที่
มี
การถ่
ายภาพที่
เป็
นเอกลั
กษณ์
และน้
อย
คน ในวงการที่
จะไม่
รู้
จั
กเขา ทั้
งหมดในหนั
งสารคดี
ถู
กรวบรวม
มาอยู่
ในรู
ปแบบของหนั
งสื
อที่
มี
ลั
กษณะไม่
ต่
างจากในหนั
ง แต่
ก็
ไม่
ได้
เหมื
อนเป๊
ะเสี
ยที
เดี
ยว อาจจะด้
วย ‘ดู
’ กั
บ ‘อ่
าน’ ด้
วย
สั
มผั
สที่
แตกต่
างกั
นตรงนี้
ความรู้
สึ
กที่
เราได้
รั
บสารเข้
าไปก็
อาจ
จะทำ
�ให้
รู้
สึ
กแตกต่
างไปบ้
างเล็
กน้
อย แต่
ทั้
งนี้
ไม่
ว่
าจะเป็
นสื่
ไหนก็
ตามแต่
ตั
วกู
ของกู
ก็
มี
‘อะไร’ อยู่
ในตั
วของมั
นเอง ทั้
งใน
แง่
แรงบั
นดาลใจ ทั้
งข้
อคิ
ดดี
ๆ ดิ
บๆ ตรงๆ ไม่
อ้
อมค้
อม หรื
อแม้
กระทั่
งเป็
นกำ
�ลั
งใจในยามที่
เราท้
อแท้
ไม่
มี
หนทาง ถ้
าจะเปรี
ยบ
เที
ยบให้
เห็
นภาพ ตั
วกู
ของกู
ให้
ชั
ดเจน ก็
คงจะต้
องเปรี
ยบให้
ฟั
งว่
า นี่
มั
นหนั
งสื
อที่
เป็
นตั
วจุ
ดชนวนไฟ (ในตั
วเรา) ดี
ๆ นี่
เอง
หนั
งสื
อที่
รวบรวมเรื่
องราวของหนั
งสารคดี
ชื่
อ ‘ตั
วกู
ของกู
’ ที่
ถ่
ายทำ
�โดย สั
นติ
แต้
พานิ
ช โดยในเรื่
องก็
จะเป็
นการพู
ดคุ
เปิ
ดอกกั
บบุ
คคลต่
างๆ ที่
ได้
ขึ้
นชื่
อว่
ามี
เส้
นทางในการดำ
�เนิ
ชี
วิ
ตเป็
นของตั
วเองค่
อนข้
างชั
ดเจน ไม่
ว่
าจะเป็
น พิ
เชษฐ์
กลั่
ชื่
น นั
กเต้
นที่
แสดงจุ
ดยื
นชั
ดเจนว่
าเขาสามารถเลี้
ยงชี
วิ
ตอยู่
ได้
ด้
วยการเต้
นเพี
ยงอย่
างเดี
ยว, อุ
ดม แต้
พานิ
ช ผู้
บุ
กเบิ
ก stand
up comedy ในไทยที่
แสดงมาแล้
ว 10 รอบ, เป็
นเอก รั
ตน
เรื
อง ผู้
กำ
�กั
บภาพยนตร์
โฆษณาที่
ผั
นตั
วมาเป็
นผู้
กำ
�กั
บและนั
เขี
ยนบทภาพยนตร์
ที่
ปั
จจุ
บั
นขึ้
นชื่
อว่
ามี
หนั
งเป็
นเอกลั
กษณ์
มากที่
สุ
ด, โมเดิ
ร์
นด็
อก วงดนตรี
แนวอั
ลเทอร์
เนที
ฟร็
อกที่
จุ
ประกายดนตรี
ทางเลื
อกเป็
นที่
สนใจมากขึ้
นในประเทศไทย และ
ชุ
ดประดาน้
ำ�และผี
เสื้
: ฌ็
อง-โดมิ
นิ
ก โบบี้
ดี
ได้
หรื
อเปล่
า เขาฟื้
นขึ้
นมาท่
ามกลางความดี
ใจของคนรอบข้
าง
แต่
ในขณะเดี
ยวกั
น โบบี้
ก็
พบกั
บความจริ
งที่
โหดร้
าย เขาเป็
อั
มพาตทั้
งร่
างกาย ยกเว้
นศรี
ษะที่
ขยั
บได้
เพี
ยงเล็
กน้
อย บวก
กั
บตาซ้
ายที่
ยั
งกระพริ
บได้
อยู่
หนั
งสื
อเล่
มนี้
คื
อหนั
งสื
อที่
น่
าทึ่
ที่
สุ
ดเล่
มหนึ่
งในโลก เพราะเขาเริ่
มต้
นโดยการให้
คนท่
องชุ
ดตั
อั
กษรฝรั่
งเศส และโบบี้
ก็
เริ่
มเขี
ยนหนั
งสื
อเล่
มนี้
ด้
วยการกระ
พริ
บตาข้
างซ้
าย ที
ละตั
ว ที
ละตั
ว.. มั
นคงเป็
นเรื่
องปกติ
สำ
�หรั
นั
กเขี
ยนทั่
วโลกที่
จะเขี
ยนอะไรสั
กอย่
างขึ้
นมาให้
เป็
นเล่
ม แต่
สำ
�หรั
บหนั
งสื
อเล่
มนี้
ไม่
ว่
าจะเป็
นความพยายาม ความลึ
กซึ้
ในอารมณ์
ของผู้
เขี
ยน ที่
อ่
านแล้
วก็
รู้
สึ
ก ‘อิ
น’ ไปกั
บตั
วอั
กษร
พลางคิ
ดภาพโบบี้
กระพริ
บตาที
ละตั
วๆ นี่
คื
อหนั
งสื
อสองร้
อย
กว่
าหน้
าที่
อ่
านแล้
วทำ
�ให้
เราฉุ
กคิ
ด นิ่
งงั
น และให้
ความรู้
สึ
ยาวนานกว่
าหนั
งสื
อนิ
ยายที่
มี
ภาคต่
อหลายเท่
ายิ่
งนั
ถ้
าพู
ดถึ
งนิ
ตยสาร ELLE หลายๆ คนก็
คงจะนึ
กออกถึ
แมกกาซี
นแฟชั่
น ที่
มี
ต้
นกำ
�เนิ
ดอยู่
ที่
ประเทศฝรั่
งเศสได้
ไม่
ยาก
หนั
งสื
อเล่
มนี้
กำ
�ลั
งพู
ดถึ
งเรื่
องราวของผู้
ชายคนหนึ่
ง ที่
เป็
ทั้
งนั
กเขี
ยน นั
กหนั
งสื
อพิ
มพ์
และบรรณาธิ
การของนิ
ตยสาร
ELLE ในขณะนั้
น ด้
วยหน้
าที่
และความสามารถในการทำ
�งาน
ของ ฌ็
อง-โดมิ
นิ
ก โบบี้
ตอนนั้
น คงเป็
นเรื่
องธรรมดาหากจะ
บอกว่
าเขาเพี
ยบพร้
อมไปด้
วยทุ
กอย่
าง ไม่
ว่
าจะเป็
นฐานะ
การงาน ตำ
�แหน่
งหน้
าที่
ต่
างๆ รวมไปถึ
งครอบครั
วที่
อบอุ่
น ที่
กำ
�ลั
งใช้
ชี
วิ
ตอย่
างมี
ความสุ
ขในประเทศฝรั่
งเศส หากแต่
ในวั
ที่
8 ธั
นวาคม 1995 ที่
โบบี้
ขณะนั้
นมี
อายุ
43 ปี
เขาประสบกั
อาการเส้
นเลื
อดในสมองแตก จนทำ
�ให้
ก้
านสมองเสี
ยหายเป็
อย่
างมาก เขาสลบไปถึ
ง 20 วั
นและมี
ที
ท่
าว่
าจะไม่
กลั
บมาอี
ในโลกแห่
งความจริ
ง แต่
ก็
ไม่
รู้
ว่
าจะยั
งพอเรี
ยกสิ่
งนี้
ว่
าเป็
นโชค
review
เรื่
อง: ปิ
ยฤทธิ์
ปั
ญจธรรมวิ
ทย์
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50
Powered by FlippingBook