Read me 22 - page 47

47
cartoon
BECK ปุ
ปะจั
งหวะฮา
: ฮาโรลด์
ซาคุ
อิ
ชิ
(34 เล่
มจบ)
MARRY IS HAPPY, MARRY IS HAPPY.
ถ้
าใครชื่
นชอบในเสี
ยงดนตรี
หรื
อเคยมี
ประสบการณ์
ในการ
ซ้
อมวงดนตรี
กั
บเพื่
อนๆ ในห้
องซ้
อมแถวโรงเรี
ยนมั
ธยม ดู
ท่
แล้
วการ์
ตู
นเรื่
องนี้
คงมั
ดใจคนที่
มี
ประสบการณ์
แบบนี้
ได้
ไม่
ยาก BECK เป็
นการ์
ตู
นเกี่
ยวกั
บดนตรี
ที่
เริ่
มโดยตั
วเอกที่
ชื่
อว่
โคะยู
กิ
ที่
ตามสไตล์
การ์
ตู
นหลายๆ เรื่
องทั่
วไปคื
อ เป็
นพระเอก
ที่
ไม่
เอาไหน ทำ
�อะไรไม่
เป็
นสั
กอย่
าง จนโคะยู
กิ
ได้
มาพบกั
หมาหน้
าตาประหลาดที่
กำ
�ลั
งถู
กอั
นธพาลรุ
มแกล้
งอยู่
และได้
พยายามช่
วย (อย่
างที่
ตั
วเอกไม่
เอาไหนพอจะช่
วยได้
) นี่
เลย
เป็
นการจุ
ดประกายที่
ทำ
�ให้
ได้
พบกั
บ มิ
นามิ
ริ
วสุ
เกะ ผู้
ที่
เป็
คนเปิ
ดโลกให้
โคยู
กิ
ได้
รู้
จั
กกั
บวงการเพลง และค่
อยๆ ทำ
�ให้
ชี
วิ
ตของโคยู
กิ
เปลี่
ยนๆ ไป แต่
นอกจากเรื่
องดนตรี
ในเรื่
องที่
เป็
main หลั
กในการเล่
าเรื่
องแล้
ว ความสนุ
กของ BECK กลั
บอยู่
ที่
เรื่
องราวของปั
ญหาที่
สุ
มกั
นเข้
าในวง ที่
โคะยู
กิ
ต้
องเจอเรื่
อง
ที่
ทำ
�ให้
หนั
กใจอยู่
บ่
อยๆ เช่
น เรื่
องในมุ
มมื
ดของวงการ หรื
อเรา
จะเรี
ยกง่
ายๆ ว่
าเป็
นมาเฟี
ยในวงการเพลงญี่
ปุ่
นที่
คอยควบคุ
และทำ
�ให้
วงของโคะยู
กิ
ต้
องมี
ปั
ญหาจนถึ
งขั้
นวงแตก หรื
อเรื่
อง
ทั
ศนคติ
ของคนในวงที่
บางครั้
งก็
ถึ
งจุ
ดระเบิ
ดจนต้
องมามี
ปั
ญหา
กั
น รวมไปถึ
งเรื่
องราวความรั
กของโคะยู
กิ
ที่
มี
ให้
กั
บ มิ
นามิ
มา
โฮะ หรื
อน้
องสาวแท้
ๆ ของ ริ
วสุ
เกะ ที่
บางตอนเราก็
แอบบิ
ดตั
เพราะความเขิ
นอาย โดยรวมแล้
ว BECK เป็
นการ์
ตู
นที่
รวบรวม
ทุ
กรส ทุ
กอารมณ์
และไม่
มี
เหตุ
ผลอะไรที่
เราจะพลาดอ่
าน
การ์
ตู
นดี
ๆ ด้
วยประการทั้
งปวง ( ปั
จจุ
บั
น BECK ได้
กลายเป็
ภาพยนตร์
แล้
ว กำ
�กั
บโดย ยู
กิ
ฮิ
โกะ ทสึ
ทสึ
มิ
ผู้
กำ
�กั
บหนั
งที่
มา
จากหนั
งสื
อการ์
ตู
นเรื่
อง 20 century boy)
เกี่
ยวกั
บการเอาสั
งคมมาเสี
ยดสี
หรื
อล้
อเลี
ยน ก็
ทำ
�ออกมาในรู
แบบของการเสี
ยดสี
ที่
ทำ
�ให้
เราต้
องอมยิ้
มและพยั
กหน้
าเบาๆใน
ใจไปด้
วย ส่
วนสถานที่
ที่
ใช้
ในการแสดงก็
ให้
ความรู้
สึ
กเหมื
อน
เป็
นอี
กโลกหนึ่
งที่
เราไม่
เคยรู้
จั
ก เป็
นโลกที่
เงี
ยบๆ
เหงาๆ และรู้
สึ
กย้
อนยุ
คอยู่
หน่
อยๆ แต่
โดยรวมแล้
วก็
ไปได้
ดี
กั
บเรื่
องแบบไม่
มี
อะไรสะดุ
ดอะไรนั
ก นอกจากนี้
ยั
งมี
นั
กแสดง
ที่
ออกมาทำ
�ให้
เราอมยิ้
ม เพราะด้
วยบทบาทแล้
ว เราอาจจะ
คุ้
นในด้
านอื่
นของพวกเขามากกว่
า เช่
น ปราบดา หยุ่
น, เล็
Greasy Cafe, คงเดช จาตุ
รั
นต์
รั
ศมี
, น้
อย วงพรู
เป็
นต้
น และนี่
น่
าจะเป็
นหนั
งไทยที่
เรี
ยกได้
ว่
าแหกกฎเกณฑ์
ทุ
กอย่
างของหนั
ที่
ควรจะมี
ไปอย่
างสิ้
นเชิ
ง และที่
สำ
�คั
ญ มั
นสนุ
ก!
หนั
งลำ
�ดั
บที่
2 ของ เต๋
อ—นวพล ธำ
�รงรั
ตนฤทธิ์
ที่
มาพร้
อมกั
การเอาโลกโซเชี
ยลเน็
ตเวิ
ร์
กมาเล่
น โดยยกเอาทวี
ตของ แมรี่
มาโลนี่
จำ
�นวน 410 ทวี
ตมาทำ
�เป็
นภาพยนตร์
โดยในเรื่
องนี้
นำ
�แสดงโดยเด็
กผู้
หญิ
ง 2 คน ที่
ชื่
อว่
า แมรี่
และ ซู
ริ
มาเป็
ตั
วหลั
กในการเดิ
นเรื่
อง ภาพยนตร์
ทั้
งเรื่
องเป็
นการนำ
�เอาทวี
ตแต่
ละอั
นมาลำ
�ดั
บเหตุ
การณ์
และปล่
อยให้
สองสาวดำ
�เนิ
ชี
วิ
ตในช่
วงสุ
ดท้
ายของชี
วิ
ตมั
ธยมตามทวี
ตของ แมรี่
มาโลนี่
ซึ่
งก็
นำ
�มาซึ่
งเรื่
องราวหลากหลายอารมณ์
จนทำ
�ให้
เราหลุ
ดขำ
ออกมาเสี
ยงดั
ง ด้
วยเรื่
องเพี้
ยนๆ บ้
าบิ่
นๆ บางเรื่
องก็
ทำ
�ให้
เรา
หยุ
ดคิ
ดตาม หลายๆ ครั้
งก็
ทำ
�ให้
เรา ‘จม’ อยู่
กั
บอารมณ์
ของนั
แสดง จนบางที
อ่
านทวี
ตที่
ขึ้
นมาไม่
ทั
นก็
ยั
งมี
หรื
อจะเป็
นเรื่
องที่
movie
review
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50
Powered by FlippingBook