Read me 22 - page 48

48
ต้
อนรั
บฉบั
บปี
ใหม่
อย่
างสดชื่
นและมี
ชี
วิ
ตชี
วา อยากถามว่
ช่
วงนี้
มี
อะไรใหม่
ๆเกิ
ดขึ้
นกั
บตั
วคุ
ณ และกำ�ลั
งตื่
นเต้
นกั
บสิ่
งนั้
นอยู่
?
“ก�
ำลั
งฝึ
กภาษาสเปน ภู
มิ
ใจที่
ได้
ฝึ
กจาก youtube
เพราะชอบภาษาและส�
ำเนี
ยงน่
ารั
ก ลู
กเป็
นนั
กเรี
ยน
แลกเปลี่
ยนจะได้
คุ
ยกั
บลู
กได้
วรวรรณี
บุ
ญดี
สกุ
ลโชค
อาชี
พ แม่
บ้
าน
“ประมาณช่
วงต้
นปี
2557 จะเปิ
ดร้
านขายเสื้
อ (เป็
เจ้
าของกิ
จการมื
อใหม่
ค่
ะ)”
อาณภา ลิ้
มบรรเจิ
ด (นุ๊
ก)
อาชี
พ พนั
กงานบริ
ษั
“ช่
วงนี้
ก�
ำลั
งเริ่
มออกก�
ำลั
งกายและพบว่
าการสละ
เวลาเพื่
อออกก�
ำลั
งกายวั
นละ 30-60 นาที
ต่
อวั
ช่
วยให้
ร่
างกายแข็
งแรงขึ้
น และท�
ำให้
น�้
ำหนั
กลดลง”
สุ
กั
ญญา สุ
ขสม (แหม่
ม)
อาชี
พ ธุ
รกิ
จส่
วนตั
“การค้
นคว้
าเพิ่
มเติ
มและทบทวนความรู
ในสิ่
งที่
น�
ำไปถ่
ายทอดให้
กั
บนั
กกี
ฬา พบว่
า การท�
ำงาน
ให้
ประสบความส�
ำเร็
จได้
จะต้
องมี
ความพยายาม
อดทน และรอคอย”
สุ
ภาพ พลอยแหวน (Black)
อาชี
พ ครู
สอนว่
ายน�้
“การได้
หาประสบการณ์
ใหม่
ๆจากห้
องเรี
ยน ได้
รู
จั
กกั
บประสบการณ์
การท�
ำงานจริ
ง”
วราภรณ์
ช�
ำนาญวงษ์
(บี
)
อาชี
พ นิ
สิ
“1. เรื่
องการเมื
อง โอกาสที่
จะมี
การปฏิ
รู
ปประเทศ
และ 2. ได้
หาข้
อมู
ลการเดิ
นทางท่
องเที่
ยวด้
วยตั
วเอง”
เยาวลั
กษณ์
สุ
วรรณาลั
ย (ป้
าตุ้
ม)
อาชี
พ เกษี
ยณ
“ลู
กๆก�
ำลั
งจะเข้
าโรงเรี
ยนอนุ
บาล ทั้
งครอบครั
รู
สึ
กตื่
นเต้
นกั
บบรรยากาศ สิ่
งแวดล้
อมใหม่
ๆและ
เห็
นลู
กๆเติ
บโต”
Nina
“สิ่
งที่
เกิ
ดขึ้
นใหม่
ๆนั้
นเหรอครั
บ คื
อผมจะได้
เดิ
ทางไปยั
งยุ
โรปครั้
งแรกในชี
วิ
ต คื
อประเทศอิ
ตาลี
ผมคิ
ดว่
ามั
นเป็
นประสบการณ์
ใหม่
ที่
ท�
ำให้
ผมได้
รู
ได้
เห็
นเกี่
ยวกั
บชี
วิ
ตต่
างแดน มั
นคงตื่
นเต้
นน่
าดู
!”
จั
กรกฤษ ปิ
นตาวะนา (ไกด์
)
อาชี
พ นั
กศึ
กษา
“การเตรี
ยมงานหยดน�้
ำปิ
ดภาคเรี
ยนที่
2 ของลู
เนื่
องจากเทอมนี้
เขาเรี
ยนเกี่
ยวกั
บท�
ำนา และได้
ลงมื
ปลู
กข้
าวเอง โดยตั้
งแต่
การคั
ดเลื
อกเมล็
ดพั
นธุ
ไถนา
ด�
ำนา จนถึ
งการเกี่
ยวข้
าว จึ
งอยากเห็
นผลลั
พธ์
สุ
ดท้
าย และมองดู
ความภาคภู
มิ
ใจในผลงานของเขา”
ลดาวั
ลย์
ศรี
อดิ
ศั
กดิ์
(หมี
)
อาชี
พ แม่
บ้
าน
“เริ่
มต้
นใหม่
กั
บงานใหม่
พบเจอคนใหม่
ๆ สถานที่
แห่
งใหม่
และก�
ำลั
งตื่
นเต้
นกั
บการเรี
ยนรู
พฤติ
กรรม
และสไตล์
การท�
ำงานของแต่
ละคนซึ่
งมี
ความแตก
ต่
างกั
นไป”
พรผกา อั
งกู
รสุ
ทธิ
พั
นธ์
(น�้
ำ)
อาชี
พ พนั
กงานรั
(
เสี
ยงของสมาชิ
)
tk voice
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50
Powered by FlippingBook