Read me 22 - page 49

49
Read Me 22 Egazine
JANUARY - FEBRUARY 2014
ผลิ
ตโดย
สำ�นั
กงานอุ
ทยานการเรี
ยนรู้
สั
งกั
ดสำ�นั
กงานบริ
หารและ
พั
ฒนาองค์
ความรู้
(องค์
การมหาชน)
เลขที่
999/9
อาคารสำ�นั
กงาน เซ็
นทรั
ลเวิ
ลด์
ชั้
น 17
ถนนพระราม 1 แขวงปทุ
มวั
น เขตปทุ
มวั
กรุ
งเทพฯ 10330
โทรศั
พท์
: 02 264 5963-5
โทรสาร: 02 264 5966
ที่
ปรึ
กษา
ดร.ทั
ศนั
ย วงศ์
พิ
เศษกุ
รองผู้
อำ�นวยการสำ�นั
กงานบริ
หาร
และพั
ฒนาองค์
ความรู้
และผู้
อำ�นวยการ
สำ�นั
กงานอุ
ทยานการเรี
ยนรู้
หั
วหน้
าฝ่
ายกิ
จกรรม
อั
ศริ
นทร์
นนทิ
หทั
บรรณาธิ
การบริ
หาร
จั
กรพั
นธุ์
ขวั
ญมงคล
บรรณาธิ
การ
ปริ
ญญา ก้
อนรั
มย์
พิ
มพ์
พร คงแก้
กองบรรณาธิ
การ
วรพล ถาวรวรานนท์
ปิ
ยภั
ทร นั
นทนรเศษฐ์
ชิ
นภั
ทร ศรี
บุ
ญญเกษ
ธนิ
สรา เรื
องเดช
สหรั
ฐ นาสี
เคน
รุ
จรวี
นาเอก
ฉั
ตรณรงค์
เมื
องวงษ์
สรพงศ์
อ่
องแสงคุ
ปิ
ยฤทธิ์
ปั
ญจธรรมวิ
ทย์
กราฟิ
กดี
ไซน์
เนอร์
ชั
ชนั
ย เจริ
ญสุ
ช่
างภาพ
วิ
ชญ์
พล พลพิ
ทั
กษ์
ชั
พิ
สู
จน์
อั
กษร
Read Me Team
ประสานงาน
สิ
ริ
รั
ตน์
จั
นทศรี
นวพร มาลาศรี
ชญาภา โตสุ
ทธิ
ศั
กดิ์
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50
Powered by FlippingBook