Read me 22 - page 7

7
แต่
เราพบว่
า การลุ
กออกจากเตี
ยงในเช้
าตรู่
เป็
นงานหิ
น ที่
ไม่
ว่
าจะผ่
านเวลาไปนานเท่
าใด
‘การตื่
น’ ก็
ยั
งคงเป็
นยาขมของชี
วิ
ตอยู่
ดี
ดู
เหมื
อนไม่
ว่
าใครก็
ไม่
อาจทำ�ให้
เป็
นสิ่
งเคยชิ
ได้
โดยง่
าย
มี
ผลส�
ำ รวจหนึ่
งที่
ว ่
าด ้
วย เ รื่
อง
ประโยชน์
ของการตื่
นเช้
ารายงานว่
กลุ
มคนที่
ตื่
นนอนตอนเช้
าเป็
นกลุ
มที่
มี
สั
ญญาณบ่
งชี้
ว่
ามี
สุ
ขภาพจิ
ตดี
สุ
ขภาพ
ร่
างกายแข็
งแรง ไม่
ค่
อยมี
ปั
ญหาเรื่
อง
ความเครี
ยดหรื
อวิ
ตกกั
งวล เพราะคน
กลุ
มนี้
มั
กให้
ความส�
ำคั
ญกั
บอาหารเช้
า ซึ่
นั
บเป็
นมื้
อส�
ำคั
ญ เพราะมื้
อเช้
าช่
วยเติ
กระเพาะที่
ว่
างมาทั้
งคื
น ท�
ำให้
ร่
างกายได้
รั
บสารอาหาร ร่
างกายสดชื่
น สมองปลอด
โปร่
ง นอกจากนั้
นคนกลุ
มนี้
จะน�
ำเวลาที่
มี
มากกว่
าคนตื่
นสายไปออกก�
ำลั
งยามเช้
อั
นจะเป็
นผลดี
ต่
อสุ
ขภาพร่
างกายด้
วย
ด็
อกเตอร์
จอร์
ช ฮู
เบอร์
ผู้
ศึ
กษาวิ
จั
ยกล่
าว
เกี่
ยวกั
บเรื่
องนี้
ไว้
ว่
“แม้
นี่
จะเป็
นเพี
ยงปั
จจั
ยเล็
ก ๆ ประการ
หนึ่
ง ในการมี
รู
ปร่
างและสุ
ขภาพที่
ดี
แต่
ก็
นั
บว่
ามั
นเป็
นปั
จจั
ยที่
ส่
งผลส�
ำคั
ญ ที่
ท�
ำให้
คุ
ณภาพชี
วิ
ตของคนที่
รั
กในการตื่
นเช้
า ดี
กว่
าคนอื่
นทั่
วไป”
Read Me จึ
งขอท�
ำหน้
าที่
เป็
นนาฬิ
กา
ปลุ
กให้
ท่
านผู
อ่
านที่
รั
ก ได้
ลองเปิ
ดใจมาร่
วม
ค้
นคว้
าหาแรงบั
นดาลใจที่
จะช่
วยกระตุ
นให้
คุ
ณอยากลองตื่
นเช้
ากว่
าเดิ
มดู
สั
กวั
น ไม่
กด
Snooze เลื่
อนเวลาของนาฬิ
กาปลุ
กดู
สั
ครั้
ง และมี
ความตั้
งใจอยากลุ
กไปยื่
นมอง
แสงแรกของวั
นที่
สวยงาม พร้
อมกั
ท�
ำความรู
จั
กความหมายของชี
วิ
ตที่
ดี
ที่
เริ่
ต้
นตั้
งแต่
เช้
ไปด้
วยกั
น...
ผู้
คนมากมายต้
องตื่
นเช้
าเพื่
อออกไปปฏิ
บั
ติ
ภารกิ
จประจำ�วั
นไม่
ว่
จะประกอบอาชี
พ เรี
ยนหนั
งสื
อ พบเจอผู้
คน หรื
อทำ�หน้
าที่
ที่
ได้
รั
บมอบหมาย
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...50
Powered by FlippingBook