Read me 22 - page 8

8
หลายคนยั
งคงมี
อคติ
กั
บการตื่
นเช้
า ยามแสงแรกของวั
เริ่
มพ้
นขอบฟ้
า ไก่
โต้
งและนาฬิ
กาปลุ
กเริ่
มร้
องระงม บางคนอาจ
อุ
ทธรณ์
ร้
องขึ้
นภายในใจไม่
อยากให้
ยามเช้
ามาฉุ
ดดึ
งตนออกจาก
เตี
ยงอั
นแสนสบาย วั
นนี้
เราจะมาเปลี่
ยนทั
ศนคติ
ของคุ
ณเกี่
ยวกั
‘ยามเช้
า’ เสี
ยใหม่
จะตะโกนบอกให้
รู้
ว่
าว่
ายามเช้
าที่
หลายคนต่
าง
พยายามหลี
กหน้
ามั
นมี
ดี
อย่
างไร!
เช้
านี้
ดี
อย่
างไร?
good morning
เรื่
อง : รุ
จรวี
นาเอก
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...50
Powered by FlippingBook