Read me 22 - page 9

9
สมอง
ช่
วงเวลา 5-10 โมงเช้
าเป็
นเวลาที่
สมอง
กระปรี้
กระเปร่
ามากที่
สุ
ดหลั
งจากได้
รั
การพั
กผ่
อนอย่
างเหมาะสม ประสิ
ทธิ
ภาพ
การจำ
�และการเรี
ยนจะมากขึ้
น เหมาะ
อย่
างยิ่
งกั
บหนู
ๆในวั
ยเรี
ยน
ระบบย่
อยอาหาร
การย่
อยอาหารจะทำ
�งานได้
ดี
ในช่
วงเวลา
ประมาณ 7 โมงเช้
า สารอาหารต่
างๆ จะ
ถู
กดู
ดซึ
มและนำ
�ไปใช้
ได้
อย่
างสมบู
รณ์
ขั
บถ่
ายของเสี
การขั
บถ่
ายในเวลา 5 – 7 โมงเช้
านั้
น เป็
เวลาที่
ล�
ำไส้
ใหญ่
ของมนุ
ษย์
ท�
ำงานได้
ดี
ที่
สุ
ดและการขั
บถ่
ายในตอนเช้
านั้
เป็
นการลดของเสี
ยในร่
างกายได้
ดี
เพราะ
หากไม่
ขั
บถ่
าย ร่
างของมนุ
ษย์
จะท�
ำการ
ดู
ดซึ
มสารอาหา รจากอุ
จจา ระและ
ปั
สสาวะ ท�
ำให้
รู้
สึ
กไม่
สดชื่
น ผิ
วหนั
หมองคล�้
ำ เกิ
ดอาการอ่
อนล้
าระหว่
างวั
การนอนหลั
การตื่
นเช้
านั้
นส่
งผลต่
อนาฬิ
กาชี
วิ
ตของ
ร่
างกาย นอกจากอวั
ยวะภายในจะ
สามารถท�
ำงานได้
อย่
างเต็
มที่
และไม่
รวน
แล้
ว ยั
งท�
ำให้
นอนหลั
บสนิ
ทและตื่
นเช้
อย่
างสดชื่
นในวั
นถั
ดไป
สุ
ขภาพจิ
ตดี
การตื่
นเช้
านอกจากจะลดความเครี
ยดใน
การเร่
งรี
บทำ
�กิ
จวั
ตประจำ
�วั
นแล้
ว คนที่
ตื่
เช้
าส่
วนใหญ่
นั้
น มั
กเป็
นคนที่
คิ
ดในแง่
บวก
และพึ
งพอใจกั
บชี
วิ
ต สามารถวางแผน
และแก้
ปั
ญหาได้
ดี
กว่
า แล้
วยั
งเสี่
ยงต่
การเป็
นโรคซึ
มเศร้
าน้
อยกว่
าคนที่
เป็
นใช้
ชี
วิ
ตเหมื
อนนกฮู
กอี
กด้
วย
ได้
รั
บประทานอาหารที
ดี
ต่
อสุ
ขภาพ
การตื่
นเช้
าย่
อมหมายถึ
งมี
เวลาที่
มากขึ้
เวลาที่
จั
ดเตรี
ยมอาหารเช้
าก็
มากขึ้
นไป
ด้
วย คุ
ณอาจจะลองเปลี่
ยนจากขนมปั
กั
บกาแฟ มาทานโจ๊
กหรื
อข้
าวแกงที่
มี
สาร
อาหารครบ 5 หมู่
แทน
แสงแดด
แสงแดดอ่
อนๆยามเช้
านั้
นนอกจากมี
วิ
ตามิ
นดี
ซึ่
งคอยบำ
�รุ
งกระดู
ก และฟั
ให้
แข็
งแรงแล้
วยั
งช่
วยให้
ระบบการย่
อย
อาการทำ
�งานได้
ดี
ขึ้
น แสงแดดในยาม
เช้
ายั
งช่
วยลดการสร้
างฮอร์
โมนเมลาโตนิ
สาเหตุ
ของอาการซึ
มเศร้
า ไม่
สดชื่
น ทำ
�ให้
ผิ
วหนั
งแข็
งแรง มี
สุ
ขภาพดี
อากาศบริ
สุ
ทธิ์
ในช่
วงเช้
านั้
นเป็
นช่
วงที่
อากาศเกิ
ดการ
เปลี่
ยนแปลงสภาพอากาศ เกิ
ดความ
สมดุ
ลของอุ
ณหภู
มิ
และความสะอาดใน
อากาศมี
มาก การแลกเปลี่
ยนแก๊
สในปอด
จึ
งทำ
�งานได้
ดี
จึ
งรู้
สึ
กสดชื่
ความสงบ
นอกจากสุ
ขภาพแล้
ว ความสงบก็
เป็
นสิ่
หนึ่
งที่
ได้
รั
บจากยามเช้
า คุ
ณสามารถใช้
เวลาในช่
วงนี้
สำ
�รวจตั
วเอง หรื
อทำ
�สมาธิ
เพื่
อความสงบและการทำ
�งานที่
ดี
ยิ่
งขึ้
ของวั
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...50
Powered by FlippingBook